Fylkesutvalet har møte 25.- 26. november

Det to dagar lange fylkesutvalet har no starta opp.

Skriv ut

Program tysdag 26.november :

Kl.08.00: Orientering om Helse Møre og Romsdal ved styreleiar og kst.- administrerande direktør 
Stad: Møterom 700, Fylkeshuset i Molde 
Kl.09.30: Behandling av saker etter sakslista.
Stad: Scandic Hotel Alexandra. Første del av møtet vil bli streama (til og med sak U 137/19). Du kan følge streaminga her​

Saker til behandling måndag 25. november

U-117/19Program for fylkestinget i Molde 9. - 11. desember 2019
U-118/19Val av styringsgruppe for Møre og Romsdal 2025
U-119/19Oppnemning av representantar til lønsforhandlingsutval
U-120/19Styring og organisering av bypakke Ålesund
U-121/19Høyringsfråsegn til bom på sideveg
U-122/19Høyring NOU 2019:16 Skattlegging av vasskraftverk
U-123/19Høyringssvar - forslag til endring i deltakarlova og havressurslova, oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping
U-124/19Høyring om endring i forskrift til opplæringslova kapittel 6- fritt skoleval
U-125/19Høyring av endringar i opplæringslova. Lovfesting av tilbod om karriererettleiing i fylkeskommunen

 

 

Referatsak

RS-10/19

Høyring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk statsborgerskap (statsborgarloven)

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her

Saker til behandling tysdag 26. november

U-126/19Endring av budsjettet for 2019
U-127/19Alternativer fv. 20 Nerlandsøybrua Herøy kommune
U-128/19Takstfastsetting og garanti Nordøyvegen 2019
U-129/19Vidare behandling av T-27/19 - AutoPASS takstregulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
U-130/19K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering
U-131/19Overordna utviklingsplan bygg og eigedom
U-132/19Bokbåtteneste i Møre og Romsdal
U-133/19Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå - Utdanning
U-134/19Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta
U-135/19Reduksjon av driftsnivået i samferdselssektoren - Omstilling 2020
U-136/19Omstilling 2020 – rapport om prosessen og utgreiing av tiltaksområda i fase 2
U-137/19Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020
U-138/19Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplassar skape utvikling i heile fylket
U-139/19Søknad om permisjon frå fylkeskommunal verv - Monica Molvær
U-140/19Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport
U-141/19Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen
U-142/19Eigar av utstedarverksemd - bompengereforma
U-143/19Omklassifisering av vegnettet på fv. 60 Røyr-Hellesylt
U-144/19Reglement for yrkesopplæringsnemnda
U-145/19Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal
U-146/19Organisering av fagskolen i Møre og Romsdal
U-147/19Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting
U-148/19Regional vassforvaltningsplan 2022-2027- vedtak av planprogram og hovudutfordringar
U-149/19Uttale til fusjon av stiftingane Nordmøre museum og Geitbåtmuseet
U-150/19

Ny selskapsavtale og deltakaravtale for GassROR IKS

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her​

Kontakt