Oversikt over tilsette/avdeling

Ruth Elin Aure
Konsulent
71 28 03 65
Prøvenemnder. Reiserekningar for prøvenemnder. Refusjonskrav mellom fylka. Oppmelding til fag- og sveineprøve. Godkjenne oppmeldingar for praksiskandidatar.
Line Sandøy Hjelle
leiar av adm.stab
71 28 03 63 / 951 79 609
Leiing, personal, ansvar for kontordrift, rekruttering.
Tove Skive Hoel
Konsulent
71 28 03 64
Postbehandling, Webredaktør for kurs og påmeldingar, utskriving duplikat av vitnemål frå nedlagte skolar, interne oppgåver, arkiv.
Anita Waatvik
Rådgiver
90 84 81 15
Stine Waske
Konsulent
71 28 03 62
Dokumentasjon - Protokoller - utstedelse av fag/svennebrev. Lærekontrakter. Lånekassa-bortebuarstipend. Inntak-permisjonssøknader
Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Cecilie Buaas
Rådgivar/inntakskoordinator
71 28 03 67 / 905 44 370
Rådgivning og gjennomføring av inntak, tilbodsstruktur og kapasitetsjustering, statistikk (qlikview), inntak etter individuell vurdering (R-skjema), innhenting av karakterar, gjesteelev og refusjon
Ingunn Bjarnar Hagen
Konsulent
71 28 04 42
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader, avbrudd, utvida ungdomsrett. Gjesteelev og refusjon. Redaktør for vilbli.no og tilbudshefte.
Mette Eikrem Hestad
Konsulent
71 28 03 71
Rådgiving og saksbehandling inntak, søknader om permisjon, utvekslingselevar. OT.
Torbjørn Digernes Jakobsen
Rådgivar
71 28 02 37 / 406 49 388
Statistikk
Geir Løkhaug
Seksjonsleiar
71 28 03 68 / 950 35 375
Seksjonsleiar
Leiing, saksbehandlar politiske utval.
Skolebruksplan. Skolestruktur.
Klagebehandling.
Marianne Nerås
Rådgivar
71 28 04 43
Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.
Fride Bae
Rådgivar
71 28 39 14 / 930 83 631
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 / 926 44 878
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Sissel T. Kolstad
Rådgivar
71 28 04 11 / 950 65 524
Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 / 957 53 645
Rådgivning og oppfølging av FYR. Kontaktperson IKO. Karriere Møre og Romsdal
Laila H.Tretnes Nielsen
Rådgivar
71 28 03 73
Rådgivning OT, systemansvarleg VIGO OT.
Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 / 915 59 917
Leiing, saksbehandling, politiske utval, yrkes- og utdanningsrettleiing, sosialpedagogisk rettleiing, rådgivarnettverket for ungdoms- og vidaregåande skolar, nettverket for oppfølgingstenesta (OT)
Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 / 900 52 902
Koordinator for vidaregåande opplæring for vaksne og for Fagskolen i Møre og Romsdal
Jorun Perny Øren
Rådgivar
489 55 952
Erik Brekken
Kompetanse - og næringsdirektør
71 28 03 70 / 481 31 291
Arbeidsoppgåver:

leiing, personal, saksbehandling, plan, politiske utval, fag- og yrkesopplæring,rapportering, prosjekt, utvikling
Kariann D. Flovikholm
Kompetansesjef
71 28 03 80 / 901 84 384
Leiing, vidaregåande opplæring og fagskole, politiske utval, utviklingsprosjekt
Per-Ivar Aak
Rådgiver Restaurant og matfag og rådgiver formidling
71 28 03 18 / 924 21 262
Rådgiver formidling og Rådgiver for restaurant og matfag
Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Lærekontrakter/Opplæringskontrakter/Lærebedrifter (registrering/endring), Utbet.av ordinært lærlingtilskot. Statistikk, Systemansvarlig VigoBedrift, Elektronisk signering lære-/opplæringskontrakter
Berit Brudeseth
Rådgivar
71 28 03 77 / 926 55 770
Koordinator lærekandidatordninga og saksbehandler for opplæring i bedrift.Lærefag; Salg, Service og reiseliv, Design og tradisjonshandverk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Hestefaget
Linda Myrset Dønnem
Rådgivar
71 28 03 90 / 916 34 125
Ola Ivar Eikebø
Rådgivar
71 28 03 94 / 950 65 486
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, Praksiskandidat.
