Fiskeri og havbruk

Jobbar du med utviklingsprosjekt for dei marine næringane?

  • Vi kan tilby informasjon og  fagleg rådgiving.
  • Vi deltar på samlingar for den marine næringa, som  Nor-Fishing og Aqua Nor
  • Vi leier prosjekt eller deltek som samarbeidspartnar
  • Vi legg til rette for samhandlingsarenaer og nettverk
  • Vi bidrar til å styrke marint kunnskapsgrunnlag og til arealplanlegging i kystsona gjennom interkommunale planar
  • Vi samarbeider med andre fylkeskommunar og organisasjonar for å redusere marin forsøpling
  • Vi forvaltar tilskotsordningar

Kontakt