Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer for perioden 2021 – 2025

Høyringsframlegg til fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer for perioden 2021 – 2025 er no lagt ut.

Høyringsfrist er 15. september 2021.

Høyringssvar sender du til: post@mrfylke.no

Fylkesstrategien inneheld satsingsområde innan kunst og kultur for barn og unge, profesjonell kunst og kulturformidling, den profesjonelle kunstnaren, arkiv, bibliotek og museum, anlegg og arenaer for idrett, fysisk aktivitet og kultur, og frivillig sektor. Gjennom innspela bidreg du til ein mangfaldig, relevant og tilgjengeleg kultursektor for alle i heile fylket, som bidreg som ei drivkraft i lokalsamfunna

Dokumenter