Programområder: Bygg og Anleggsteknikk, Maritime fag, Kjemiprosessfag, Møbelfag.
Linn Helen Falk
Rådgivar
71 28 04 67 / 913 18 022
Rådgivar og saksbehandler for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat.
Lærefag: Helsearbeiderfaget, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitør og portørfaget.
Anne Grytdal
Rådgiver formidling
71 28 12 17 / 928 85 171
Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 / 920 86 609
Målfrid Nesje
Rådgivar
71 28 02 97 / 906 40 200
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat. Programområde: Teknologi- og industrifag.
Åse Vatne Riksfjord
rådgiver
71 28 03 85 / 959 32 159
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat. Programområde: Elektro og datateknologi, informasjonsteknologi og medieproduksjon, reinhaldsoperatørfaget
Maiken Røshol
Rådgivar
71 28 03 89 / 908 11 581
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat
Hanne Småge
Konsulent
71 28 03 91
Særskilt tilskot til lærebedrifter, oppmelding til fagprøver anna fylke, heving lærekontrakter, vedtak om opplæringskontrakt, unntak frå krav om teori, klage på fag-/sveineprøve
Roy Arild Tvedt
Rådgivar
71 28 03 82 / 473 18 937
Rådgivar Formidling, region Nordmøre
Linda Margrethe Volden
Konsulent
71 28 03 86
Dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis).
Anders Aarø
Rådgivar
71 28 03 96 / 940 59 997
Prosjektleder Visma InSchool, VIS, Skoleadministrativt system, Extens, Skolearena, pedagogisk programvare, utdanning support, VIGO.
Helene Loe Arntsen
leiar
71 28 04 03 / 905 90 289
Leiing, kvalitetsarbeid, fagfornyinga, skoleutvikling, fagnettverk, saksbehandling politiske utval, etter- og vidareutdanning.
Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 / 416 43 033
Extens, Skolearena, itslearning, Feide, Netctrl, Visma inSchool, pedagogisk bruk av IKT, IKTplan, fråvær, fråværsgrensa, Microsoft 365, Teams
Einar Hoem
Rådgivar
71 28 03 97 / 934 95 873
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, vurdering, klagebehandling standpkt. karakterar og eksamen. Skoleval
Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35 / 482 75 454
Skoleutvikling, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, skulemiljø, klagebehandling standpunktkarakterar, Nasjonal Vitnemåldatabase (NVB)
Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 / 414 18 862
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, undervisningsevalueringa, vurdering, klagebehandling standpunktkarakterar og eksamen,
Knut Erik Rød
Rådgiver
71 28 04 02 / 902 25 952
Extens, Vigo, elevdata i skoleadministrativt system, ItsLearning, VismaInSchool,
Monica Solheim
Rådgiver
71 28 03 99 / 930 27 676
Kvalitetsarbeid, skoleutvikling, vurdering, fagnettverk, elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, etter- og vidareutdanning, elevfråvær.
Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 / 936 85 610
Skuleutvikling, læremiddel (NDLA m.m.), skulemiljø, HMS for elevar, klima, fagnettverk, skulebibliotek, digital kompetanse , iktplan/IKT-forum, elevmedverknad, European Space Camp.
Ingunn Aagård
Seniorrådgiver
71 28 03 93
Alf Gunnar Furland
Rådgivar
70 16 17 14 / 913 56 295
Ståle Solgard
Rådgivar
71 28 04 09 / 913 78 613
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Lasse Alexander Strømme
Rådgivar
71 28 04 08 / 472 97 607
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Tove Kolberg
Rådgivar
71 28 04 16
Rekneskap – rådgiving, rapportering, balanse- og
investeringsrekneskap
Budsjett – utarbeiding, oppfølging
Leigekontraktar - oppfølging
Fengselsundervisning – økonomi
Landsline - økonomi
Gerd Marie Malones
Konsulent
71 28 04 18
Faktura
Eksamen- sensorhonorar, refusjonar
Privatistar - betalingar
Løn, reiserekning, prosjekt
Anniken Hild Pedersen
Rådgiver
71 28 04 17
Rekneskap - rådgiving og rapportering
Budsjett - utarbeiding og oppfølging
Løn, reiserekning, prosjekt, faktura,balansekonti
Landsline –økonomi
Melvin Tornes
Leiar økonomi
71 28 04 15 / 905 92 275
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan