Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet

Denne tilskotsordninga skal bidra til at verdsarvområdet blir utvikla som fyrtårn for den beste praksisen innan natur- og kulturminneforvaltning når det gjeld tilstand, forvaltning og formelt vern. Tilskotsposten skal medverke til at skjøtsel, vedlikehald og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø følgjer beste praksis og blir nytta som ressurs i ei berekraftig samfunnsutvikling. Tilskota blir løyvd frå statsbudsjettet for 2021, kapittel 1429 post 79.

Skriv ut

Kven kan søke?

 • Private eigarar av faste kulturminne innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap, delområde Stranda og Norddal 
 • Private stiftingar, foreiningar/ organisasjonar/ sameige, næringsverksemder, frivillige og liknande
 • Kommunar og musea

Kva kan du søke tilskot til?

 • Konkrete tiltak for bevaring av bygningar og anlegg innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap, delområde Stranda og Norddal.
 • Tilskotet skal dekkje meirkostnader, heilt eller delvis, i samband med antikvarisk sikring, istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne og kulturmiljø.
 • Det vert ikkje gitt tilskot til teknisk standardheving.

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søker du:

Støtteordninga opnar for nye søknadar 20. september, 6 veker før søknadsfristen 1. november. Når ordninga er open kan du søke støtte via Regionalforvaltning, sjå lenke under. Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet gjer endeleg vedtak om tildeling av tilskot. Tildelte midlar blir offentleggjort i brev til søkjarane.

Søknaden må innehalde:

 • Skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete og detaljbilete) 
 • Tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket 
 • Spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar 
 • Spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar 
 • Finansieringsplan

Vilkår for tilskot:

 • Omsøkte tiltak skal ikkje vere starta opp på søknadstidspunkt. Allereie igangsette arbeid, eller avslutta tiltak, kan ikkje rekne med å få støtte.
 • Alle tiltak skal skje i samsvar med antikvariske retningsliner for istandsetting, materialbruk og liknande. Sjå også rettleiar på heimesida.
 • Bygningane må vere bevart på sin opphavlege plass.
 • Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til. 
 • Som hovudregel skal tilskotet ikkje overstige 50-70 prosent av budsjettet. Unntak frå dette må vurderast i lys av formålet med tiltaket, kulturminnet sin verdi, eigaren si nytte og om det ligg føre urimeleg stort vedlikehaldsansvar.
§ 1.Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter Unescos verdensarvkonvensjon av 1972 og medvirke til at verdensarvområdene utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturmiljøforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse.

§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med

a.            verdensarv: et område som er innskrevet på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv (verdensarvlisten)

b.            tentativ liste: en oversikt over områder et land vil vurdere å nominere til oppføring på verdensarvlisten

c.            buffersone: et område som er opprettet for å gi verdensarvområdet ekstra beskyttelse, og som omgir verdensområdet og skal omfatte verdensarvområdets umiddelbare omgivelser, viktige ut- og innsyn, og andre områder eller kjennetegn som har en viktig funksjon som støtte for og vern av området.

§ 3.Hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til prosjekter og tiltak i områder som er oppført på Norges tentative liste.

§ 4.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samisk kulturarv. Unntak er for verdensarvområdet Urnes, for søknader om tiltak som gjelder flere verdensarvområder eller søknader som gjelder områder som er oppført på tentativ liste, der søknad skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

a.            søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

b.            informasjon om området og prosjektet det søkes tilskudd til

c.            hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke hensyn som skal ivaretas

d.            plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan

e.            kostnadsoverslag og budsjett

f.             om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år

g.            om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.

§ 5.Rett til å innhente ytterligere opplysninger. Søkers opplysningsplikt

Tilskuddsgiver etter § 4 kan, i tillegg til opplysningene i søknaden

a.            kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere søknaden

b.            kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere

c.            foreta befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren medvirker når det er nødvendig.

