Oversikt over tilsette/avdeling

Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 28 03 31
Rådgjeving bygningsvern, plan- og byggesaksbehandling knytta til kulturminne frå nyare tid, behandling av tilskotsaker og tiltak i verdsarvområdet.
Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Verdensarv, "Utvalte kulturrlandskap" (UKL) Øvre Sunndal,
plansaker, kulturminneplan i kommunane (KIK),
SNO,
generelt om kulturlandskap.
Susanne Iren Busengdal
Rådgivar - arkeolog
71 28 02 75 / 986 31 774
Plansakshandsaming – arkeologiske kulturminne
Kristoffer Dahle
Rådgivar, arkeolog
71 28 03 29 / 992 28 103
Sakshandsaming, registrering, GIS/data, Askeladden, statistikk, planarbeid, metodeutvikling, fonnefunn
Anna Eline Eneberg
Rådgivar, museum og fartøyvern.
71 28 02 94
Museum, fartøyvern, freda bygg i privat eige, plansakshandsaming.
Ola Hjelen
Arkitekt / Rådgivar
71 28 05 14 / 454 40 909
Toril Moltubakk
Rådgivar sivilarkitekt
71 28 03 37
Plansakshandsaming nyare tids kulturminne
Rådgiving bygningsvern, kulturlandskap og kulturminnemiljø
Kulturminneplanar i kommunane
Martin Sejr Nielsen
Rådgivar
71 28 04 81
Arve Nytun
Rådgivar, arkeolog
71 28 03 25
Sakshandsaming, formidling og arkeologiske registreringar
Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 / 414 58 971
leder for kulturvernseksjonen
Guro Dehli Sanden
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 26
Arkeolog, saksbehandler, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne.
Svein Ole Storøy
Arkitekt
71 28 05 53
Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
71 28 03 32 / 415 57 888
Freda bygg og anlegg, plan- og byggesakshandsaming knytta til kulturminne frå nyare tid (etterreformatorisk tid).