Berekraftfylket Møre og Romsdal

Møre og Romsdal ønsker å ta ei tydeleg rolle i å utvikle eit berekraftig samfunn for framtida.

I dei nasjonale forventningane til kommunal og fylkeskommunal planlegging er signala klare:

  • Berekraftsmåla skal være det politiske hovudsporet for å ta tak i vår tids største utfordringar.
  • Fylkeskommunar og kommunar er nøkkelaktørar for å realisere FNs berekraftsmål i Norge.
  • Berekraftsmåla må bli ein del av samfunns- og arealplanlegginga, og dermed fylkeskommunane og kommunane si verksemd.

Berekraftfylket Møre og Romsdal er eit initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune for å svare på regjeringa sine forventningar. Det inngår i «Det norske bærekraftløftet», der både Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund (med Giske og Sula), Molde og Kristiansund kommune er med her i fylket.

Fylkeskommunen tar ansvaret for å samordne «Berekraftfylket Møre og Romsdal». Satsinga vil omfatte alle kommunar og etatar som ønsker å bli med, og vi vil gjerne drøfte med interesserte kommunar dei korleis vi organiserer dette arbeidet.

Mål og metode

Målet er å presentere «berekraftindikatorar» i ei dataplattform som gjer det mogleg for din kommune å samanlikne seg med andre kommunar, både i eige fylke, og etter kvart i heile landet. Tilsvarande vil fylke og statlege aktørar kunne gjere det same.

Derfor ønsker vi at flest mogleg kommunar i fylket skal bli med å samle inn «berekraftindikatorar» for eigen kommune. Her vil vi nytte metoden som er utvikla i «U4SSC». Det er eit FN-støtta program som måler status i kommunen i høve til FN sine bærekraftmål, ved bruk av nærare 100 indikatorar (KPIer).

Denne metoden blir tatt i bruk av stadig fleire norske kommunar, og både KMD, KS og SSB jobbar saman med dei norske pilotkommunane for å implementere metodikken i kommunane.

Kva forpliktar kommunar og andre etatar seg til?

Berekraftmåla gir ei felles, overordna retning for samfunnsutviklinga for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig berekraft. Å nå måla krev felles innsats, lokalt og globalt. Saman kan vi vere ein sentral aktør for å nå berekraftmåla – vi skal, vi kan, og vi vil ta ansvar – no.

Kommunane vil arbeide for å nå berekraftmåla gjennom å:

  • Bidra til kartelegging av status i min kommune
  • Utvikle samfunns- og arealplanar som viser korleis vi skal nå berekraftmåla
  • Mobilisere og støtte innbyggarar, næringsliv, organisasjonar  og akademia som bidreg til berekraftig utvikling
  • Måle og evaluere effekten av innsatsen

Offentlege aktørar, organisasjonar og andre som vil vere med på satsinga forpliktar seg til å støtte kommunane i sitt arbeid med «Berekraftfylket Møre og Romsdal».

Berekraftfylket Møre og Romsdal

 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt