Ungdom på dagsorden hos ministeren

Kvar haust blir det arrangert eit dialogforum mellom ungdomsrepresentantar frå fylka og barne- og familieministeren. Torsdag 21. november var leiar i ungdomspanelet i Møre og Romsdal, Urtė Karanauskaitė, på besøk hos barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Skriv ut

Det blei arrangert for første gong i 2009, og formålet med dialogforumet er å styrke ungdom sine moglegheiter til deltaking og innflytelse på statlig nivå i tråd med FN’s barnekonvensjon artikkel 12: barn og unge skal få anledning å fremje synspunkt og forslag i saker som angår dei.

Dialogforumet har medverka positivt til saker som departementet arbeider med og i møtet ble spørsmål som opptar barn og ungdom i Norge i dag drøfta.

–˜Å vere med på dialogmøtet var veldig gjevande. Vi fekk gode diskusjonar, og det verka som Ropstad var oppriktig interessert i det vi hadde å fortelje." – fortel Urtė Karanauskaitė.

Temaa som sto på dagsorden var på førehand bestemt etter forslag fra deltakerne:

Medvirkning

 • Veiledning og opplæring for ungdomsråd.
 • Digital veileder og ønske om god folkevalgtopplæring som er tilpasset ungdom.
 • Koordinatorstilling for ungdomsrådene. Stillingens størrelse, innhold og rolle.
 •   Nasjonalt ungdomsråd.

      Helse

 • Seksualundervisning
 • Undervisning om psykisk helse
 • Handlingsplan mot selvmord
 • Funksjonshemmede barns rettigheter
 • Syke barns rettigheter
 • Styrking av skolehelsetjenesten
 • Elevtjenester i skolen

Deltakelse på fritiden

 • Hvordan få alle til å delta, og hva er barrierene for å delta?

–Med tema helse, fritid og medverknad fekk vi gode diskusjonar. Seksualundervisning og fritidskort for barn og unge var særleg noko som engasjerte både Ropstad og oss som deltok. Det var godt å høyre at han ynska å jobbe med begge ordningane vidare, – avsluttar Karanauskaitė.