Åtte ferjesamband blir gratis frå fredag 1. juli

Fylkesutvalet vedtok måndag at også sambandet Brattvåg-Fjørtofta-Harøya skal bli gratis frå 1. juli.

Skriv ut

Dermed blir til saman åtte ferjesamband i Møre og Romsdal gratis frå førstkomande fredag. Dei åtte sambanda er:

 • Arasvika-Hennset
 • Molde-Sekken
 • Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona
 • Festøya-Hundeidvika
 • Sæbø-Leknes
 • Standal-Trandal-Sæbø-Skår-Valderøya-Store Kalvøy
 • Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya (PS: Reiser mellom Åram og Larsnes vil ikkje vere gratis)
 • Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya (PS: Reiser til og frå Dryna vil ikkje vere gratis)

Fylkesutvalet føreset at auka kostnader blir kompensert av staten. Og utvalet meiner at fleire strekningar enn dei Stortinget har lista opp i proposisjonen må bli gratissamband: «Fylkesutvalet ber fylkeskommunedirektøren melde inn at sambanda Brattvåg-Dryna og Brattvåg-Harøya ikkje er lista opp i proposisjonen, likeins at heile rute 01 Larsnes-Voksa-Kvamsøya- Åram har langt under 100.000 personar, og at dei må inn på lista for utrekning av kompensasjonen», heiter det i vedtaket frå fylkesutvalet.

I saksframlegget til fylkesutvalet skreiv fylkeskommunedirektøren at det er fleire moglege konsekvensar som vil bli følgt nøye:

 • Lokalreiser og fritidsreiser vil auke i omfang
 • Fleire tar med seg bil/bubil når dei reiser
 • Generelt sett, men særskilt i ferie/høgtider med høg trafikk, aukar faren for attståande bilar på kai
 • Næringstrafikk kan i større grad oppleve å måtte vente til neste avgang
 • Kapasitetsutfordringar på kai og om bord
 • Kapasitetsutfordringar på veg på stader med dårleg framkomst eller ikkje tilrettelagt for høg trafikk

«Fylkeskommunedirektøren presiserer at det ikkje finns økonomisk handlingsrom til å auke produksjonen i inneverande budsjett», går det fram av saksframlegget til fylkesutvalet.

Snarvegar

Kontakt