Fylkestinget har møte 9.-11.desember

Tingsamlinga startar med utdeling av Likestillingsprisen, Miljøprisen og Fylkeskulturprisen. Fylkesutvalet har møte måndag kl. 18.00. Sjå møteinnkallinga for fullstendig program. 

Skriv ut
SaksnrTittel
T-79/19Orientering om oppfølging av Fagskolen i Ålesund
T-80/19Endring av budsjettet for 2019
T-81/19Takstfastsetting og garanti Nordøyvegen 2019
T-82/19Vidare behandling av T-27/19 - AutoPASS takstregulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
T-83/19K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering
T-84/19Overordna utviklingsplan bygg og eigedom
T-85/19Bokbåtteneste i Møre og Romsdal
T-86/19Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå - Utdanning
T-87/19Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta
T-88/19Reduksjon av driftsnivået i samferdselssektoren - Omstilling 2020
T-89/19Omstilling 2020 – rapport om prosessen og utgreiing av tiltaksområda i fase 2
T-90/19Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020
T-91/19Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplassar skape utvikling i heile fylket
T-92/19Søknad om permisjon frå fylkeskommunal verv - Monica Molvær
T-93/19Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport
T-94/19Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen
T-95/19Eigar av utstedarverksemd - bompengereforma
T-96/19Omklassifisering av vegnettet på fv. 60 Røyr-Hellesylt
T-97/19Reglement for yrkesopplæringsnemnda
T-98/19Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal
T-99/19Organisering av fagskolen i Møre og Romsdal
T-100/19Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting
T-101/19Regional vassforvaltningsplan 2022-2027- vedtak av planprogram og hovudutfordringar
T-102/19Uttale til fusjon av stiftingane Nordmøre museum og Geitbåtmuseet
T-103/19Ny selskapsavtale og deltakaravtale for GassROR IKS
T-104/19E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen - nytt garantivedtak ved overføring til regionalt bompengeselskap (blir behandla i fylkesutvalet 09.12.2019)
T-105/19Innskotskapital i Møre og Romsdal Revisjon SA (blir behandla i fylkesutvalet 09.12.2019)
T-106/19Kapitalhøging North West AS (blir behandla i fylkesutvalet 09.12.2019)
T-107/19Resterande val til styrer, råd og utval 2019-2023 (blir ettersendt)
T-108/19Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om krav nedsetting av takstsoner på ferjeruta Volda-Lauvstad
T-109/19Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om situasjonen for sjukehusa i Ålesund, Kristiansund og Volda
T-110/19Spørsmål frå Lilly Gunn Nyheim og Siv Katrin Ulla om praksis for betaling av hotellutgifter ved fylkestingsamlinger

Snarvegar

Kontakt