Nyttårskonferansen 2022

Nyttårskonferansen 2022 - med vårkjensle

Møre og Romsdal 2025 samlar leiarane i offentleg sektor til Nyttårskonferansen for fjerde gong på Scandic Hotel Seilet i Molde.

Smitterestriksjonar i januar er grunnen til at konferansen denne gongen arrangerast i april.

Blant tema for konferansen er satsingsområda i MR2025 - berekraft, utanforskap, digitalisering. Sjå programmet her. 

For å sjå opptak av plenumsesjonane, ta kontakt.

Toril Hovdenak

Kommunedirektør i Rauma kommune. Hovdenak har tidlegare arbeidd i fylkeskommunen, vore politikar i Molde kommune og administrerande direktør ved Bussbygg AS.
Ho er over gjennomsnittet glad i norske kommunar, både fordi det kommunen gjer har betydning for folk kvar dag og fordi kommunen si rolle er avgjerande for at denne regionen skal vere ein god stad å bu og leve i framtida.

 

Ungdomspanelet

Ungdomspanelet er eit lovpålagt medverknadsorgan for Møre og Romsdal fylkeskommune. Kvart år blir ungdommens fylkesting arrangert, og ungdom frå heile Møre og Romsdal deltek. Under tinget blir eit handlingsprogram for det kommande året og eit arbeidsutval, ungdomspanelet, vald. Ungdomspanelet består av ni medlemmar og fem varamedlemmar, og skal følgje opp handlingsprogrammet, og vere med å styrke ungdomsinnflytelse og engasjement i fylket vårt. 

Tove-Lise Torve

Fylkesordførar i Møre og Romsdal. Trur på det gode i mennesket. Trur vi får til meir saman enn kvar for oss. Trur meir samarbeid og samhandling gir uante moglegheiter. Trur på Møre og Romsdal, moglegheitenes fylke. Sjukepleier, tidlegare stortingsrepresentant og ordførar i Sunndal.

 

Bjørn Arild Gram

Kommunal- og distriktsminister. Gram tiltredde som statsråd etter jobben som styreleiar i kommunesektorens interesseorganisasjon KS. Frå tidlegare har Gram vore statssekretær i Finansdepartementet frå 2005 til 2007 og ordførar i Steinkjer kommune i Trøndelag frå 2007-2020 for Senterpartiet.

 

Ole Helge Haugen

Seksjonsleiar berekraftig samfunnsutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune. Haugen er prosjektleiar for berekraftsatsinga i fylkeskommunen, Møre og Romsdal 2025. Møre og Romsdal fylkeskommune er første norske fylkeskommune som er med i FN sitt berekraftprogram U4SSC, og er første region i verda som har målt berekraft i FN-regi. Haugen har lang erfaring som fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Kristin Hansen

Koordinator for fylkeskommunens satsing Berekraftfylket Møre og Romsdal. Hansen arbeider bredt i regionen for å mobilisere alle kommunane til arbeid med og samarbeid om FNs berekraftsmål, både på tvers av kommunane, men også med andre aktørar i Møre og Romsdal. Eit viktig prinsipp for arbeidet er å aktivere til bruk av KPI-kartlegginga som er gjennomført i kommunane. Hansen er også med i sekretariatet for det nasjonale berekraftsnettverket leia av KS. 
 

Jim Arve Røssevoll

Ordførar i Sula kommune. Røssevoll har sidan 1995 vore fast representant eller vararepresentant i eit folkevald organ, og har vore ordførar i Sula kommune sidan 2015 og fast i kommunestyret sidan 1999. Han er ei brei bakgrunn og erfaring frå blant anna industri (mekanisk), IKT, ei rekke verv i parti (Ap/AUF), fagbevegelsen (Fellesforbundet og EL og IT) og som sjølvstendig næringsdrivande (2003-2007).

 

Jørn Agersborg

Kommunalsjef for teknisk sektor i Sula kommune. Han har hatt ansvar for tekniske tenester i tidlegare Ørskog kommune. Agersborg har i tillegg bakgrunn som leiar innan landbruksforvalting og erfaring med næringspolitsk arbeid i Norges Bondelag.

 

Knut Haugen

Kommunedirektør i Surnadal kommune frå 1. august 2012.  Etter eige utsegn ein utolmodig generalist og relasjonsbyggar, som aldri blir ein «god byråkrat». 
Har leiarerfaring frå to periodar i Surnadal Sparebank, seinst som viseadm. banksjef 2008-2012.  Har også 8 år erfaring som administrasjonssjef i Amfi Eiendom ASA, i ei tid da kjøpesenterselskapet i Surnadal vokste frå 16 til 48 kjøpesenter i porteføljen. Styreleiar i Nordmøre Folkehøgskole frå 2016.

 

Georg Ole Vesterhus

Regiondirektør for Husbanken Midt-Noreg.
Visjonen til Husbanken er at «Alle skal bo trygt og godt». For å nå visjonen følger Husbanken opp alle kommunar i bruk av økonomiske virkemidlar, og tilbyr digitale plattformar, arrangement, nettverk, informasjon og opplæring. 

 

Else-May Norderhus

Statsforvaltar i Møre og Romsdal. Else-May Norderhus (tidlegare Botten) tiltredde i stillinga som statsforvaltar 1.oktober 2021 etter å ha fullført sin tredje periode på Stortinget for Arbeiderpartiet. Ho har sitte i sentralstyret til Arbeiderpartiet i åtte år og har tidlegare vore på fylkestinget.

