Prosjekttilskot til frivillig verksemd

Tilskotsordninga skal bidra til at Møre og Romsdal får eit kultur- og fritidstilbod som er relevant og tilgjengeleg for alle, og frivillige lag- og organisasjonar som skaper mangfald og engasjement. I frivilligheita er både innbyggarane si deltaking og arbeid for fellesskapet naudsynt.  

Skriv ut

Ramma på støtteordninga er 1 000 000 kroner. 

Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremmer og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova § 4).

Søknadsfrist 

04. mai 2023 

Støtteordninga har som formål å styrke grunnlaget for vidareutvikling av kulturaktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i idretten, kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal. I tillegg ønskjer vi å stimulere til nettverksbygging og samhandling mellom offentleg, privat og frivillig sektor. 

Lag og organisasjonar med eit regionalt nedslagsfelt i Møre og Romsdal som er registrert i Frivillighetsregisteret. 

 • Allmennkulturelle aktørar
 • Kunst- og kulturorganisasjonar
 • Regionalt-/fylkesledd av frivillige organisasjonar
 • Organisasjonar som er demokratisk oppbygd der alle kan teikne medlemskap

Desse kan ikkje motta støtte

 • Politisk verksemd
 • Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller videreformidlar midlar
 • Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine økonomiske eller yrkesmessige interesser
 • Religiøs verksemd
 • Enkelttiltak eller prosjekt som omfattar utvikling og aktivitet  
 • Prosjekt som inkluderer grupper som i liten grad deltek og er representert i det frivillige arbeidet. 
 • Samarbeidsprosjekt mellom aktørar i frivillig sektor, kulturliv, lokalsamfunn, offentlege aktørar eller næringsliv. 
 • Prosjekt som samsvarar med mål og prioriteringar for frivillig sektor i Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer  

Øvre grense for søknadssum er 100 000 kroner, medan nedre grense er 30 000 kroner. 

Det kan ikkje søkast støtte til:

 • Ordinær drift t.d. faste drifts- og lønnsutgifter
 • Innkjøp av utstyr for ordinær drift

Støtteordninga opnar for nye søknadar 23. mars, 6 veker før søknadsfrist. Når ordninga er open kan du søke støtte via Regionalforvaltning 

 • Prosjekt som er ope for alle og som bygger på prinsippet om universell utforming. 
 • Tilrettelegging for følge med “Godkjent bevis for følge”, der prosjektet er eit arrangement (følgekort eller ledsagerbevis). 
 • Søkarar som samarbeider med kommunar eller andre aktørar for å gjennomføre prosjektet. 
 • Prosjekt og tiltak som medverkar til måloppnåing i relevante dokument nedst på sida. 

Søknaden må innehalde: 

 • mål for prosjektet 
 • skildring av prosjektet og korleis det skal gjennomførast  
 • skildring av kven som er målgruppa for prosjektet 
 • namn på eventuelle samarbeidspartnarar 
 • synleggjering av FN sine berekraftsmål i prosjektet 
 • skildring av korleis prosjektet er forankra i styret/organisasjonen 
 • budsjett som viser utgifter og inntekter i kostnads- og finansieringsplan. Store «sekkeposter» med diverse utgifter blir ikkje godkjent. 
 • framdriftsplan (tidsplan for prosjektet) 

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har normalt fire veker saksbehandlingstid for søknadar om tilskot, frå første yrkedag etter søknadsfrist.  

 • Tildeling kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale budsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskot bli avkorta. 
 • For arrangørar må eventuelle innleigde profesjonelle utøvarar behandlast likt og lønnast etter bransjestandard. Arrangørar må sjå til relevante satsar på fagområdet, som for eksempel Creo eller  Den kulturelle skolesekken (DKS). 
 • Eigeninnsats (lønskostnader) og dugnadsarbeid kan vere ein del av kostnad og finansiering, og dugnadstimar kan førast opp med inntil 300 kroner per time. Dette må synleggjerast i kostnads- og finansieringsplan (budsjettet).  
 • Prosjektet må vere gjennomført innan 1. juni 2024. 

Kontroll

 • Møre og Romsdal fylkeskommune kan gjennomføre kontroll om at vilkåra for tilskotet etter ordninga er oppfylt. Søkar plikter på førespurnad å legge fram alle opplysningar som er nødvendig for at fylkeskommunen kan gjennomføre ein slik kontroll. Dette er heimla i det statlege bevilgningsreglementet § 10. 

Fylkeskommunen kan krevje tilskot tilbakebetalt

 • Tildelinga gjeld det som står i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.  
 • Dersom søkar gir ufullstendig eller feilaktige opplysingar i søknaden, og dette fører til at tilskotet blir utbetalt på feil grunnlag eller for mykje, kan tilskotet heilt eller delvis bli kravd tilbake. 
 • Dersom fylkeskommunen utbetaler feil beløp, skal det som er utbetalt for mykje betalast tilbake.  
 • Dersom de ikkje oppfyller vilkår og rapporteringskrav blir tilskotet automatisk trekt tilbake etter 2 år, utan varsel. 

Rapport og rekneskap

 • Det skal sendast inn rapport og rekneskap for bruk av tilskotet seinast tre månader etter at tiltaket er gjennomført.  
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap for tiltaket. For tildelingar under     200 000 kroner skal sluttrekneskapen skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen.  
 • For tildelingar på 200 000 kroner eller meir er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som brukar kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.   
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdiavgift (mva.), skal oppgi beløp eksklusiv mva. i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.  

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket (jf. LOV-1967-02-10). 

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.  

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.