Informasjon til prøvenemnder, lærebedrifter og lærlingar

Fag- og sveineprøver

Endra krav i forbindelse med gjennomføring av fag- og sveineprøve og læretid

Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak frå krava til gjennomføring av fag- og sveineprøver, slik at så mange som mogleg kan gjennomføre fag- og sveineprøver denne våren.

Endringane inneber at det er mogleg å avkorte læretida våren 2020. Kravet i § 3-48 i forskrift til opplæringslova om å gjennomføre læretida for å få dokumentasjon, gjeld ikkje for kandidatar som har bestått prøva. Det gjeld heller ikkje for dei som har vore permittert eller oppsagt i mindre enn tre månader, og som etter lærebedrifta si vurdering har føresetnad for å gjennomføre prøva.

Kandidaten må gi skriftleg samtykke til å gjennomføre prøva på eit tidlegare tidspunkt i læretida enn tre månader før utløp av læretida.

Samtykkeskjema finn du her.

I tillegg kan prøvenemnda avgjere om fleire enn eitt medlem i prøvenemnda skal vere fysisk til stade ved start og slutt av prøva. Denne dispensasjonen gjeld ut 2020.

Lovteksten finn du her

Avklaringar i forbindelse med eksamen i særskilte lærefag

Dersom det er eit krav i læreplanen at eksamen avleggjast før fag- eller sveineprøve, må lærlingen framleis ta eksamen.

Desse lærefaga skal ha eksamen på Vg3-nivå:

Elektriker

Energimontør

Energioperatør

Heismontør

Signalmontør

Telekommunikasjonsmontør

Dataelektroniker

Automatikar

Anleggsmaskinmekanikar

Børsemakar (utdanningsprogram for design og handverk)

Maritim elektriker

I tillegg gjeld det særløpsfaga (1+3) som er beskrive i gjeldande tilbudsstruktur, til dømes. gravørfaget.

I nokre bransjar og fag er det ikkje mogeleg eller forsvarleg å gjennomføre fag- og sveineprøver, medan det i fleire fag kan vere mogeleg å gjennomføre prøvene. 

Møre og Romsdal fylkeskommune opnar for å gjennomføre fag- og sveineprøver, der det er mogeleg i samsvar med nasjonale retningsliner om smittevern og dersom lærebedrift/prøvestasjon er i ordinær drift.  

Det kan oppstå enkeltsaker der det er usikkerheit grunna nasjonale retningsliner om smittevern. Det er difor utarbeida nokre felles føringar. 

Vurderinga er lagt fram for LO og NHO i Møre og Romsdal som sluttar seg til gjeldande føringar: 

Føringar for gjennomføring av fag- og sveineprøver: 
  • Dersom ei lærebedrift eller ein prøvestasjon er open og forutsetningane for gjennomføring er til stades, så kan fagprøvar avviklast som planlagt.  
  • Vi ber prøvenemnder som gjennomfører fagprøver om å innskjerpe rutiner i samsvar med nasjonale anbefalingar om smittevern for å hindre smitte av korona-virus. Prøvenemndene må saman med kandidat og prøvestad vurdere i kvart enkelt tilfelle om det er forsvarleg å gjennomføre prøva i tråd med nasjonale retningsliner for smittevern. Er det usikkerheit knytt til nasjonale føringar om smittevern utsettast prøva. 
  • Vi ber også om at prøvenemndene held seg til kvar enkelt arbeidsstad sine tiltak.  
  • Prøvenemndene må vere fysisk til stades på prøva. I tilfelle kor prøvenemndene sjølv er forhindra i å gjennomføre fagprøver, til dømes grunna karantene eller beordring i arbeidsstadens turnussystem, må fagprøva utsettast. Det same gjeld om prøvenemnda sjølv er i risikogruppa, har ein samfunnskritisk funksjon eller er hindra av lokale reiserestriksjonar.  

Møre og Romsdal fylkeskommune følgjer dei nasjonale føringane og vil oppdatere dersom det kjem endringar knytt til nasjonale føringar om smittevern. 

Permittering og sjukefråvær

Lærebedriftene melder inn til Møre og Romsdal fylkeskommune dersom det er lærlingar/lærekandidatar som blir permittert, eller sjukmeldt over ein periode på meir enn to veker. Vi legger inn avbrot i lære/opplæringskontrakten.

Samlingar

Alle samlingar i regi av seksjon opplæring i bedrift blir avlyst i same periode. 

Tilsette i seksjon opplæring i bedrift

Du kan kontakte seksjon opplæring i bedrift på telefon og e-post.

Vi anbefaler at du held deg oppdatert på Utdanningsdirektoratet si informasjonsside om Koronaviruset

Kontakt