Elevundersøkinga skal måle elevane si oppleving av skolen

I Elevundersøkinga får alle elevar i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal seie si meining om læring og trivsel i skolen.

Skriv ut

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking som blir gjennomført i perioden 1. oktober – 31. desember. Gjennom å svare på undersøkinga får elevane moglegheit til å påverke eigen skolekvardag. Svara frå elevane blir brukt av skolane og skoleeeigar for å utvikle kvaliteten i opplæringa og gjere skolane betre.

Du kan lese meir om Elevundersøkinga her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/