Oversikt over tilsette/avdeling

Bengt Endreseth
Leiar Energi og grøn omstilling
71 28 03 43 / 958 78 883
Kraftforsyning, fornybar energi, petroleum og grøn omstilling
Per Oterholm
Rådgivar - energi og grøn omstilling
71 28 02 24 / 456 66 050
Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66 / 476 61 212
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
Cecilie Buaas
Rådgivar/inntakskoordinator
71 28 03 67 / 905 44 370
Rådgivning og gjennomføring av inntak, tilbodsstruktur og kapasitetsjustering, statistikk (qlikview), inntak etter individuell vurdering (R-skjema), innhenting av karakterar, gjesteelev og refusjon
Ingunn Bjarnar Hagen
Konsulent
71 28 04 42
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader, avbrudd, utvida ungdomsrett. Gjesteelev og refusjon. Redaktør for vilbli.no og tilbudshefte.
Mette Eikrem Hestad
Konsulent
71 28 03 71
Rådgiving og saksbehandling inntak, søknader om permisjon, utvekslingselevar. OT.
Marianne Nerås
Rådgiver
71 28 04 43
Tilrettelagt skoleskyss
Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Stine Waske
Konsulent
71 28 03 62
Inntak- Saksbehandling inntak, søknader om permisjon, utvekslingselevar.
Cecilia Lillthors
EU prosjekt koordinator
71 28 03 14 / 450 62 401
Rådgiving, veiledning og koordinering innen internasjonalt samarbeid, EU søknader, prosjekt utvikling, utveksling, Interreg, EØS, Erasmus, Kreativt Europa, NORA, Horisont 2020, Aktiv ungdom, etc.
Malene Vike
Internasjonal rådgiver / Prosjektleder
71 28 03 08 / 918 93 231
Prosjektutvikling og prosjektledelse, internasjonal seksjon. Prosjektleder for: EU-nettverk Møre og Romsdal, Interreg Europe OSS - One Stop Shop, ekspertrådgiver for EØS prosjektet YENESIS.
Fride Bae
Rådgivar
71 28 04 24 / 930 83 631
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 / 926 44 878
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Sissel T. Kolstad
Rådgivar
71 28 04 11 / 950 65 524
Integrering av flyktninger. Bosetting. Regionalt samarbeid om kompetanseheving av kommunene.
Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 / 957 53 645
Karrieresenterleiar for Karriere Møre og Romsdal. Koordinator for I Ung. Prosjektansvarleg for forskingsprosjektet INTERACT.
Laila H.Tretnes Nielsen
Rådgivar
71 28 03 73
Rådgivning OT, systemansvarleg VIGO OT. Kontaktperson for OT-tiltaket IUng
Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 / 915 59 917
Leiing, saksbehandling, politiske utval, yrkes- og utdanningsrettleiing, sosialpedagogisk rettleiing, rådgivarnettverket for ungdoms- og vidaregåande skolar, nettverket for oppfølgingstenesta (OT)
Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 / 900 52 902
Koordinator for vidaregåande opplæring for vaksne og for Fagskolen i Møre og Romsdal
Erik Brekken
Kompetanse - og næringsdirektør
71 28 03 70 / 481 31 291
Arbeidsoppgåver:

leiing, personal, saksbehandling, plan, politiske utval, fag- og yrkesopplæring,rapportering, prosjekt, utvikling
Birgit Aarønæs
Seksjonsleiar Marin og miljø og Internasjonalt samarbeid
71 28 03 53 / 918 86 088
Program og prosjekt EU, Interreg og EØS. CPMR og Nordsjøkommisjonen. Vest-Norges Brusselkontor. Europapolitisk forum, internasjonal gruppe Vestlandsråd.
Åsa Fredly
Rådgivar vassforvaltning
71 28 02 28 / 924 26 293
Lisbeth Nervik
Rådgivar fiskeri og havbruk
71 28 02 15
Saksbehandling fiskeri og havbruk
Arne Håkon Sandnes
Prosjektleder Klima og miljø
71 28 03 50 / 408 72 123
Klima, Energi, Miljø
Vassforvaltning
Marin kartlegging, Kystsoneplan
Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 / 975 39 265
Håkon Slutaas
Rådgivar
71 28 03 52 / 975 94 361
Vassforvaltning
Viltforvaltning
Innlandsfiskforvaltning
Rebekka Varne
Rådgivar akvakultur
71 28 03 51 / 918 59 402
Klarering av lokaliteter til oppdrett etter akvakulturloven. Oppdrett og kommunale arealplaner i sjø. Næringsutvikling marine ressurser
Anne-Marthe Frostad
Controller
71 28 05 42 / 406 07 133
Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 / 924 42 568
Mobilisering til forskings- og innovasjon i næringsliv og kommunal sektor.
Regionale forskingsfond
Leverandørutvikling - innovative offentlege innkjøp
Øyvind Herse
Rådgivar
71 28 03 56 / 913 64 886
Øyvind Tveten
Rådgivar
71 28 03 57 / 922 12 429
Per-Ivar Aak
Rådgiver Restaurant og matfag og rådgiver formidling
71 28 03 18 / 924 21 262
Rådgiver formidling og Rådgiver for restaurant og matfag.
Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Lærekontrakter/Opplæringskontrakter/Lærebedrifter (registrering/endring), Utbet.av ordinært lærlingtilskot. Statistikk, Systemansvarlig VigoBedrift, Elektronisk signering lære-/opplæringskontrakter
Ruth Elin Aure
Konsulent
71 28 03 65
Prøvenemnder. Reiserekningar for prøvenemnder. Refusjonskrav mellom fylka. Oppmelding til fag- og sveineprøve. Godkjenne oppmeldingar for praksiskandidatar.
