Tilskot, prisar og stipend

Bedriftsintern opplæring (BIO)
Fortløpande
Brannsikring av tette trehusområde
1. november
Bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Covid-19 - Stimuleringstilskot til lærebedrifter
Fortløpande
Den kulturelle spaserstokken
15. februar
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)
Fortløpande
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag (DeKom YF)
1. juni 2022
Driftstilskot, eittårig – Frivillige organisasjonar og amatørkultur
1. april
Driftstilskot, eittårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Driftstilskot, treårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement 2022–2024
1. november
Driftstilskot, treårig – Kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar 2022–2024
1. november
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod
Fristen er ute
Fartøyvern
1. november
Forprosjektmidlar til kompetanse og samarbeid (KSP)
Fortløpande
Freda kulturminne i privat eige
1. november
Freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537
1. november
Friluftslivets ferdselsårer – stimuleringsmidlar for 2021
1. september
Friluftslivstiltak
1. februar
Fylkeskulturprisen 2021
15. oktober
Fylkesprisen Årets bedrift 2021
1. februar 2022
hoppid.no-midlar
Idrettsstipend 2022
13. mai
Inkludering- og mangfaldsprisen 2021
20. februar
Kommunalt næringsfond
Kulturrabatt for ungdom
15. januar
Kunstnarstipend
1. april
Lokale kulturbygg
15. februar
Masterstipend kultur 2021
15. november 2022
Midlar til bibliotekutvikling
25. april
Møremusikarordninga – Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar
15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. august og 15. oktober
Offentleg - privat samarbeid
Fortløpande
Omstilling Geiranger verdsarvområde med omland
Fortløpande
Omstilling og nyskaping i næringsliv og lokalsamfunn
Fortløpande
Prosjekt langs Den Trondhjemske Postveg
1. mars
Regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Reiseliv – utvikling av berekraftige opplevingar – heile året
Fortløpande
Skaparkraft - Forprosjekt nye utdanningstilbod
Fortløpande
Skaparkraft - Grøne industrielle løft
Fortløpande
Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
15. mars
Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
14. april
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Statleg sikra friluftsområde
1. februar
Større idrettsarrangement
25. mai
Støtte til breibandutbygging
Støtte til forskar-mobilitet
Fortløpande
Støtte til forskingsprosjekt
Støtte til forskingsprosjekt
Tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Tilskot til berekraftig byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund i 2022
2. mai 2022
Tilskot til berekraftig tettstadutvikling i Møre og Romsdal i 2022
2. mai 2022
Tilskot til forprosjekt i MobPro
Fortløpande
Tilskot til integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal
Fortløpande
Tilskot til kulturminne - kystkultur/fiskevær
13. juni
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fortløpande
Tilskot til tilrettelegging av historiske ferdselsårer
15. mars
Trafikktryggingsprisen
15. august 2021
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Vår veke - Frivilligheita sitt år 2022
28. februar
Yrkesfaglærer 2
1. juni 2022
Årets lærebedrift
Fortløpande
Årets lærling
31. desember
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. juni
Fant ingen tilskot.