Dokumentbase

Fluix brukarrettleiing

Her finn du informasjon om korleis du skal bruke Fluix

A-skjema

Vedleggsskjema for søknad om fortrinn eller individuell vurdering i inntak til vgo.

B-skjema

Vedleggsskjema for elevar som vil melde om tilretteleggingsbehov

R-skjema

Vedleggsskjema for elevar som av særskilte årsaker vil søke om individuell vurdering til vgo

Vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkarar til vgo - NN

Skjemaet skal fyllast ut av alle minoritetsspråklege søkarar som ikkje har samisk, svensk eller dansk som morsmål.

Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere til vgo - BM

Skjemaet skal fylles ut av alle minoritetsspråklige søkere som ikke har samisk, svensk eller dansk som morsmål.

Infohefte 2020 Tidleg inntak med fortrinn og individuell vurdering

Informasjonshefte om tidleg inntak og spesialpedagogisk arbeid i den vidaregåande skolen.

Infohefte 2020 Minoritetsspråklege elevar

Inntak og opplæring - minoritetsspråklege elevar i vgo. 

Enkeltvedtak - rett til spesialundervisning NN

Skjema for alternative arenaer (f.eks. institusjon)

Enkeltvedtak - avslag om rett til spesialundervisning NN

Skjema for alternative arenaer (f.eks. institusjon)

Forhåndsvarsling til elev og foresatte BM

For minoritetsspråklige elever

Førehandsvarsling til elev og føresette NN

For minoritetsspråklege elevar

IOP - skjema A

For elevar med IOP (individuell opplæringsplan) i alle fag

IOP - skjema B

For elevar med IOP (individuell opplæringsplan) i enkelte fag

Melding frå kommune: Søknad om særskilt utdanningsprogram

Søknad om fortrinn for elevar som har behov for spesialundervisning.

Samtykkeskjema

Skjema for samtykke til informasjonsoverføring - elevar busett i institusjon.

Skjema for informasjonsoverføring

Skjema for informasjonsoverføring mellom hjelpeinstansar - elevar busett i institusjon. 

Skoleskyss - Innmelding for grunnskole

Informasjon til deg som melde inn elever på grunnskole

Skoleskyss - søknadsskjema

Elev/føresett fyller ut skjemaet og leverer det til skolen.

Stadfesting vaksenopplæring

For vaksne elevar som søker om tilrettelagt skoleskyss. Oppdatert juli 2020.

Skyssinformasjon ved vaksenopplæring i grunnskole

Ordninga gjeld vaksne som får grunnskoleopplæring.

Skyssreglement for vidaregåande skole

Skyssreglement for vidaregåande skole. Revidert april 2019.

Skyssreglement for grunnskolen

Skoleskyssreglement for grunnskolen. Revidert april 2019.

Søknadskjema transportløyve

Skjema for deg som skal søke drosjeløyve, reservedrosjeløyve, selskapsvognløyve  eller løyve for transport for funksjonshemma.

Takstar for behandling av betalande klientell

Gjeldande frå 1. januar 2020, Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

God tannhelse heile livet

Brosjyre med informasjon om god tannhelse innanfor pleie og omsorg

Utstyr og hjelp til det daglege munnstellet

Informasjon om hjelpemiddel som gjer det daglege tann og munnstellet enklare og meir effektivt.

Samarbeid helsestasj skuleehelsetj helsetasjon, ungdom, tannhelse

Avtalen skal signerast av fagansvarleg for helsestasjonstenesta og klinikkleiar/ overtannlege (av. leiar forhelsetenestene/ rådmann).

Gode råd om munnstell for eldre og uføre

Gode råd om munnstell for eldre og uføre ved institusjonar og i heimesjukepleia.

Gode råd om munnstell for personar med utviklingshemming

Gode råd om munnstell til personar med utviklingshemming og omsorgspersonell med ansvar for utviklingshemma

Fant ingen filer.