Berit Brudeseth
Rådgivar
71 28 03 77 / 926 55 770
Koordinator lærekandidatordninga og saksbehandler for opplæring i bedrift.Lærefag; Salg, Service og reiseliv, Design og tradisjonshandverk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Hestefaget
Iselin Dahle
Konsulent
71 28 04 06
Saksbehandling og dokumentasjon, utstedelse av vitnemål og kompetansebevis.
Linda Myrset Dønnem
Rådgiver
71 28 03 90 / 916 34 125
Rådgiver for fagene transport- og logistikk, Akvakultur, fiske og fangst. Opplæring i bedrift.
Ola Ivar Eikebø
Rådgivar
71 28 03 94 / 950 65 486
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, Praksiskandidat.
Programområder: Bygg og Anleggsteknikk, Maritime fag, Kjemiprosessfag, Møbelfag.
Linn Helen Falk
Rådgivar
71 28 04 67 / 913 18 022
Rådgivar og saksbehandler for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat.
Lærefag: Helsearbeidar, ambulansefag, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, portør og ortopediteknikkfaget
Anne Grytdal
Rådgiver formidling
71 28 12 17 / 928 85 171
Arnfinn Håkon Henøen
Lektor
Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 / 920 86 609
Målfrid Nesje
Rådgivar, Teknologi- og industrifag
71 28 02 97 / 906 40 200
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat. Programområde: Teknologi- og industrifag.
Åse Vatne Riksfjord
rådgiver
71 28 03 85 / 959 32 159
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat. Programområde: Elektro og datateknologi og reinhaldsoperatørfaget
Maiken Røshol
Rådgivar
71 28 03 89 / 908 11 581
Lærling- og Lærebedriftsundersøkinga, saksframlegg, kompetanseutvikling i yrkesfag, kvalitetssystem
Hanne Småge
Konsulent
71 28 03 91
Særskilt tilskot til lærebedrifter, oppmelding til fagprøver anna fylke, heving lærekontrakter, vedtak om opplæringskontrakt, unntak frå krav om teori, klage på fag-/sveineprøve
Roy Arild Tvedt
Rådgivar
71 28 03 82 / 473 18 937
Rådgivar Formidling, region Nordmøre
Linda Margrethe Volden
Rådgivar
71 28 03 86 / 481 27 797
Lærling- og Lærebedriftsundersøkinga, saksframlegg, kompetanseutvikling i yrkesfag, kvalitetssystem, webredaktør
Anders Aarø
Rådgivar
71 28 03 96 / 940 59 997
Prosjektleder Visma InSchool, VIS, Skoleadministrativt system, Extens, Skolearena, pedagogisk programvare, utdanning support, VIGO.
Helene Loe Arntsen
Leiar
71 28 04 03 / 905 90 289
Leiing, kvalitetsarbeid, fagfornyinga, skoleutvikling, fagnettverk, saksbehandling politiske utval, etter- og vidareutdanning.
Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 / 416 43 033
itslearning, Feide, Netctrl, Visma inSchool, pedagogisk bruk av IKT, fråvær, fråværsgrensa, Microsoft 365, Teams
Einar Hoem
Rådgivar
71 28 03 97 / 934 95 873
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, vurdering, klagebehandling standpkt. karakterar og eksamen. Skoleval
Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35 / 482 75 454
Skoleutvikling, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, skulemiljø, klagebehandling standpunktkarakterar, Nasjonal Vitnemåldatabase (NVB)
Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 / 414 18 862
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, undervisningsevalueringa, vurdering, klagebehandling standpunktkarakterar og eksamen,
Monica Solheim
Rådgiver
71 28 03 99 / 930 27 676
Kvalitetsarbeid, skoleutvikling, vurdering, fagnettverk, elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, etter- og vidareutdanning, elevfråvær.
Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 / 936 85 610
Skuleutvikling, læremiddel (NDLA m.m.), skulemiljø, HMS for elevar, skulebibliotek, digital kompetanse , iktplan, elevmedverknad, European Space Camp.
Helge Hegerberg
Næringspolitisk rådgivar
71 28 01 53 / 951 98 741
Prosjektleder for langsiktig omstilling av eksportnæringar
Angela Hagen
rådgivar tjenesteutvikling og digitalisering
71 28 02 17 / 975 49 215
Kommunikasjon, tjenesteutvikling og digitalisering
Line Sandøy Hjelle
seniorrådgivar
71 28 03 63 / 951 79 609
rekruttering, planarbeid, personalarbeid
Tove Skive Hoel
Konsulent
71 28 03 64
Postbehandling, Webredaktør for kurs og påmeldingar, utskriving duplikat av vitnemål frå nedlagte skolar, interne oppgåver, arkiv.
Tove Kolberg
Rådgivar
71 28 04 16
Rekneskap – rådgiving, rapportering, balanse- og
investeringsrekneskap
Budsjett – utarbeiding, oppfølging
Leigekontraktar - oppfølging
Fengselsundervisning – økonomi
Landsline - økonomi
Anniken Hild Pedersen
Rådgiver
71 28 04 17
Rekneskap - rådgiving og rapportering
Budsjett - utarbeiding og oppfølging
Løn, reiserekning, prosjekt, faktura,balansekonti
Landsline –økonomi
Melvin Tornes
.
71 28 04 15 / 905 92 275
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan
Monica Kjøl Tornes
Ass. kompetanse- og næringsdirektør
71 28 02 91 / 971 95 375
Mariann Veiset
Konsulent
71 28 03 39
-Økonomi
-Regionalforvalting