Kommunar kan søke om støtte til tenesteutvikling med privat næringsliv

Målet er å finne smartare løysingar - og betre samarbeid mellom det offentlege og private.

Skriv ut

Kommunane kan no søke om inntil 450.000 kr til utviklingsprosjekt med private bedrifter i ei ny tilskotsordning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Den nye ordninga skal gi offentleg sektor betre løysingar enn det som er tilgjengeleg i dagens marknad.

- Bruk av ny teknologi og digitalisering bidrar til at befolkninga stiller nye forventningar til kommunane om korleis tenestene deira skal utformast. Kommunal sektor må arbeide smartare for å handtere framtidige oppgåver. Vi trur det er lurt å utvikle dei nye løysingane i samarbeid med privat næringsliv. Det gir betre tenester, og det skapar nye arbeidsplassar lokalt, seier rådgivar Anna-Marie Hatlestad i Møre og Romsdal fylkeskommune.

I mange tilfelle kan oppstartsselskap vere dei som sit på ei innovative løysing på utfordringar som kommunane har, og eit mål for ordninga er å stimulere til samarbeid mellom kommunane og oppstartselskap, men dette er ikkje eit krav.

Lokale løysingar på berekraftsmåla

Alle kommunar i fylket har dei siste åra kartlagt status på berekraft og avdekt kvar utfordringane er størst. Tar dei utgangspunkt i berekraftkartlegginga og søker om støtte til prosjekt som bidrar til berekraftige løysingar, vil dei dei bli prioritert ved tildeling av støtte.

- Gjennom støtteordninga ønsker vi å gi kommunane motivasjon til å ta tak i utfordringane som kartlegginga peika på. Det blir sagt at globale utfordringar må løysast lokalt. Fylkeskommunen ønsker å bidra til dette, seier Hatlestad.

For å få støtte til utviklingsprosjekt, må kommunane stille med eigeninnsats og sette av tid og ressursar. Kommunen må vere utviklingspartnar saman med leverandøren og legge ein plan for gjennomføringa.

 

Meir informasjon om ordninga og søkeportal finn du her.

Kontakt