Plannemnd for samferdselsutbygging

LeiarNestleiar
Frank Sve (Frp)Kristin Marie Sørheim (Sp)
Medlem
Iver Nordseth (V)

Plannemda er eit rådgjevande utval og skal bistå samferdseslutvalet i oppfølging av plan- og prosjektarbeid.

Plannemda skal delta i planlegging og oppfølging av særleg dei store fylkesvegprosjekta. For kvart prosjekt gjeld dette t.d kommunedelplan, reguleringsplan, vegstandard, trasear, finansiering og framdriftsplan. Nemda skal haldast orientert om framdrifta av prosjekta, og skal kome med råd om tiltak i samband med evt. budsjettavvik.