Dokumentbase

IOP - skjema A

For elevar med IOP i alle fag

IOP - skjema B

For elevar med IOP i enkelte fag

Forhåndsvarsling til elev og foresatte BM

For minoritetsspråklige elever

Førehandsvarsling til elev og føresette NN

For minoritetsspråklege elevar

Melding frå kommune: Søknad om særskilt utdanningsprogram

Søknad om fortrinn for elevar som har behov for spesialundervisning.

Enkeltvedtak - avslag om rett til spesialundervisning NN

Skjema for alternative arenaer (f.eks. institusjon)

Enkeltvedtak - rett til spesialundervisning NN

Skjema for alternative arenaer (f.eks. institusjon)

Infohefte 2019 spes.ped og inntak

Informasjonshefte for spes.ped, inntak, fortrinn

Fluix brukarrettleiing

Her finn du informasjon om korleis du skal bruke Fluix

Skoleskyss - søknadsskjema

Elev/føresett fyller ut skjemaet og leverer det til skolen.

Skoleskyss - Innmelding for grunnskole

Informasjon til deg som melde inn elever på grunnskole

Stadfesting vaksenopplæring

For vaksne elevar som søker om tilrettelagt skoleskyss

Skyssreglement for vidaregåande skole

Skyssreglement for vidaregåande skole. Revidert april 2019.

Skyssreglement for grunnskolen

Skoleskyssreglement for grunnskolen. Revidert april 2019.

Søknadskjema transportløyve

Skjema for deg som skal søke drosjeløyve, reservedrosjeløyve, selskapsvognløyve  eller løyve for transport for funksjonshemma.

Samarbeid helsestasj skuleehelsetj helsetasjon, ungdom, tannhelse

Avtalen skal signerast av fagansvarleg for helsestasjonstenesta og klinikkleiar/ overtannlege (av. leiar forhelsetenestene/ rådmann).

Takstar for behandling av betalande klientell

Gjeldande frå 1. januar 2019, Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

Gode råd om munnstell for eldre og uføre

Gode råd om munnstell for eldre og uføre ved institusjonar og i heimesjukepleia.

God tannhelse heile livet

Brosjyre med informasjon om god tannhelse innanfor pleie og omsorg

Gode råd om munnstell for personar med utviklingshemming

Gode råd om munnstell til personar med utviklingshemming og omsorgspersonell med ansvar for utviklingshemma

Utstyr og hjelp til det daglege munnstellet

Informasjon om hjelpemiddel som gjer det daglege tann og munnstellet enklare og meir effektivt.

Fant ingen filer.