Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

Gjennom tilskot til tekniske og industrielle kulturminne skal vesentlege delar av Noregs tekniske og industrielle historie bli bevart. Målet med ordninga er å sette i stand og vedlikehalde tekniske og industrielle kulturminne for å bidra til kunnskap, opplevingar, bruk og verdiskaping. Tilskota blir løyvd frå statsbudsjettet for 2022, kapittel 1429 post 72.

Skriv ut

Kven kan søke?

Eigarar og forvaltarar av tekniske og industrielle kulturminne

Kva kan du søke tilskot til?

 • Sikring
 • Istandsetting 
 • Vedlikehald 
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering 
 • Dokumentasjon
 • Moglegheitsstudie

Tilskotsmottakar kan bruke 10–15 % av tilskotet til prosjektleiing og prosjektoppfølging knytt til tiltak det vert gitt tilskot til.

Tilskot til drift, kommunale avgifter og museal verksemd blir ikkje prioritert.

Utvalde fokusområde:
Tilskot blir gitt til anlegg som oppfyller eit eller fleire av følgande kriterium for tekniske og industrielle kulturminne med:

 • bevart produksjonsline, maskineri eller teknisk infrastruktur
 • forankring i nasjonale strategiske satsingar
 • grunnlag for forsking og formidling, der det er mogleg å gjere kulturminnet tilgjengeleg
 • lokalt, regionalt engasjement eller medfinansiering.

I tillegg kan du søke støtte til tiltak som tek i vare kompetanse som er nødvendig for å bevare tekniske og industrielle kulturminne.

Det er ikkje eit krav at anlegg har eit formelt vern etter kulturminnelova eller plan- og bygningslova, sjølv om objekt som kjem innanfor denne kategorien vil bli prioritert ved fordeling av tilskot.

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søker du:

Du søker støtte via Regionalforvaltning, sjå lenke under. Her kan du òg følge med på sakshandsaminga.

Søknaden må innehalde:

 • Skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete, detaljbilete og eventuelt eit utval eldre bilete)
 • Situasjonskart (med aktuelle objekt markert)
 • Tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket
 • Spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar
 • Spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar

Du kan òg gjerne legge ved teikningar av anlegget, om det finst.

Det er viktig at handverkarar har god fagleg kompetanse. Utførande handverkar skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekt. Sentrale fagpersonar og byggjeplassleiar i utførande firma må kunne norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utføringa av arbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det vert gitt tilskot til.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.

§ 3.Definisjoner

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter blant annet samferdsel og industrielle anlegg med bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler og rekreasjon- og grøntanlegg.

§ 4.Hva det kan gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner til

a.            sikring

b.            istandsetting

c.            vedlikehold

d.            kulturminne- og tilstandsregistrering

e.            dokumentasjon

f.             mulighetsstudier

g.            lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10–15 % av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

§ 5.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samiske kulturmiljø. Unntak er for søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, der søknader skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

a.            søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

b.            informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til

c.            hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas

d.            plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan

e.            kostnadsoverslag og budsjett

f.             om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år

g.            om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.

§ 6.Rett til å innhente ytterligere opplysninger. Søkers opplysningsplikt

Tilskuddsgiver etter § 5 kan

a.            kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere søknaden

b.            kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere

c.            foreta befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren medvirker når det er nødvendig.

§ 7.Hvordan tilskudd fastsettes

Tilskuddsgiver etter § 5 avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet, etter en skjønnsmessig vurdering av objektets kulturminneverdi og tiltakets virkning på dette, for ett år av gangen.

Tilskudd skal gis til anlegg som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

a.            tekniske og industrielle kulturminner med bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur

b.            tekniske og industrielle kulturminner med forankring i nasjonale strategiske satsninger

c.            tekniske og industrielle kulturminner med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring

d.            tekniske og industrielle kulturminner med lokalt, regionalt engasjement eller medfinansiering

e.            ivaretakelse av kompetanse som er nødvendig for å ivareta tekniske og industrielle kulturminner

f.             anlegg som er fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven

g.            de 15 prioriterte anlegg som har inngått i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

§ 8.Tilskuddsbrevet

Tilskuddsbrevet skal beskrive

a.            tilskuddsbeløpet

b.            hva tilskuddet skal brukes til, utbetalingsordningen, og vilkår for tilskuddet

c.            krav til rapportering og dokumentasjon etter § 11

d.            tilskuddsmottakerens plikter etter § 9

e.            reaksjoner ved brudd på betingelser og vilkår for tilskuddet, herunder opplysning om at tilskudd kan bortfalle eller kreves tilbakebetalt, dersom vilkårene for tilskuddet ikke blir oppfylt.

§ 9.Tilskuddsmottakerens plikter

Tilskuddsmottaker skal

a.            informere tilskuddsgiver etter § 5 om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket

b.            gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet

c.            oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.

Tilskuddsmottakere skal bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. Tilskuddsmottakere som driver økonomisk aktivitet, skal føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

§ 10.Utbetaling av tilskudd

Tilskudd betales som hovedregel ut etterskuddsvis for dokumenterte utgifter på anmodning fra søker. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.

§ 11.Rapporteringsplikter

Etter at tiltaket er gjennomført, skal tilskuddsmottaker levere en sluttrapport til tilskuddsgiver etter § 5, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde

a.            regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart

b.            orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet

c.            redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid

d.            dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet.

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

§ 12.Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Tilskuddsgiver etter § 5 kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å

a.            kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen

b.            innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene

c.            gjennomføre stedlig tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.

§ 13.Kontroll med fylkeskommunen og Sametinget som tilskuddsforvalter

Ved kontroll med fylkeskommunen eller Sametinget sin forvaltning av tilskuddsordningen kan Riksantikvaren og Riksrevisjonen foreta stedlig kontroll og innhente nødvendig dokumentasjon.

§ 14.Stans og tilbakebetaling

Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i forskriften og tilskuddsbrevet for å få utbetalt tilskuddet, kan tilskuddsgiver etter § 5 stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsbrevet, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt. Der tilskuddet overstiger de faktiske kostnadene ved tiltaket, kan det overskytende kreves tilbakebetalt.

Ved krav om tilbakebetaling skal mottaker av utbetalt tilskudd skriftlig underrettes om dette med fastsatt frist for tilbakebetaling. Tilbakebetalingskrav er enkeltvedtak, som kan påklages.

§ 15.Klage

Vedtak i saker om tilskudd kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen eller Sametinget i medhold av denne forskriften. Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Riksantikvaren etter denne forskriften.

§ 16.Klima- og miljødepartementets kompetanse til å endre forskriften

Klima- og miljødepartementet kan vedta endringer i denne forskriften.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2021.

Dokumenter

Kontakt