Oversikt over tilsette/avdeling

Heidi-Iren Wedlog Olsen
Kulturdirektør
71 28 03 38 / 482 81 547
Aaron Johnston
Feltarkeolog
71 28 03 27 / 477 02 812
Einar Kristensen
Feltarkeolog
71 28 03 55 / 480 28 577
Arkeologisk feltarbeid
Arkeologiske registreringer
Vitenskapelig rapportskriving
Signe Marie Midtgård
Rådgivar
71 28 04 46
Agathe Sofie Smørholm
Feltarkeolog
71 28 02 99 / 922 31 205
Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad
Arkeolog/ rådgivar
71 28 03 49 / 907 72 660
Inger Lise Aarseth
Leiar
71 28 05 04 / 971 13 962
Drift, anskaffelser, prosjektmidlar, statistikk.
Anne Askeland
Rådgivar
71 28 05 55
VGS, fleirkulturelle bibliotektenester, statistikk, ulike prosjekt
Hildegunn Haanes Ruset
Prosjektkoordinator
71 28 05 08 / 959 35 300
Rådgiving fornying og organisasjonsutvikling, frivilligheit og formidling ved regionmusea. Drive fram prosjekt i kulturavdelinga med særskilt fokus på samhandling mellom arkiv, bibliotek og museum.
Cecilie Røe
Rådgivar - bibliotek
71 28 05 09 / 952 10 109
Statistikk, kunnskapsorganisering, fleirkulturelle bibliotektenester, ulike prosjekt
One Marthe Jostad Vik
Fagansvarleg bibliotekutvikling
71 28 05 07
Rådgivar biblioteklokale, VGS, e-medier, utviklingsprosjekt.
Åshild Widerøe
Rådgivar
71 28 05 02
Litteraturformidling og språk
Fagansvarleg litteratur Den kulturelle skolesekken
Therese Hvattum Asphol
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
71 28 04 22 / 997 89 781
Marita Helene Halvari
Rådgivar
71 28 04 21 / 936 62 666
Ellen Cathrine Hammer
Rådgivar
Rigmor Hustad Holen
seksjonsleiar folkehelse, idrett og friluftsliv
71 28 04 23 / 930 06 726
Seksjonsleiar folkehelse, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet
Petter Jenset
Rådgivar friluftsliv
71 28 03 05 / 922 34 244
Rådgivar, saksbehandling tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområde, tislkudd til friluftslivsaktivitet, Turskiltprosjektet, Kartleggging friluftsområder, Morotur.no
Anna Lianes
Rådgivar - folkehelse og fysisk aktivitet
71 28 03 07 / 992 98 395
Frivillighet
Tilskot til frivillighet
Rådet for personar med nedsatt funksjonevne
Eldrerådet
Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 / 953 38 348
Planarbeid, oversikt over folkehelsa (eiga og bistand til kommunane), rådgiving og rettleiing til kommunane på folkehelseområdet. Folkehelseprogrammet.
Hans Roger Tømmervold
Rådgivar
71 28 03 19 / 994 59 400
Idrett og fysisk aktivitet. Spelemidelordninga for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, spelemidelordninga for kulturbygg.
Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 28 03 31
Rådgjeving bygningsvern, plan- og byggesaksbehandling knytta til kulturminne frå nyare tid, behandling av tilskotsaker og tiltak i verdsarvområdet.
Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Verdensarv, "Utvalte kulturrlandskap" (UKL) Øvre Sunndal,
plansaker, kulturminneplan i kommunane (KIK),
SNO,
generelt om kulturlandskap.
Susanne Iren Busengdal
Rådgivar - arkeolog
71 28 02 75 / 986 31 774
Plansakshandsaming – arkeologiske kulturminne
Kristoffer Dahle
Rådgivar, arkeolog
71 28 03 29 / 992 28 103
Sakshandsaming, registrering, GIS/data, Askeladden, statistikk, planarbeid, metodeutvikling, fonnefunn
Anna Eline Eneberg
Rådgivar, museum og fartøyvern.
71 28 02 94
Museum, fartøyvern, freda bygg i privat eige, plansakshandsaming.
