Kompetanse- og næringsområdet

Organisasjonskart for kompetanse og næring

Leiarane for kompetanse-  og næringsområdet:

 • Erik Brekken, kompetanse og næringsdirektør
 • Monica Kjøl Tornes, assisterande kompetanse- og næringsdirektør
  • Kariann D. Flovikholm, kompetansesjef
  • Hilde Aspås, næringssjef

Området har ansvar for å:

 • Tilby vidaregåande opplæring for ungdom og vaksne i Møre og Romsdal
 • Sikre elevane ei tilpassa opplæring ut frå den enkelte sine behov
 • Utvikle og støtte dei vidaregåande skolane i kvalitetsarbeidet
 • Sikre og utvikle kompetansen til lærarane
 • Sikre at utdanningstilbodet er tilpassa behova i nærings- og arbeidslivet
 • Mobilisere til forsking, utvikling, omstilling og nyskaping i næringsliv og kommunar
 • Legge til rette for heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av sjøareal og vassressursar
 • Påverke rammevilkåra til næringslivet i samarbeid med næringsklynger og innovasjonsmiljø

Les meir om dei ulike seksjonane:

Atlanten vgsKristiansund
Kristiansund vgsKristiansund
Sunndal vgsSunndalsøra
Surnadal vgsSurnadal
Tingvoll vgsTingvoll
Borgund vgsÅlesund
Haram vgsBrattvåg

Herøy vgs

Fosnavåg

Spjelkavik vgsÅlesund
Stranda vgsStranda
Sykkylven vgsSykkylven
Ulstein vgsUlsteinvik
Volda vgsVolda
Ørsta vgsØrsta
Ålesund vgs Ålesund
 • Dimensjonere opplærings- og skoletilbodet i vidaregåande opplæring
 • Gjennomføre inntaka til vidaregåande opplæring
 • Gjennomføre inntak av ungdom som har behov for individuell vurdering
 • Sakshandsame søknadar frå minoritetsspråklege elevar
 • Sakshandsame tilrettelagt skoleskyss
 • Samarbeide med kommunar om opplæring for elevar som er innlagte på sjukehus og elevar under omsorg av barnevernet
 • Samarbeid med andre fylkeskommunar om regionale tilbod og gjesteelevar
 • Rettleiing/rådgiving om permisjon, utvida tid og vurdering av rett
 • Informasjonsarbeid
 • Leverandør av statistikk om den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Vidaregåande opplæring for vaksne
 • PPT
 • Opplæring i kriminalomsorgen
 • Oppfølgingstenesta
 • I Ung – eit tiltak for elevar som er utanfor skole og arbeid
 • Rådgivingstenesta i grunnopplæringa
 • Kvalifisering og integrering av flyktningar i samarbeid med kommunane
 • Busetting av flyktningar
 • Karriererettleiing for vaksne
 • Karriererettleiing for flyktningar
 • Kvalitetsutvikling i vidaregåande opplæring
 • Brukarundersøkingar, tilstandsrapporteringar og analyser
 • Elev- og privatisteksamen
 • Vitnemål og kompetansebevis
 • Klage på standpunktvurdering og lokalt gitt eksamen
 • Skoleadministrative system
 • Dataoverføringar og rapporteringar
 • Læreplanverket og fagfornyinga
 • Lokale læreplanar
 • Elevdemokrati og elevmedvirkning
 • Læringsmiljø
 • Arbeid med læring og vurdering som fremmar læring
 • Etter- og vidareutdanning innan vidaregåande opplæring
 • Læremiddel
 • Reglement
 • Skolerute
 • Dei faglege nettverka
 • Digitalisering i opplæringa

 

 • Kvalitetsutvikling i fagopplæring
 • Informasjon til elevar som har søkt læreplass
 • Informasjon til skolar, NAV og andre om fagopplæring i bedrift / lærlingeordninga
 • Formidling til læreplass for lærlingar/lærekandidatar/praksisbrevkandidatar og kandidatar til fagbrev på jobb
 • Alternativ fagopplæring, Vg3 i skole
 • Godkjenning av lærebedrifter og faglege leiarar
 • Teiknar lærekontraktar /opplæringskontraktar/ praksisbrevkontraktar/kontraktar for fagbrev på jobb
 • Følger opp gjennomføring og vurdering som fremmar lærling i fagopplæring i lærebedrift
 • Utbetaling av tilskot knytt til lærlingeordninga
 • Samlingar for 1.års lærlingar og for 2.års lærlingar
 • Karriererettleiing
 • Skolering og kurs for faglege leiarar/instruktørar i lærebedrift
 • Administrerer prøvenemnder
 • Skolering og kurs for prøvenemnder
 • Praksiskandidatordninga
 • Godkjenning av oppmeldingar til fag-/ og sveineprøver
 • Utsteding av fag-/ sveinebrev
 • Hevingar og klagesaker
 • Læreplassjeger – skaffe fleire lærebedrifter
 • Brukarundersøkingar, lærlingeundersøkinga, lærebedriftundersøkinga og årleg rapportering lærebedrifter
 • Følge opp opplæringskontor og lærebedrifter
 • Kårer og deler ut pris til årets lærling og årets lærebedrift
 • Førebur saker til politiske utval
 • Skole-NM

Seksjonen jobbar med:

 • Kraftforsyning og forsyningssikkerhet. Arbeide for at regionen har tilgang på nok og sikker el-kraft 
 • Fornybar energi. Bidra til å legge til rette for auka produksjon og verdiskaping frå fornybar energi;  vann, vind, sol og bio.  
 • Spillvarmeutnytting  
 • Hydrogen - bidra til utvikling av produksjon, infrastruktur og bruk av blå og grøn hydrogen  
 • Petroleum - støtte regionens interesser for verdiskaping i eit breitt perspektiv 
 • Infrastrukturutvikling fylling og lading av null- og lavutslippsenergi for transportsektoren land og sjø  
 • Grøn omstilling – bidra til grøn omstilling i regionen  

Seksjonen jobbar med:

 • Å tilrettelegge for berekraftig utvikling og auka verdiskaping i marin sektor
 • Akvakulturforvaltning  - koordinere og fatte vedtak i søknadar om lokalitetsklareringar  og nye konsesjonar
 • Vassforvaltning-  arbeide for betre miljø og økosystem i vassdrag, grunnvatn og kystvatn
 • Marine grunnkart – arbeide for å styrke kunnskapsgrunnlaget i sjøområda og koordinere arbeidet i Møre og Romsdal
 • Interkommunale sjøarealplanar samarbeide med kommunane for meir heilskapleg planlegging i sjø
 • Havressursforvaltning- tildele lærlingekvotar, skolekvotar og løyve til seljakt
 • Viltforvaltning - forvalte jaktbare, ikkje-trua viltartar
 • Innlandsfisk - forvalte haustbare, ikkje-trua artar av innlandsfisk

Seksjonen har ansvar for å:

 • Tilegne seg kompetanse på og informere om EU-program og aktuelle støtteordningar og mobilisere interne og eksterne aktørar til å arbeide internasjonalt
 • Rettleie og støtte prosjektleiarar gjennom alle fasar av eit EU-prosjekt, frå utvikling av søknad til gjennomføring og rapportering
 • Rettleie vidaregåande skolar og opplæringskontor som ønsker opphald i EU-land for sine elevar,  lærlingar eller tilsette, eller som ønsker skoleutvikling gjennom samarbeidspartnarskap i EU
 • Bistå ungdommar, ungdomsorganisasjonar og ungdomsarbeidarar som ønsker å samarbeide gjennom EU-prosjekt
 • Følge med i og ha kunnskap om politiske prosessar og politikkutvikling i EU og formidle Møre g Romsdals interesser inn til EU gjennom deltaking i europeiske interesseorganisasjonar

Seksjonen har ansvar for:

 • Regional utvikling – omstilling og utvikling av kommunar og lokalsamfunn, landbruksnæring, reiseliv, breibandutbygging mm.
 • Næringsutvikling – legge til rette for berekraftig verdiskaping, entreprenørskap og ny næringsverksemd, drift og utvikling av gründertenesta hoppid.no
 • Kompetanseutvikling – samarbeid gjennom partnarskap for kompetanse og verdiskaping, prosjektstøtte til høgare utdanning og forsking, utvikling av fagskolen i Møre og Romsdal, Bedriftsintern Opplæring (BIO),  Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
 • Forsking og innovasjon – FoI-strategi for Møre og Romsdal, forvaltning av regionalt forskingsfond (RFF), mobiliseringsordninga MobPro og kompetansemeglarane, oppdragsgivar for Innovasjon Norge og SIVA, forvaltning av næringsretta utviklingsmidlar

Seksjonen har ansvar for:

 • Reiseliv – fleire berekraftige heilårsopplevingar
 • Entreprenørskap - hoppid.no – fleire og betre nyetableringar
 • Landbruk og bygdenæringar
 • Breibandutbygging i distrikta
 • Omstilling av næringsliv og lokalsamfunn i distrikta
 • Tilskotsforvaltning
 • Prosjekt: Fleire statlege arbeidsplassar
 • Prosjekt: Omstilling av Geirangerfjord verdsarvområde med omland
 • Tilbakemelding på kommunale planer
 • Kartlegging av masseressursar

Oversikt over våre vidaregåande skolar:

Atlanten vgsKristiansund
Kristiansund vgsKristiansund
Sunndal vgsSunndalsøra
Surnadal vgsSurnadal
Tingvoll vgsTingvoll
Borgund vgsÅlesund
Haram vgsBrattvåg

Herøy vgs

Fosnavåg

Spjelkavik vgsÅlesund
Stranda vgsStranda
Sykkylven vgsSykkylven
Ulstein vgsUlsteinvik
Volda vgsVolda
Ørsta vgsØrsta
Ålesund vgs Ålesund

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.