Fylkesutvalet har møte 23. og 24. september

I løpet av to dagar skal fylkesutvalet behandle mellom anna høyringsfråsegn til nasjonal ramme for vindkraft, orientering om retningsliner for behandling av søknader om løyve til akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på land og høyring av rapport frå ekspertutval som har vurdert teknologi og framtidas transportinfrastruktur.

Skriv ut

Tid: 23.september kl. 10.30-13.00. Frå kl. 13.00 og ut dagen er det gruppemøte i dei ulike partia. 24. september startar møtet kl. 09.15
Stad: Møterom 700 på Fylkeshuset

 

SaksnrTittel (status for behandling av sakene vert lagt ut fortløpande)
U-80/19

Program for konstituerande fylkestingsamling i Geiranger 14. - 16. oktober 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-81/19Høyringsfråsegn til strategisk havneplan 2019-2028 - Ålesundregionens havnevesen
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-82/19Orientering om retningsliner for behandling av søknader om løyve til akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på land
Tilrådinga vedteken
U-83/19Høyring av forslag til «Forskrift om de regionale forskingsfondene»
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-84/19Høyring NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg i kulepunkt fire
U-85/19Nasjonal ramme for vindkraft - høyringsfråsegn
Tilrådinga vedteken med endring/tillegg
U-86/19Ålesundsregionen - regional klima-, areal- og transportplan - planprogram
Tilrådinga vedteken
U-87/19Høringsvar til endringar i rovviltforvaltninga
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg/endring
U-88/19Uttale til omklassifisering av E136 Ystneset - Skutvika
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-89/19Forslag til disponering av overskytande midlar frå Krifastsambandet
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg/endring
U-90/19Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet A/S
Tilrådinga frå samferdselsutvalet vart vedteken
U-91/19Høyring av rapport frå ekspertutval som har vurdert teknologi og framtidas transportinfrastruktur
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-92/19Bemanning av samferdselsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune – ferjeforvaltning
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-93/19Søknad på Klimasatsmidlar til utsleppsfri hurtigbåt
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit nytt pkt. 3.
U-94/19Økonomirapportering per 2. tertial 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-95/19Eigarskapsmelding for 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-96/19Søknad om forskotering av utbetaling av ferjeavløysingsmidlar frå Imarfinans AS
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-97/19Regionreforma - Overføring av dei statlege fiskerihamnene
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-98/19Sal av areal frå eigedom med gbnr. 35/1 i Vestnes kommune
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-99/19Regionalt forskingsfond - framlegg til styringsmodell
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-100/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesting
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-101/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesutval
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-102/19Forlenging av periode for sittande ungdomspanel
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-103/19Endring av reglement for samferdselsutvalet
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-104/19Endring av reglement for utdannings- og kompetanseutvalet 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-105/19Endring av reglement for kultur-, næring og folkehelseutvalet
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-106/19Reglement for utbyggingsutval for bygg- og vegsaker 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-107/19Forslag til nytt reglement for rådet for personar med nedsett funksjonsevne
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-108/19Forslag til nytt reglement for Eldrerådet 
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-109/19Forslag til nytt reglement for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-110/19Endring av reglement for føring av møtebok for folkevalde organ
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-111/19Tilpassingar i reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-112/19Revisjon av reglement for byggeprosjekt 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-9/19Rapport som en del av G-PaTRA prosjektet: Smøla Hydrogen value chain

Snarvegar

Kontakt