Fylkestinget vedtok fleire tiltak etter aksjekjøp

I samband med behandling av Fylkeshuset AS sitt kjøp av aksjar i R8Me, har fylkestinget vedtatt ei rekke tiltak.

Skriv ut

Tiltaka skal følgjast opp både politisk og administrativt i tida som kjem. 

Det einstemmige vedtaket frå fylkestinget er slik:

Vedtaket

På bakgrunn av Deloitte sine vurderingar, konklusjonar og tilrådingar i rapporten ber fylkestinget fylkesordførar i samråd med fylkeskommunedirektør sørge for at det vert sett i verk tiltak for å:

 1. Etablere ei eigarstyring av Fylkeshuset AS som er i samsvar med fylkeskommunen si eigarskapsmelding og tilrådingar frå KS om kommunal eigarskapsforvaltning, under dette:
  • Etablere eigarstrategi for Fylkeshuset AS, med mål, rammar og føringar for selskapet sitt arbeid.
  • Sikre at generalforsamlingar, eigarmøte mv. blir gjennomført i samsvar med dei føresegner og prinsipp som framgår av eigarskapsmeldinga, under dette når det gjeld kven som representerer MRFK som eigar.
  • Sikre at styret i Fylkeshuset AS blir organisert i samsvar med tilrådd praksis for kommunal eigarskapsforvaltning.
  • Etablere rutinar for gjennomføring av habilitetsvurderingar i tilknyting til førebuing og handsaming av saker som involverer både Fylkeshuset AS og MRFK.
 2. Sikre at Fylkeshuset AS gjennomfører ei vurdering av om det rente- og avdragsfrie lånet Fylkeshuset AS har gitt til R8Me AS, er i samsvar med regelverk om offentleg støtte (statsstøtteregelverket).
 3. Sikre at Fylkeshuset AS gjer dei tilpassingar som er naudsynte for å kunne ivareta krav i offentleglova om rett til innsyn.
 4. Etablere rutinar for å sikre at fylkeskommunen sine etiske retningsliner knytt til å ha/ta anna lønna arbeid eller etablere næringsverksemd som kan gå utover arbeidet i fylkeskommunen blir etterlevd, og at innmelding, vurdering og avklaring av denne typen forhold blir dokumentert.
 5. Fylkestinget ber fylkesordførar om snarast å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i Fylkeshuset AS for å sikre at relevante lovar og reglar blir fulgt. Fylkestinget ber fylkesordføraren forankre val av styreleiar og strategi og vedtekter i fylkesutvalet, og sikre at det blir innkalla til eigarmøte same dag som generalforsamlinga.
 6. Fylkestinget ber også fylkesordførar i samråd med fylkeskommunedirektør utarbeide ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.08.2023 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.
 7. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren lage ei oversikt over alle selskap/stiftingar med meir som Møre og Romsdal fylkeskommune har eigarskap i. Denne oversikta skal innehalde oversikt over generalforsamlingar, representantskapsmøte, årsmøte med meir, og vere ei sjekkliste gjennom kalenderåret for å føre kontroll med at fylkeskommunen som eigar blir kalla inn til møte i tråd med lovverket og selskapa/stiftingane sine vedtekter.
 8. Fylkestinget viser til vedtak i sak T66/20 Eigarskapsmelding for 2019 og ber om a sak og utgreiing om eit eige eigarskapsutval blir lagt fram til junitinget 2023. 
 9. Fylkestinget ber om at eigarskapsstyring blir ein eigen modul i politikaropplæringa for det nyvalde fylkestinget.
 10. Protokollar frå generalforsamlingar i selskap der fylkeskommunen har eigarskap, skal vere tilgjengelege for fylkestinget og behandlast som referatsaker.

 

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.