Fylkestinget har si første samling 14.-16. oktober

Det nye fylkestinget møtes i Geiranger på måndag. Her skal dei velje medlemmar og varamedlemmar til fylkesutvalet, hovudutvala og dei rådgivande utvala. Møtet startar med utdeling av trafikktryggingsprisen. 

Skriv ut

Dato/tid: 14.-16.oktober 2019, kl. 13.00

Stad: Hotel Union Geiranger

Sjå møteinnkallinga for detaljert program

Saksnr    

 
T-40/19Godkjenning av fylkestingsvalet 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-41/19Val av medlemer og varamedlemer til fylkesutvalet 2019 - 2023
Medlemar og varamedlemar valt etter skriftleg votering
T-42/19

Val av fylkesordførar og fylkesvaraordførar for perioden 2019 - 2023
Tove Lise Torve (Ap) valt til fylkesordførar og Per Vidar Kjølmoen (Ap) valt til fylkesvaraordførar etter votering

T-43/19Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-44/19Val av medlemer og varamedlemer til hovudutvala for perioden 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-45/19Val av klagenemnd for perioden 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-46/19Val av klagenemnd i ferien (når klagenemnda ikkje kan møte) for perioden 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-47/19Val av fylkesvalstyre, leiar og nestleiar for fylkesvalstyret 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-48/19Val av utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-49/19Val av eldreråd for perioden 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-50/19Val av rådet for personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-51/19Forlenging av periode for sittande ungdomspanel
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-52/19Val av delegater til KS Landstinget 2019 - 2023
Delegatar og vara valt
T-53/19Val av representantar til fylkesmøte KS 2019 - 2023
Representantar og vararepresentantar valt
T-54/19Val til Vestlandsrådet for perioden 2019 - 2023
Medlemar og varameldemar valt
T-55/19Val av nye representantar til nasjonalpark- og verneområdestyre 2019 - 2023
Medlemar valt
T-56/19Val av representant til regional rovviltnemnd 2019 - 2023
Medlemar valt
T-57/19Val av representant til Nasjonal rassikringsgruppe for perioden 2019 - 2023
Medlem og varamedlem valt
T-58/19Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen
Tilrådinga samrøystes vedteken. Oversendingsforslag frå Frank Sve (Frp) samrøystes vedteken.
T-59/19Økonomirapportering per 2. tertial 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-60/19Eigarskapsmelding for 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-61/19Søknad om forskotering av utbetaling av ferjeavløysingsmidlar frå Imarfinans AS
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-62/19Regionreforma - Overføring av dei statlege fiskerihamnene
T-63/19Sal av areal frå eigedom med gbnr. 35/1 i Vestnes kommune
T-64/19Regionalt forskingsfond - framlegg til styringsmodell
T-65/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesting
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-66/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesutval
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-67/19Endring av reglement for utdannings- og kompetanseutvalet
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-68/19Endring av reglement for kultur-, næring og folkehelseutvalet
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-69/19Endring av reglement for samferdselsutvalet
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-70/19Reglement for utbyggingsutval for bygg- og vegsaker
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-71/19Forslag til nytt reglement for eldrerådet
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-72/19Forslag til nytt reglement for rådet for personar med nedsett funksjonsevne
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-73/19Forslag til nytt reglement for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-74/19Endring av reglement for føring av møtebok for folkevalde organ
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-75/19Tilpassingar i reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga samrøystes vedteken
T-76/19Revisjon av reglement for byggeprosjekt 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

Fullstendig innkalling, program og saksframlegg finn du her

Kontakt