Siw Helen Myrvoll Grønland
Rådgivar
40 88 60 99
Ola Hjelen
Arkitekt / Rådgivar
71 28 05 14 / 454 40 909
Toril Moltubakk
Rådgivar sivilarkitekt
71 28 03 37
Plansakshandsaming nyare tids kulturminne
Rådgiving bygningsvern, kulturlandskap og kulturminnemiljø
Kulturminneplanar i kommunane
Martin Sejr Nielsen
Rådgivar
71 28 04 81
Arve Nytun
Rådgivar, arkeolog
71 28 03 25
Sakshandsaming, formidling og arkeologiske registreringar
Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 / 414 58 971
leder for kulturvernseksjonen
Guro Dehli Sanden
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 26
Arkeolog, saksbehandler, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne.
Svein Ole Storøy
Arkitekt
71 28 05 53
Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
71 28 03 32 / 415 57 888
Freda bygg og anlegg, plan- og byggesakshandsaming knytta til kulturminne frå nyare tid (etterreformatorisk tid).
Ingvild Skotheim Aksoy
Rådgivar
71 28 03 02 / 928 66 517
Maria Haukås
Rådgivar - DKS og Film
71 28 03 12 / 900 96 919
Den kulturelle skolesekken (DKS) - Film
Drift og utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS)
Tilskotsforvaltning
Kulturrabatt for ungdom
Vebjørn Henni
Trainee - UKM og DKS
71 28 05 59 / 934 64 302
Drift og utvikling av Ung kultur møtes og Den kulturelle skolesekken. I tillegg til annet arbeid med kulturformidling mot barn og unge
Ragnhild Holsvik
Seksjonsleiar kunst- og kulturformidling
71 28 04 79 / 416 29 185
Kulturavdelinga si leiargruppe.
Drift og utvikling av tenester;
DKS, DKSS, UKM, nettverk, tilskotsordningar
Lene E. Torgersen Mordal
rådgivar
71 28 03 22 / 482 96 853
DKS og musikk, tilskotsforvaltning, regional kunst- og kulturutvikling
Trine Oftedal
Prosjektkoordinator/rådgivar ung kunst og kultur
71 28 02 40 / 995 11 764
Utviklingsarbeid UKM og DKS
Drive fram prosjekt i Kulturavdelinga
Egil Ovesen
Ph.d.-stipendiat
51 51 68 86 / 415 08 548
Ida Ragna Krohn Venås
Rådgivar
71 28 05 52 / 995 61 001
kunst- og kulturformidling
Camilla Wiik
koordinator DKS, rådgivar kunstformidling
71 28 03 09 / 906 74 399
Koordinator i Den kulturelle skolesekken, kunstnarstipend, profesjonell kunst og kultur, tilskotsforvaltning, den kulturelle spaserstokken
Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 / 932 32 914
Leiar stab, budsjett og økonomiansvar, koordinering av tilskotsproteføljen til kulturavdelinga, tilskotsbehandling.
Andrè Winther Kristiansen
Økonomi- og organisasjonsrådgiver
71 28 05 13
Sunniva Nerbøvik
Rådgivar tenesteutvikling og digitalisering
71 28 02 14 / 406 01 698
Tenesteutvikling og digitale endringprosessar, koordinering av kulturavdelingas tilskotsportefølje og årlege møteplassar/arena for samhandling og samskaping samt prosjektleiaroppgåver.
Soheyla Roygarhaghro
Spesialkonsulent
71 28 02 95
Regnskap og økonomi i kulturavdelinga
Per Atle Stenberg
Rådgivar
479 36 733
Mona Fluge
Rådgivar
71 28 05 49 / 902 63 672
Regional planlegging innan kulturområdet. Koordinering av arbeid med å hente inn kunnskap og statistikk innan kulturområdet.
Annette Elin Koch
Senior rådgivar
71 28 05 03 / 414 55 913
Elin Kanck Lorentzen
Prosjektktleiar
71 28 03 28 / 990 27 502
Prosjektleiar for "Ein bit av historia", rådgjevar kunst- og kulturformidling, med spes. ansvar for kompetanse og kulturelle- og kreative næringar.
Christine Reitan
Leder
71 28 05 70