Digi Møre og Romsdal

Logo Digi Møre og Romsdal

 

Digi Møre og Romsdal er eit toårig prosjekt med mål om å etablere eit regionalt samarbeid om digitalisering.

Kommunar står i dag ovanfor fleire felles utfordringar knytt til økonomi og sparetiltak, auka forventningar til tenester, ulik ressurstilgang og ulikt kompetansenivå. Nasjonale, regionale og lokale strategiar gir føringar for korleis digitalisering av offentleg sektor skal gi ein enklare kvardag for innbyggarar, næringsliv og frivillig sektor gjennom betre tenester, meir effektiv ressursbruk og auke av produktiviteten i samfunnet. 

Kommunane i Møre og Romsdal ønsker no å stå saman for å løyse felles utfordringar, samarbeide om auka digitalisering og løfte kompetanse og gjennomføringskraft for å oppnå digital transformasjon / auka digitalisering. Gjennom å dele eksisterande gode løysingar, hente kompetanse og erfaring frå eige og andre fylke, samarbeide om kompetanseheving og innovasjon - vil dette gi oss betre moglegheit til å løyse morgondagens utfordringar i fellesskap.

Alle kommunane i Møre og Romsdal samt Møre og Romsdal fylkeskommune er deltakarar i prosjektet og er per i dag representert gjennom IKT-samarbeida sine og/eller ein annan representant. Kristiansund er vertskommune for gjennomføring av prosjektet, og prosjektet si arbeidsgruppe består av representantar frå IKT-samarbeida, fylkeskommunen og digitaliseringsansvarlege som representerer nokre kommunar direkte. 

Deltaking i prosjektet sine aktivitetar er frivilleg og Digi Møre og Romsdal ønsker å legge til rette for at alle som ønsker, i ulik grad skal kunne delta og dra nytte av samarbeidet. 

Illustrasjon over organisering av Digi Møre og Romsdal
  1. Deling av gode digitale løysnigar på tvers og samarbeid om desse, gjennom felles prosjektoversikt
  2. Samarbeide med andre regionale digitaliseringssamarbeid gjennom regelmessige samlingar og erfaringsutveksling.
  3. Samarbeide om utrulling av nasjonale ordningar og felleskomponent
  4. Auke felles digital kompetanse gjennom fagspesifikke nettverk med deling av kompetanse og erfaringar
  5. Samarbeide om tenesteinnovasjon og initiere fellesprosjekt for interesserte kommunar
  6. Legge grunnlag for ein felles strategi med utgangspunkt i eksisterande strategiar og samanfallande fokusområde.
Illustrasjon over måla til Digi Møre og Romsdal

Sjå informasjonsmøte om Digi Møre og Romsdal her:

 

Kontaktperson:Siri Hollingsæter Stene
E-post:siri.hollingsater.stene@kristiansund.kommune.no
Telefon:962 37 956

Dokumenter