§ 6.Hvordan tilskudd fastsettes

Tilskuddsgiver etter § 4 avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet for ett år av gangen, etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Ved tildelingen skal det legges vekt på

a.            mål og prioriteringer i forvaltningsplan for verdensarvområdet med tilhørende handlingsplan

b.            kapasitet, kompetanse og annen finansering til å gjennomføre tiltaket

c.            tiltak og prosjekter som bidrar til å bevare de fremstående universelle verdiene som er definert i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og bærekraftig bruk

d.            tiltak og prosjekter som bidrar til å styrke forvaltningen av verdensarven

e.            tiltak og prosjekter som bidrar til å stimulere lokalt engasjement og eierskap

f.             tiltak og prosjekter som bidrar til å formidle verdensarvverdiene og kunnskap om verdensarv generelt

g.            tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme kompetanse om håndverksteknikker, istandsetting, skjøtsel, tradisjonell bruk med videre

h.            tiltak og prosjekter som bidrar til bærekraftig reiseliv og næringsvirksomhet som styrker verdensarvverdiene

i.             tiltak og prosjekter som bidrar til forskning og ny kunnskap om verdensarven

j.             tiltak og prosjekter som bidrar til risikohåndtering, slik som brannsikring og beredskap for å sikre verdensarven mot uønskede klima-, natur- og miljøpåvirkninger.

§ 7.Tilskuddsbrevet

Vedtak om tilskudd skal meddeles søkeren i et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal opplyse om

a.            tilskuddsbeløpet

b.            hva tilskuddet skal brukes til, utbetalingsordningen, og vilkår for tilskuddet

c.            krav til rapportering og dokumentasjon etter § 10

d.            tilskuddsmottakerens plikter etter § 8

e.            reaksjoner dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med kravene i forskriften eller vilkårene for tilskuddet.

§ 8.Tilskuddsmottakerens plikter

Tilskuddsmottaker skal

a.            informere tilskuddsgiver etter § 4 om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket

b.            gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet,

c.            oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.

Tilskuddsmottakere skal bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. Tilskuddsmottakere som driver økonomisk aktivitet, skal føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

§ 9.Utbetaling av tilskudd

Tilskudd betales som hovedregel ut etterskuddsvis for dokumenterte utgifter på anmodning fra søker. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.

§ 10.Rapporteringsplikter

Etter at tiltaket er gjennomført, skal tilskuddsmottaker levere en sluttrapport til tilskuddsgiver etter § 4, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde

a.            regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart

b.            orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet

c.            redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid

d.            dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet.

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

§ 11.Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Tilskuddsgiver etter § 4 kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å

a.            kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen

b.            innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene

c.            gjennomføre stedlig tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.

§ 12.Kontroll med fylkeskommunen og Sametinget som tilskuddsforvalter

Ved kontroll med fylkeskommunens og Sametinget sin forvaltning av tilskuddsordningen kan Riksantikvaren og Riksrevisjonen foreta stedlig kontroll og innhente nødvendig dokumentasjon.

§ 13.Stans og tilbakebetaling

Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i forskriften og tilskuddsbrevet for å få utbetalt tilskuddet, kan tilskuddsgiver etter § 4 stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsbrevet, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt. Det samme gjelder der kostnadene viser seg å bli lavere enn budsjettert i søknaden.

Ved krav om tilbakebetaling skal mottaker av utbetalt tilskudd skriftlig underrettes om dette med fastsatt frist for tilbakebetaling. Tilbakebetalingskrav er enkeltvedtak, som kan påklages.

§ 14.Klage

Vedtak i saker om tilskudd kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen eller Sametinget i medhold av denne forskriften. Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Riksantikvaren i medhold av denne forskriften.

§ 15.Klima- og miljødepartementets kompetanse til å endre forskriften

Klima- og miljødepartementet kan vedta endringer i denne forskriften.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2021.

Dokumenter

Kontakt