 

Cathrine Barth

Cathrine Barth er ein visjonær og tydeleg ambassadør for eit fremtidig sirkulært samfunn. Barth er domeneekspert på sirkulær økonomi, forretningsutvikling, sirkulær design og innovasjonsstrategiar. Ho er medgrunnleggar av Circularities ved Natural State og Managing Partner i Nordic Circular Hotspot. Ho er også ein ettertrakta foredragshaldar og rådgivar innanfor sine fagfelt.

 

Per Vidar Kjølmoen

Andre nestleiar i næringskomiteen på Stortinget og medlem av gruppestyret i Arbeiderpartiet. Representant for Møre og Romsdal på Stortinget.

 

Åse Kristin Ask Bakke

Medlem i familie- og kulturkomiteen og sekretær for medlemskap i presidentskapet på Stortinget. Representant for Møre og Romsdal på Stortinget.

 

Helge Orten

Medlem i finanskomiteen på Stortinget. Frå 2017 til 2021 var Orten leiar for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Representant for Møre og Romsdal på Stortinget.

 

Birgit Oline Kjerstad

Medlem i energi – og miljøkomiteen på Stortinget og varamedlem i Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU). Representant for Møre og Romsdal på Stortinget.

 

Merete Mikkelsen

Merete Mikkelsen er direktør for Vest-Norges Brusselkontor, eit av dei fem norske regionkontora i Brussel. Ho har lang erfaring frå internasjonalt samarbeid innan NGO-sektoren, Europakommisjonen og som Vest-Norges representant i Brussel. Merete har eit stort engasjement for regional utvikling og alt det internasjonalt samarbeid kan tilføre Vest-Norge på dette feltet.

 

Bjørn Lindstad

Politisk seniorrådgivar i Frivillighet Norge. Her har han i mange år hatt ansvaret for samarbeidsrelasjonen med KS. Han har også hatt ansvaret for å bistå kommunar og fylkeskommunar i deira arbeid med å utvikle ein frivilligheitspolitikk. Per i dag har Frivillighet Norge hatt eit samarbeid med fleire titals kommunar som har ønska ein tettare relasjon til frivillig sektor. Lindstad har tidlegare jobba som seksjonsleiar og som oppvekstkoordinator i Asker kommune. 

 

Birgitte Brekke

Prosjektleiar for Frivilligheitas år 2022. Lang fartstid som tilsett og tillitsvalt i ein rekke frivillige organisasjonar. Har blant anna vore generalsekretær i Frivillighet Norge frå 2006 til 2015. 

 

Lars Øyvind Baltzersen

Daglig leiar i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sidan juni 2020. 
Ungt Entreprenørskap jobbar for å styrke innovasjons- og entreprenørskapskompetansen i heile utdanningsløpet frå grunnskole til høgare utdanning. Dette gjer elevane og studentane betre forberedt på å møte eit arbeidsliv og ein verkelegheit der omstillingsevne og endringar i kompetansebehov er sentralt. 

 

Rådet for ung medverknad NAV Møre og Romsdal

v Marie Gjengstø, Kristoffer Søvik og sekretær for Rådet frå NAV, Tove Gustad.  

Rådet for ung medverknad NAV Møre og Romsdal er eit rådgivande organ for brukarane av NAV i alderen 18 til 30 år.  

Organet legg vekt på medverknad og jobbar for at reell brukarmedverknad skal være representert både på teneste- og systemnivå i NAV. Rådet er godt representert både regionalt og nasjonalt, og har vore med på blant anna utforming av regionale og nasjonale tenestetilbod, lagd vegleiingsplakat og innspel til nasjonale planar.  

 

Herøy ungdomsråd

Årets ungdomsråd 2021 i Møre og Romsdal for sin gode innsats for ungdom med å legge til rette for medverknad, skape gode møteplassar og bidra til eit allsidig fritidstilbod. Ungdomsråda si oppgåve er å vere ungdommane si stemme inn i saker som angår dei, og gi kommunen kunnskap om kva som er ungdommane sine interesser.

 

Esben Olesen

Forskar ved Nordlandsforskning. Esben S.B. Olesen forskar på velferdsstatens innretning og forvaltningsmåtar. Han er særleg opptatt av psykisk helse, unge i risiko for langvarig utanforskap, samt styringslogikkar i velferdsinstitusjonar. Olesen interesserer seg for kvalitativ metodeutvikling, ved bruk av film som forskingsmetode.

 

Kirsten Viga Skretting

Jobbar i KS Partnerskap for radikal innovasjon. Ho er ansvarleg for partnarskapets arbeid med samfunnsutfordringa Ungt utenforskap. 
Viga Skretting byggar opp og leier ein portefølje av prosjekter og aktivitetar, i samarbeid med aktørar frå forskjellige sektorar og forvaltningsnivå. 

 

Siri Hollingsæter Stene

Prosjektleiar for Digi Møre og Romsdal, eit prosjekt med mål om å etablere eit regionalt samarbeid om digitalisering. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom kommunar og fylkeskommune innan digitalisering gjennom blant annet deling, felles kompetanseutvikling og felles aktivitetar og prosjekter. I tillegg til å jobbe regionalt, samarbeider hun med andre regionale digitaliseringssamarbeid og KS sentralt.

 

Arne Ingebrigtsen

Seriegründaren er no rådmann i Kristiansund. 
Ingebrigtsen leiar i tillegg eHelsedirektoratet si styringsgruppe for personvern og informasjonssikkerheit og samarbeidsrådet for opsjonskommunar i helseplattforma. Han er spesielt oppteken av arbeidet med digitalisering og berekraftige tenester, gjerne i kombinasjon.