Regional planlegging

Vi utarbeider planar for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal, innanfor klima og miljø, verdiskaping, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, samferdsel og næringsutvikling.

I planane viser vi kva som er satsingområde og prioriterte aktivitetar i fylkeskommunen. Planane skal også vere retningsgivande for kommunane og statlege etatar.

Fylkestinget er regional planmynde, det vil seie at dei har ansvaret for den regionale planlegginga.

Regional planstrategi (RPS) er fylkeskommunen sitt grunnleggande plandokmument og Fylkesplanen er den overordna planen for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt