Ofte stilte spørsmål

Spørsmål som gjeld skole og utdanning

  • Dersom skoleeigar må avlyse eksamen i mai og juni 2020 på grunn av korona-viruset, vil elevane likevel få vitnemål. 
  • Det vil vere opp til kvar skoleeigar å vurdere om ein har tilstrekkeleg grunnlag for å sette standpunktkarakter. Skolen kan bruke både det eleven har vist i opplæringa fram til no, og eventuelt heimearbeid som grunnlag for å vurdere eleven. Dette gjeld både ved langvarig karantene og ved stengte skoler.

Du kan lese meir på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Svar:
regjeringa har bestemt at alle barnehagar og skolar skal vere stengt frå og med 12. mars kl. 18.00. I første omgang til til 26. mars, men dette kan bli forlenga. Du kan lese meir på nettsidene til utdanningsdirektoratet

Svar:
Elevar og tilsette er ikkje satt i karantene, tiltaket med heimeundervisning blir innført for å hindre smittespreiing. Det vil også skape ro og tryggleik for elevar, føresette og tilsette.
Vi ber elevar og foreldre om å halde seg jamleg orientert om utviklinga av koronasituasjonen gjennom media.

Svar:
Dersom du har gløymt å få med deg bøker eller PC heim, kan du ta kontakt med rektor, slik at du får avtalt å hente det du treng.

Svar:
Er du meldt opp til fag- eller sveineprøver i perioden 16. mars - 20. april 2020, blir prøven din utsett.
Perioden kan bli forlenga.

Svar:
Lærebedriftene melder inn til Møre og Romsdal fylkeskommune dersom det er lærlingar/lærekandidatar som blir permittert eller sjukmeldt over ein periode på meir enn to veker. Vi legg då inn avbrot i lære/opplæringskontrakten.

Spørsmål som gjeld tannhelse

Svar: 
Dei offentlege tannhelsetenestene vil halde stengt frå og med fredag 14. mars.
Unntaket er tilbod om akutt tannbehandling (smertefulle betennelsar og alvorlege tannskadar) ved desse beredskapsklinikkane:

  • Ålesund kompetanseklinikk, tlf.  71 28 48 00
  • St. Carolus kompetanseklinikk, Molde, tlf. 71 28 46 20
  • Distriktstannklinikken Kristiansund, tlf. 71 28 45 00
  • Distriktstannklinikken Ørsta, tlf. 71 28 49 70

Svar:
Har du ein akutt betennelse eller alvorlege tannskade, ta kontakt på telefon med den tannklinikken der du vanlegvis får tannbehandling (offentleg eller privat). Ikkje møt opp personleg på klinikken.

Akuttilbod til friske pasientar

Akuttilbod får du på den tannklinikken der du vanlegvis får tannbehandling (offentleg eller privat) eller ein annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med.

Alle dei stengte offentlege tannklinikkane har telefonvakt i vanleg opningstid og vil gi deg informasjon om kor du kan få akutthjelp.

Akuttilbod til smitta eller mistenkt smitta pasientar

Er du mistenkt, sannsynleg eller bekrefta smitta med Koronavirus, må du gi beskjed om dette ved første telefoniske kontakt med din ordinære tannklinikk, slik at det kan leggast til rette for forsvarleg behandling både for deg, personalet og befolkninga elles.

Beredskapsklinikkar

Det blir gitt eit tilbod om akutt tannbehandling ved desse offentlege beredskapsklinikkane:

  • Ålesund kompetanseklinikk, tlf.  71 28 48 00
  • St. Carolus kompetanseklinikk, Molde, tlf. 71 28 46 20
  • Distriktstannklinikken Kristiansund, tlf. 71 28 45 00
  • Distriktstannklinikken Ørsta, tlf. 71 28 49 70

Har du ordinær time hos tannlegen, vil timen din bli utsett. 

Svar:
Vi gjer alt vi kan for å hindre smitte på tannklinikkane, derfor er også alle dei offentlege tannklinikkane stengt for ordinær tannbehandling.
For akutte tilfelle, sjå spørsmålet over.
Tilsette ved beredskapsklinikkane følger råd om reinhald og smittevernstiltak frå Folkehelseinstituttet

Spørsmål om møte, kurs og konferansar

Svar:
For å hindre spreiing av koronaviruset, avlyser fylkeskommunen alle arrangement og møte med fleire enn 15 deltakarar. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi har laga  ei oversikt over arrangement som er avlyst eller utsett