Fylkestinget har møte 12. og 13. oktober

Fylkestinget har no starta opp. Tingsamlinga vert arrangert digitalt som fjernmøte, og skal mellom anna behandle Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal 2021 – 2024 og økonomirapportering per 2. tertial 2020 

 

Skriv ut

Saker som blir behandla: 

T-59/20                Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U 140/20                  

T-60/20                Rapport frå undersøking av "Budsjett- og økonomistyringsprosessane i fylkeskommunen"            

T-61/20                Omklassifisering av vegar i Ålesund         

T-62/20                Opptak av kommunal veg som fylkesveg grunna flytting av Sæbø ferjekai             

T-63/20                Aksjeutviding Todalsfjordprosjektet        

T-64/20                Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal 2021 - 2024 - Endeleg   

T-65/20                Økonomirapportering per 2. tertial 2020                

T-66/20                Eigarskapsmelding for 2019          

T-67/20                Omstilling 2020 - rapport for fase 3 - gjennomføring av administrative og politiske vedtak             

T-68/20                Organisasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune       

T-69/20                Yrkesopplæringsnemnda - fritak frå verv - suppleringsval 

T-70/20                Val av skjønnsmedlemer 2021 - 2024       

T-71/20                Endring av selskapsstruktur i selskapa Brisk Kompetansesenter AS, Furene AS og Varde AS                                                           

T-72/20                Ny selskapsavtale Vigo IKS (saka blir ettersendt)                                                               

T-73/20                Interpellasjon frå Falk Daniel Øveraas (H) om bærekraftig økonomi i fylkeskommunen                    

T-74/20                Interpellasjon frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) om støtte til FN-traktat for forbod mot atomvåpen                     

T-75/20                Interpellasjon frå Silje Alise Ness (Rødt) om stans i vindkraftutbygging                    

T-76/20                Spørsmål frå Line Hoem (AP) om fylkeskommunal stemmestøtte til ungdomspartier 

T-77/20    Endring av reglement for folkevalde organ - opning for fjernmøte og skriftleg saksbehandling     

T-78/20    Vind på land - endringar i konsesjonsbehandlinga - fråsegn til Meld. St. 28 (2019-2020)    

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet

Tid:      Måndag 12. oktober kl. 11 til kl. 17 

 Tirsdag 13. oktober kl. 10 og utover

Møte: Digitalt møte  

Media og andre kan følge møtet via streaming på mrfylke.no/streaming.
 

Kontakt