Fagskolestyret

Leiar
Bjarne Storfold Elde (Ap)
Medlemmar
Jan Thormodsæter (nestleiar)Toril Røsand (H) 
Kari Hoset AnsnesTron KjønnøElin Ous
Wivi-Ann Digernes
Representant frå næringslivet
Jofrid Klæboe
Tilsettrepresentant
Martine Lynge
Studentrepresentant

Fagskolestyret er det øvste organet for fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Styret har ansvaret for å drifte og utvikle fagskoletilbodet i samsvar med føremålet for fagskolen.

Styret har ansvaret for at opplæringa ved studiestadene til fagskolen er i samsvar med lover og forskrifter som gjeld for verksemda, og at tilbodet er i samsvar med godkjenninga frå NOKUT.

Styret har ansvaret for det fysiske og psykiske arbeids – og læringsmiljøet til tilsette og studentar.

Fagskolestyret har 7 medlemar med røysterett med personlege varamedlemar. Styret skal ha slik samansetjing: leiar i Utdanningsutvalet, ein representant frå Regional – og næringsutvalet, leiar og nestleiar i Yrkesopplæringsnemda og tre representantar frå næringslivet oppnemd av Yrkesopplæringsnemda.

Studentar og tilsette skal ha to representantar kvar med møte-, tale og forslagsrett for Fagskolestyret