Samferdselsområdet

Bilde som viser organisering av samferdselsområdet

Leiarane for samferdselsområdet:

 • Arild Fuglseth, samferdselsdirektør
 • Magne A. Vinje, ass. samferdselsdirektør
  • Ole Jan Tønnesen, fylkesvegsjef
  • Stig Helle-Tautra, kollektivsjef

Området har ansvar for å:

 • ivareta fylkeskommunen sitt utviklings-, utbyggings- og driftsansvar knytt til fylkesvegar,  kollektivtransport og tilrettelagte transport for utvalte grupper. 
 • tilby framtidsretta, trygge, pålitelege, behovsorienterte og miljøvennlege samferdselsløysingar for innbyggarane i Møre og Romsdal.  Dette skal vi gjere ved å vere fagleg kompetente, ha lokalkunnskap, vere effektive og leveringsdyktige.

Staben har ansvar for:

 • Politiske saker på samferdselsområdet
 • Økonomiplan/budsjett og økonomirapportering
 • Personaladministrasjon
 • Kommunikasjon

Staben har ansvar for:

 • Strategiar og planar innan samferdsel i det fylkeskommunale plansystemet
 • Utvikling og innovasjon i transportsektoren på områda der fylkeskommunen har ansvar, som til dømes kollektiv og mobilitetstilbod og drift av fylkesvegar
 • Analyser og moglegheitsstudier av transporttiltak som gir fordelar for folk og næringsliv. Transport er ikkje eit mål i seg sjølv, men eit viktig verkemiddel for innbyggarar og næringsliv.

Kollektivavdelinga - FRAM

 • kjøper transporttenester innanfor buss, hurtigbåt og fylkesvegferjer, samt ansvar for skoleskyss, TT-ordninga, FRAM Flexx og drosje.
 • FRAM kjøper transporttenester for om lag 1,8 milliard kroner og et inntektsbudsjett på om lag 0,8 milliard kroner.
 • FRAM skal sørge for at kollektivtilbodet i Møre og Romsdal blir drifta på ein effektiv og god måte, slik at innbyggjarane får dekt sine reiseønskjer så godt som råd er.
 • FRAM skal bidra til å forbetre og vidareutvikle kollektivtilbodet og tilby tenester for kombinert mobilitet i Møre og Romsdal.  I byområda er kollektivtrafikken viktig som alternativ til bil. Det vil i åra som kjem skje stor utvikling innanfor kollektivtrafikken, med vekt på mobilitet, elektrifisering, automatisering, nye tenester og nye aktørar. 
 • Seksjonen består av tre team; maritimt, kollektiv og forvaltning, og er ansvarleg for dagleg oppfølging av eksisterande kontraktar på kollektivområdet, det vil si kontraktsoppfølging av buss, båt og ferje samt ruteplanlegging og optimalisering av ruter. Utforming av nye kontraktar og innkjøp av desse er organisert som prosjekt. Årleg kjøp av transporttenester utgjer om lag 1,9 mrd. kroner.
 • Seksjonen er ansvarleg for sakshandsaming og organisering av skoleskyss, forvaltninga av drosjeløyver og TT-ordninga i fylket.
 • FRAM driftsseksjonen produserer om lag 18,4 millionar rutekilometer med buss kvart år i fylket. Vi fraktar om lag 20 000 elevar til og frå skule kvar dag, og bussdrifta er ein viktig del av transportberedskapen i fylket.
 • Driftseksjonen har ansvar for 21 fylkesvegferjesamband og 3 hurtigbåtsamband. Gjennom elektrifisering av transporttilbodet på ferje og buss vil fylkeskommunen redusere årlege utslepp med nær 40.000 tonn C02.

Seksjonen har ansvar for:

 • lønnsomhet- og forretningsutvikling
 • produkt-, teneste- og mobilitetsutvikling
 • effektgenerering gjennom IKT og digitalisering
 • marknadsføring og kundedialog
 • vere eit samlande kompetanseorgan for innovasjon innan mobilitet og kollektivtrafikk i fylket

Fylkesvegavdelinga

 • avdelinga har ansvar for utvikling, forvaltning og drift av om lag 3000 km fylkesvegar og utbygging av nye fylkesvegprosjekt i Møre og Romsdal.
 • Avdelinga har eit solid byggherremiljø som styrer kontraktar med entreprenørar innan utbygging og drift av vegnettet.
 • vi har også fagkontraktar innan ei rekke fagområde som  planlegging, bru, tunnel, asfalt og elektro.
 • Forvaltningsoppgåvene i avdelinga er omfattande:  som vegeigar av fylkesvegane er vi den største naboen i fylket, vi har kompetanse på areal- og vegplanlegging, trafikktrygging, trafikk – og geodata, miljø osv.
 • Fylkesvegavdelinga har 133 medarbeidarar i Kristiansund, Molde, Ålesund og Skjeltene.
 • Inspeksjon og forvaltning av berande konstruksjonar (ca. 900 bruer, 55 kaier, hurtigbåtkaier, tunnelportalar, løsmasse/miljøtunneler, skredoverbygg og støttemurar)
 • Planlegging, prosjektering og gjennomføring av investerings og vedlikehaldstiltak på bru- og kai.
 • Prosjektering og gjennomføring av investerings- og større vedlikehaldstiltak på veg.
 • Prosjektering og gjennomføring av investerings- og større vedlikehaldstiltak på tunnel.
 • Utviklingsoppgåver, inkl. innovasjonspartnerskap for nye løysingar for bygging av bruer.
 • Kvalitetssikring av tiltak gjennomført av andre på fylkesvegnettet.
 • Å sikre framkomme og trafikktryggleik på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal gjennom drift og vedlikehald av vegene.
 • Å ha oversikt over tilstanden på vegnettet.
 • Å forvalte eigarskap og sørge for tilfredsstillande tryggleik og funksjonalitet for tunellar og elektriske anlegg på og langs fylkesvegnettet.
 • Å være rådgivar og gjennomføre inspeksjonar/befaringar og andre oppgåver innenfor geologi/ingeniørgeologi og geoteknikk. 
 • Å sørge for at seksjonen har ein tilfredsstillende beredskapsorganisasjon i samsvar med lokal beredskapsplan for samferdselsområdet. Det omfattar øving, krise- og beredskapsplan, samt planlagt tiltak for å verne kritisk infrastruktur.
 • Behandle saker etter plan og bygningslova og veglova. For eksempel uttale til reguleringsplanar, søknader om avkøyrsle, dispensasjon frå byggegrense mm.
 • Gjennomføre grunnerverv og oppmåling langs fylkesveg
 • Utarbeide reguleringsplanar i eigenregi
 • Vegplanlegging
 • Bidra med faguttale innan miljø, støy, universell utforming og ivaretaking av myke trafikantar
 • Handsame søknader om kryssing, graving og nærføring, og gje uttale til skiltsaker der SVV har vedtaksmynde
 • Fagekspertise innan trafikktryggleik
 • Oppfølging av gjennomføringsavtaler
 • Ansvar for oppdateringa av NVDB og trafikkdata
 • Nordøyvegen gir fastlandssamband til rundt 2700 menneske i dei tidlegare kommunane Haram og Sandøy. Frå 1. januar 2020 er Nordøyane ein del av Ålesund kommune
 • Styringsramma i prosjektet er 4,9 milliardar kroner
 • Antatt opning: 2022
 • Du kan lese meir om prosjektet på mrfylke.no/nordoyvegen

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.