Tettstadprogrammet

Tettstadprogrammet jobbar saman med kommunane for å utvikle levande og attraktive kommunesentra i Møre og Romsdal. Tettstadprogrammet kan bidra med rådgjeving og tilskot til kommunar som ønskjer å jobbe med tettstadutvikling.

Vi kan tilby: 

 • Prosjektutvikling, rettleiing og kvalitetssikring av kommunane sitt arbeid med by- og tettstadutvikling 
 • Arrangere nettverk og møteplassar gjennom fagmøte, seminar, kurs og konferansar 
 • Rettleiing til nasjonale eller internasjonale støtteordningar
 • Økonomisk støtte til prosjekt og tiltak som gjer kommunesentra meir attraktive

Vi jobbar blant anna med:  

 • Byrom og møteplassar for alle i sentrumsområda
 • Kunnskapsformidling, medverknad og prosessar knytt til stadutvikling
 • Fortetting med kvalitet
 • Samlokalisering av funksjonar
 • Nettverk av byrom
 • Gjenbruk av tomme sentrumslokale
 • Snarvegar og forbindelsar for mjuke trafikantar
 • Ivaretaking av historiske kvalitetar og identitetsskapande element
 • Arkitektur, design og innovative løysingar
 • Meir variert bustadstruktur
 • Heilskapleg utvikling

Kva kan vi gi tilskot til?

 • Utarbeiding av kunnskapsgrunnlag for stadutviklingsarbeid, t.d stadanalyser, mulegheitsstudier og arkitektkonkurransar
 • Prosjektleiing og prosessar knytt til stadutvikling
 • Innleige av fagkompetanse
 • Fysiske investeringar i byrom
 • Prosjektering frå ideskisse til detaljprosjekt
 • Tiltak som støttar opp om måla i fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal, og er i tråd med statlege retningslinjer og føringar for berekraftig tettstadutvikling.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt