28 ledige stillingar i vegavdelinga

Frå 2020 overtar Møre og Romsdal fylkeskommune ansvaret for fylkesvegnettet i fylket. Vi set no saman eit spennande lag på 133 dyktige fagfolk for å løyse denne viktige samfunnsoppgåva. Over 100 er på plass, og no skal vi rekruttere dei siste 28 medarbeidarane til ei rekke ulike fagfelt. Arbeidsplass vil i hovudsak vere i Molde og Ålesund.

Vi treng deg som har kompetanse innan forvaltningsoppgåver, vegplanlegging, prosjektering, utbygging, drift og vedlikehald av veg, samt fleire fagområde som geodata, HMS, økonomi. Bli med frå starten og sett ditt preg på ei ny avdeling som skal gi Møre og Romsdal gode og trygge vegar og god infrastruktur.

Vi søker etter:

 

Seksjon for vegprosjekt 

Du får jobbe med:

Arbeid i samsvar med krav fastsett i eller i medhald av HMS-lovgivning og byggherreforskrifta.

Støtte byggherreorganisasjonen i HMSarbeidet og sjå til at godt HMS-arbeid vert gjennomført. Dette inneberer mellom anna:

 • støtte SHAkoordinator i prosjekterings- og byggefasen av prosjektet
 • vere med i byggherren sine risikovurderingar i prosjekterings og byggefase
 • vere med som rådgivar i samhandlingsfase og oppstartsmøte med entreprenørar og formidle byggherren sine HMSkrav i kontrakt
 • delta på enkelte byggemøter og vernerunder ved behov
 • bistå byggherreorganisasjonen med å følge opp hendingar på våre anlegg og leie/ gjennomføre granskingar
 • ha ei koordineringsrolle i Elrapp som er vårt system for HMSoppfølging av entreprenør
 • I tillegg vil du vere med å sørge for eit godt kvalitetssystem innan HMS og bistå med  implementering av dette.

Vi søker deg som har:

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning
 • erfaring med arbeidsmiljølova eller byggherreforskrifta

Stillinga krev:

 • evne til søke løysingar
 • kommunisere og samarbeide godt både internt og eksternt

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med:

Prosjekteringsleiing, det vil seie ha det daglege ansvaret for å leie og styre prosjekteringsprosessar. Dette vil i hovudsak gjelde prosjekt innanfor ferjekaier, bruer og veg, men også andre konstruksjoner knytt til veg og vegens sideområde, som t.d. tunnelar, skredsikring, rasoverbygg osb.

Prosjekteringsleiar si oppgåve vert definert av prosjektleiar og kan mellom anna innebere:

 • Ha kontakt med andre mynde og interessegrupper, t.d. kommuner, kabeletatar, NVE, Fylkesmannen osb.
 • Leie arbeid i eiga gruppe.
 • Anskaffe og styre kontrakt med utførande. Dette kan vere eksterne eller interne ressursar.
 • Støtte prosjektleiar i prosjektstyringa.
 • Vere SHAkoordinator og YM-koordinator i prosjekteringsfasen.
 • Vere ansvarleg for informasjonsoverføring mellom plan, prosjekterings-, og byggjefasen, inkl. SHA og YM
 • Utarbeide kvalitetsplan inkl. SHA og YM og separate planer for SHA og YM i byggefase
 • Produsere heile eller deler av konkurransegrunnlag.
 • Rapportere til prosjektleiar.

Vi søker deg som har:

 • Høgare utdanning innan veg eller konstruksjon. Det er ein fordel med erfaring frå prosjektgjennomføring eller prosjektering innan bygg, konstruksjon eller samferdsel, samt ein grunnleggande kunnskap om konstruksjonsteknikk og vegbygging. Ein fordel om du har erfaring med modellbasert planlegging.

Stillinga krev:

 • Gode samarbeidseigenskapar og evne til å søke løysingar.
 • Systematisk tilnærming til å løyse oppgåver.
 • Evne og vilje til å tilegne deg ny kunnskap der det er behov.
 • Gode kunnskapar i bruk av IKTverktøy. Ein fordel med kjennskap til digital 3D-modellering (t.d. Gemini og Nova Point)
 • Førarkort klasse B

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Koordinering og støtte til seksjonsleiar og prosjektleiarar i:
  • Økonomistyring
  • budsjett og prognose
  • rapportering (mellom anna månadsrapportering og årsrapportering)
  • bevilningsrapportering
 • Rådgiving og kvalitetssikring av økonomiske data (inkl. contolleroppgåver) på aktuelle prosjekt på samferdselsområdet.
 • Bidra til utvikling av fagområdet, herunder vidareutvikling av styringsinformasjon og rapportering innanfor fagområdet.

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Seksjon for plan og trafikk

Du får jobbe med

Vere grunnervervsleiar eller fagressurs grunnerverv i vegprosjekt

 • Erverv av areal og rettigheitar til bygging, drift og vedlikehald av veg
 • Delta i arbeidet med reguleringsplanar
 • Verdsetting av eigedom og gjennomføring av forhandlingar med grunneigarar
 • Førebu og gjennomføre ekspropriasjonsvedtak, gjennomføre skjønn for domstolane
 • Oppfølging og grunneigarkontakt i anleggsfase og førebu utbetaling av erstatningsoppgjer
 • Forvalte vegeigedomar, restareal og eigedomar innløyst i samband med grunnerverv

Vi søker deg som har

 • Master eller tilsvarande innan fagområde som eigedomsfag, jordskiftefag, planfag, landbruksfag og økonomiske eller juridiske fag
 • Om du har omfattande og relevant erfaring innan dei aktuelle fagområda og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå bort frå utdanningskravet

Du er ein person som er:

 • Resultatorientert
 • Samarbeidsorientert
 • Strukturert
 • Evne til å handtere innspel og engasjement frå berørte partar
 • Du har god evne til samarbeid og er leveringsdyktig
 • Du må ha førarkort klasse B

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

Tilstandsregistrering og ajourhald av veg- og trafikkdata, inkludert registrering ute på/langs veg, objektregistrering i NVDB og følge opp planar for registrering i NVDB

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Du er ein person som er:

 • Resultatorientert
 • Samarbeidsorientert
 • Strukturert
 • Du må ha førarkort klasse B

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Veg og trafikkdata
 • Alle oppgåver som gjeld trafikktellingar og andre målestasjonar på eller langs veg
 • Arbeid med sjølve målepunktet, både teknisk og administrativt
 • Sanntidsfangst for ITS
 • Planlegging, drift og vedlikehald av målestasjonsnett og datafangstsystem inkludert lagring, behandling, distribusjon og bruk av data med tilhøyrande grensesnitt
 • Oppgåvene kan endrast i tråd med framtidige avklaringar av arbeidsfordelinga mellom fylkeskommunane og Statens vegvesen

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning
 • IT/elektrokompetanse

Du er ein person som er

 • Resultatorientert
 • Samarbeidsorientert
 • Strukturert
 • Du må ha førarkort klasse B

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Behandling av planar og andre saker etter plan og bygningslova
 • Dispensasjon frå byggegrense og avkøyrselssaker etter veglova m.m.
 • Tilgrensande oppgåver innan areal og planforvalting, som rettleiing innan kommunal og privat planlegging
 • Behandle nabovarsel som vegeigar
 • Behandle offentlege og private planar som påverkar vegtrafikk eller vegforvaltinga
 • Planbestillerkompetanse og klassifisering av veg er oppgåver som kan bli tillagt stillinga

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning
 • det er ein fordel med relevant erfaring frå offentleg forvalting
 • kjennskap til relevant lovverk som veglov og plan og bygningslov

Du er ein person som er

 • Resultatorientert
 • Strukturert
 • Har evne til å handtere innspel og engasjement frå dei det gjeld/partar
 • Har evne til å uttrykke deg godt og presist både skriftleg og munnleg
 • Har samarbeidsevner og kunnskap om relevante IKTsystem

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Å leie gjennomføringa av planprosjekt etter plan og bygningslova, og med det utarbeide planen sin arealdel med omtale og føresegner
 • Du vil vere seksjonsleiar sin næraste medarbeidar i utarbeidinga av kommunedelplanar og reguleringsplanar
 • Du vil styre prosjektgruppa og levere rett kvalitet til rett tid med omsyn til prosjektbestilling
 • Ved behov for konsulentstøtte vil du m.a. delta i arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjonar, hente inn og evaluere tilbod, økonomioppfølging, styring og kvalitetssikring av leveransar

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning
 • brei erfaring frå prosjektleiing, erfaring frå samferdselssektoren og planlegging etter plan og bygningslova

Du er ein person som har:

 • Evne til å styre, koordinere og samordne ulike bidrag i planprosjektet
 • Gode samarbeidseigenskapar og er leveringsdyktig
 • Du må ha førarkort klasse B

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Registrere og halde ajour veg og trafikkdata (Geodata/NVDB), geodataforvalting, kartproduksjon, dataflyt, kontroll og registrering i NVDB
 • Uttrekk og tilrettelegging av grunnlagsdata til planlegging og prosjektering.  Kontakt mot Statens kartverk/Geovekst
 • Registrering ute på veg
 • Fagfeltet er i utvikling og nye oppgåver kan kome til

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Du er ein person som er

 • Resultatorientert
 • Samarbeidsorientert
 • Strukturert
 • Du må ha førarkort klasse B

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Seksjon for vegdrift

Du får jobbe med

 • Geoteknisk prosjektering, rådgjeving, kontroll og oppfølging i både plan-, bygge- og driftsfasen, samt planlegging og oppfølging av grunnboringar i felt
 • Geoteknisk saksbehandling knytt til vegar, tunnelar og bruer, både i plan, utførings- og driftsfasen
 • Oppfølging og sikringstiltak av skredhendingar i fylket

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Bidra til oppfølging og styring av seksjonen
 • Prosjektbestilling til prosjektleiarar og oppfølging av andre bestillingar til seksjonen, system, rutinar/prosessar, kvalitetssikring, rapportering, fagleg/teknisk rådgiving og støtte

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Bistand i høve til økonomistyring og generell støtte til byggeleiar
 • Utarbeiding av budsjett, månadleg økonomioppfølging, prognosar og periodisering, kontering av og attestering av faktura
 • Deltaking på prosjektmøter og bidrag til utarbeiding av konkurransegrunnlag

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Planlegging av drift/vedlikehaldstiltak på fylkesvegane i aktuelt kontraktsområde
 • Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, ansvar for å rapportere HMS, kvalitet, framdrift og økonomi
 • Saman med kontrollingeniør skal alle krav i driftskontrakten følgast opp og rapporterast vidare til prosjektleiar for området
 • Byggeleiar er i tillegg HMSkoordinator for driftskontrakten

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Rapportere til byggeleiar på driftskontrakt, støtte byggeleiar i oppfølginga av kontrakt med driftsentreprenøren
 • Gjennomføre stikkprøvekontrollar på utført arbeid av driftsentreprenørane på kontrakten
 • Utarbeide gode kontrollplanar, samt dokumentere og rapportere kontrollresultat
 • Hovudoppgåva vil vere arbeid i felt, men med 1-2 kontordagar i veka
 • Stillingane gjeld for driftskontraktane 1501 Søre Sunnmøre og 1502 Indre Sunnmøre. Det er difor ein fordel om du bur på Søre Sunnmøre

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Planlegging av tiltak knytt til asfalt og vegmerking på fylkesvegane på Sunnmøre
 • Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, ansvar for å rapportere HMS, kvalitet, framdrift og økonomi
 • Saman med kontrollingeniør skal alle krava i kontrakten følgast opp og rapporterast vidare til prosjektleiar for området
 • Byggeleiar er i tillegg HMSkoordinator for kontrakten
 • Oppfølging av kontrollørar/lab

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Rapportere til byggeleiar og støtte byggeleiar i oppfølging av asfaltkontraktene og evt driftskontraktene på Sunnmøre
 • Gjennomføre stikkprøvekontrollar
 • Utarbeide gode kontrollplanar, samt dokumentere og rapportere kontrollresultat
 • Gjere greie for gjennomførte kontrollar i byggemøter
 • Innmelding og behandling av data i NVDB. Delta i arbeidet med formerking
 • Følge opp og støtte HMSarbeidet innan kontraktsområdet

