Fylkeshuset AS blir eier i R8Me AS

Fylkeshuset AS går inn på eiersida i selskapet R8Me AS. Fylkeshuset AS er eid av Møre og Romsdal fylkeskommune med 51%, KLP med 48% og Staten med 1%.  Oppkjøpet er et nytt steg i Møre og Romsdal fylkeskommunes bærekraftsatsing. 

Skriv ut

 Bærekraftsatsingen er fundert på FNs 17 bærekraftsmål. R8Me AS arbeider med å etablere en modell og et system for å kunne måle bærekraft i virksomheter basert utelukkende på disse prinsippene.  

Ambisjonen er at denne bærekraftsmålingen skal ha «legitimitet og gyldighet også over landegrensene, dvs. at målingene/ratingene baseres på objektivt konstaterbare fakta hentet inn på et identisk indikatorsett». 

Kari Aina Eik er generalsekretær for Organisation of International Economic Relations (OiER) og United Cities, og leder av U4SSC et FN program for smarte og bærekraftige byer.  

Eik identifiserte i arbeidet med bærekraftsmåling tidlig behovet for også å inkludere næringslivet i satsningen på byer og tettsteder, for dermed på lik linje med målingen av byer og tettsteder, ha koordinerte sammenlignbare måleverdier. 

- Når bærekraften i byene settes i sammenheng med bærekraften i næringslivet, har vi bærekraftens DNA. Videre utvikling av dette felles arvestoffet er helt avgjørende for å skape et bærekraftig og utslippsfritt samfunn, sier Kari Aina Eik, og legger til: - Vi ser at det kan være komplekst å måle både byer, tettsteder og virksomheters bærekraft. Vi jobber for å løse dette. R8Me er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.”

Arbeidet med å utvikle en metode for bærekraftmåling av virksomheter er i hovedsak rettet mot små og mellomstore bedrifter.  Det er disse som utgjør volumet av virksomhetene, både i antall og verdiskaping. 

- Små og mellomstore bedrifter representerer sentral verdiskaping i byer og distrikter. En standardisert og enkel metode for måling av bærekraft vil være et vesentlig bidrag til å utvikle et ansvarlig bærekraftig samfunn i tiden som kommer, sier Gudmund Lode, daglig leder for Fylkeshuset AS. 

Møre og Romsdal er det første fylket/den første regionen som ble målt av U4SSC på bærekraft etter FNs bærekraftsmål.  Det arbeidet som er gjort er grunnleggende for et fortsettende målrettet arbeid mot bærekraftige løsninger for kommunene i fylket. 

-Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å ta en aktiv rolle i arbeidet med å endre samfunnets fotavtrykk. Med Fylkeshuset AS sitt eierskap i R8Me AS, og etableringen av Molde Bærekraftshub på Reknes i Molde, vil dette arbeidet intensiveres, sier Gudmund Lode, daglig leder i Fylkeshuset AS. 

R8Me ble etablert av Ingvild Nistad og Kaj B. Westre. Selskapet har en intensjonsavtale med United Cities om også å utføre måling av bærekraften i små og mellomstore bedrifter. Dette samarbeidet skal nå videreføres i en mer forpliktende form.   

Erkjennelsen av at målinger må forenkles og kvantifiseres gjennom standardiserte og godt forankrede måleparameter, blir vesentlig i det videre arbeidet.  

- Små og mellomstore bedrifter vil i større grad enn tidligere være avhengig av å kunne dokumentere ansvarlig virksomhetsstyring for å tiltrekke seg kapital, kompetanse og kontrakter fremover, sier Kaj B. Westre.