Dokumentbase

A-skjema og R-skjema - 2022/2023

Vedleggsskjema for søknad om fortrinn eller individuell vurdering i inntak til vgo.

Infohefte 2021 Minoritetsspråklege elevar

Informasjonshefte - inntak og opplæring - minoritetsspråklege elevar i vgo. 

Infohefte 2021 Tidleg inntak med fortrinn og individuell vurdering

Informasjonshefte om tidleg inntak og spesialpedagogisk arbeid i den vidaregåande skolen.

IKO-brosjyre

Eit informasjonshefte for elevar, føresette, grunnskolar og vidaregåande skolar

Modell for Identifisering, Kartlegging  og Oppfølging

Forhåndsvarsling til elev og foresatte BM

For minoritetsspråklige elever

Førehandsvarsling til elev og føresette NN

For minoritetsspråklege elevar

Handlingsplan for PPT og VGS

PPT og skolen har i samarbeid ansvar for å utarbeide ein årleg handlingsplan for kvar enkelt skole.

Årsrapportering av Handlingsplana

Skjema for bruk av årsrapportering/evaluering av tiltak som er nedfelt i handlingsplana mellom vgs og PPT. 

Informasjonshefte med malar til lærebedrift

Hefte med mal på oppstartssamtale, arbeidsavtale, intern opplæringsplan, halvårssamtale, flytskjema for konfliktløsing.

Oppdatert desember 2021

Skoleskyss - søknadsskjema

Elev/føresett fyller ut skjemaet og leverer det til skolen.

Takstar for behandling av betalande klientell

Gjeldande frå 1. januar 2020, Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

Samarbeid helsestasj skuleehelsetj helsetasjon, ungdom, tannhelse

Avtalen skal signerast av fagansvarleg for helsestasjonstenesta og klinikkleiar/ overtannlege (av. leiar forhelsetenestene/ rådmann).

God tannhelse heile livet

Brosjyre med informasjon om god tannhelse innanfor pleie og omsorg

Gode råd om munnstell for eldre og uføre

Gode råd om munnstell for eldre og uføre ved institusjonar og i heimesjukepleia.

Utstyr og hjelp til det daglege munnstellet

Informasjon om hjelpemiddel som gjer det daglege tann og munnstellet enklare og meir effektivt.

Gode råd om munnstell for personar med utviklingshemming

Gode råd om munnstell til personar med utviklingshemming og omsorgspersonell med ansvar for utviklingshemma

Fant ingen filer.