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Rapportere til byggeleiar på aktuelle elektro/tunnelkontrakter, støtte byggeleiar i oppfølginga av kontrakten med entreprenøren
 • Gjennomføre stikkprøvekontrollar på utført arbeid av entreprenøren på kontrakten
 • Utarbeide gode kontrollplanar, samt dokumentere og rapportere kontrollresultat

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Rapportere til byggeleiar på driftskontrakt, støtte byggeleiar i oppfølginga av kontrakt med driftsentreprenøren
 • Gjennomføre stikkprøvekontrollar på utført arbeid av driftsentreprenøren på kontrakten
 • Utarbeide gode kontrollplanar, samt dokumentere og rapportere kontrollresultat
 • Hovudoppgåva vil vere arbeid i felt, men med 1-2 kontordagar i veka
 • Stillingane gjelder for driftskontraktane 1503 Indre Romsdal, 1504 Ytre Romsdal, 1506 Surnadal/Indre Nordmøre og 1509 Ytre Nordmøre. Det er difor ein fordel om du bur i kontraktsområdet.

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Rapportere til byggeleiar på aktuelle elektro/tunnelkontrakter, støtte byggeleiar i oppfølginga av kontrakten med entreprenøren
 • Gjennomføre stikkprøvekontrollar på utført arbeid av entreprenøren på kontrakten
 • Utarbeide gode kontrollplanar, samt dokumentere og rapportere kontrollresultat

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Rapportere til byggeleiar og støtte byggeleiar i oppfølging av asfaltkontraktene og evt driftskontraktene på Nordmøre og i Romsdal
 • Gjennomføre stikkprøvekontrollar
 • Utarbeide gode kontrollplanar, samt dokumentere og rapportere kontrollresultat
 • Gjere greie for gjennomførte kontrollar i byggemøter
 • Innmelding og behandling av data i NVDB. Delta i arbeidet med formerking
 • Følge opp og støtte HMSarbeidet innan kontraktsområdet

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med

 • Planlegging av tiltak knytt til asfalt og vegmerking på fylkesvegane på Nordmøre og i Romsdal
 • Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, ansvar for å rapportere HMS, kvalitet, framdrift og økonomi
 • Saman med kontrollingeniør skal alle krava i kontrakten følgast opp og rapporterast vidare til prosjektleiar for området
 • Byggeleiar er i tillegg HMSkoordinator for kontrakten
 • Oppfølging av kontrollørar/lab

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Du får jobbe med:

Arbeid i samsvar med krav fastsett i eller i medhald av HMS-lovgivning og byggherreforskrifta.

 • Støtte byggherreorganisasjonen i HMSarbeidet og sjå til at godt HMS-arbeid vert gjennomført. Dette inneberer mellom anna:
 • støtte SHAkoordinator i prosjekterings- og byggefasen av prosjektet
 • vere med i byggherren sine risikovurderingar i prosjekterings og byggefase
 • vere med som rådgivar i samhandlingsfase og oppstartsmøte med entreprenørar og formidle byggherren sine HMSkrav i kontrakt
 • delta på enkelte byggemøter og vernerunder ved behov
 • bistå byggherreorganisasjonen med å følge opp hendingar på våre anlegg og leie/ gjennomføre granskingar
 • ha ei koordineringsrolle i Elrapp som er vårt system for HMSoppfølging av entreprenør
 • I tillegg vil du vere med å sørge for eit godt kvalitetssystem innan HMS og bistå med  implementering av dette.

Vi søker deg som har:

 • relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet
 • lang erfaring med relevant fagområde kan kompensere for formell utdanning
 • erfaring med arbeidsmiljølova eller byggherreforskrifta

Stillinga krever:

 • evne til søke løysingar
 • kommunisere og samarbeide godt både internt og eksternt

Vegavdelinga vil bestå av tre seksjonar og Nordøyvegprosjektet. Seksjon for vegprosjekt vil drive alt frå bygging av små til store vegprosjekt og forvalte og vedlikehalde bruene våre. Seksjon for vegdrift vil sørge for dagleg drift og vedlikehald av vegane, og samtidig ha ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi. Plan- og trafikkseksjonen vil ha ansvar for trafikktryggleiken, alle vegdata, forholdet til naboar, kommunar og andre som treng formelle avklaringar mot fylkesveg. Avdelinga tar også hand om styrings- og strategioppgåver.

Søk på stillinga her

Snarvegar