Tilskot til verdsarven Vestnorsk fjordlandskap delområde Geirangerfjorden

Formålet med tilskotsordninga er å bidra til at verdsarvområda blir utvikla som fyrtårn for den beste praksisen innan natur- og kulturmiljøforvaltning når det gjeld tilstand, forvaltning og formelt vern. 

Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune forvaltar tilskot til Vestnorsk fjordlandskap delområde Geirangerfjorden som ligg i kommunane Fjord og Stranda. Tiltak og prosjekt som blir prioritert i denne ordninga bidrar til å bevare dei framifrå universelle verdiane som natur- og kulturmiljøet. Døme på slike tiltak kan vere vedlikehald og istandsetting av verneverdige bygg og anlegg, skjøtsel av kulturlandskap, formidling og forsking, kurs og kunnskapsdeling.  

Tilskota blir gitt frå statsbudsjettet for 2024, kapittel 1429 post 79. Forskrift om tilskudd til verdensarv (FOR-2021-08-13-2514) set rammene for tildeling av tilskota.  

Søknadsfrist

1. november

 • Privatpersonar
 • Frivillige lag og foreiningar
 • Private verksemder og organisasjonar
 • Musea, Fjord kommune, Stranda kommune og fylkeskommune
 • Kommunar og musea

Tilskotet skal gå til tiltak og prosjekt i verdsarvområdet Geirangerfjord i Fjord og Stranda kommunar som bidrar til å oppfylle formålet med tilskotsordninga.

Døme på slike tiltak og prosjekt er:

 • vedlikehald og istandsetting av verneverdige bygg og anlegg
 • skjøtsel av kulturlandskap
 • skilting, formidling, kurs og forsking
 • brannsikring av verneverdige bygningar

Tiltak som ligg utanfor verdsarvområde Geirangerfjorden eller som ikkje bidreg til den beste praksisen innan natur- og kulturmiljøforvalting.   

Støtteordninga opnar for nye søknadar 1. oktober. Når ordninga er open kan du søke støtte via Digisak, Kulturminneforvaltningas søkarportal. Sjå lenke til Digisak nedanfor.  

Merk: Digisak fungerer ikkje med Internet Explorer. Vi anbefaler deg å bruke ein anna nettlesar, for eksempel Edge eller Google Chrome 

Fylkeskommunen avgjer om ein skal gje tilskot og vurderer beløpet etter i kva grad tiltaket bidreg til å nå formålet med tilskotsordninga. Det vil seie i kva grad tiltaka bidreg til at verdsarvområde blir utvikla som fyrtårn for den beste praksisen innan natur- og kulturmiljøforvaltning. I denne vurderinga legg fylkeskommunen vekt på mellom anna:  

 • Prioriteringane i forvaltningsplanen for verdsarvområde 
 • Kapasitet, kompetanse og anna finansiering til å gjennomføre tiltaket 
 • Tiltak som bevarer dei verdiane (OUV) som verdsarvstatusen er grunnlagt på 
 • Tiltak som styrkar forvaltninga av verdsarven 
 • Tiltak som stimulerer lokalt engasjement og eigarskap
 • Forsking og ny kunnskap 

Søknaden skal sendes elektronisk via Digisak. 

For søknadar som gjeld kulturminne og kulturlandskap skal søknaden innehalde: 

 • skildring og foto  
 • tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket  
 • spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar  
 • spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivar 
 • budsjett  
 • finansieringsplan  

Krav til håndverkarane: 

 • Prosjekterande og utførande handverkarar skal ha studiepoeng innan praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarande realkompetanse.  

For andre tiltak og prosjekter: 

 • skildring av tiltaket eller prosjektet 
 • opplysning om eventuelle samarbeidspartnarar 
 • budsjett og finansieringsplan 

Har du behov for hjelp med søknaden kan du ta kontakt med Storfjordens Venner og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv.  

Du får først svar på søknaden etter Kultur- og folkehelseutvalet har fordelt midlane i sitt møte i mars 2024.

 • Omsøkte tiltak skal ikkje vere starta opp på søknadstidspunkt. Allereie igangsette arbeid, eller avslutta tiltak, kan ikkje rekne med å få støtte.
 • Alle tiltak skal skje i samsvar med antikvariske retningsliner for istandsetting, materialbruk og liknande. Sjå også rettleiar nedst på sida.
 • Møre og Romsdal fylkeskommune har moglegheit til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til. 
 • Som hovudregel skal tilskotet ikkje overstige 50-70 prosent av budsjettet. Unntak frå dette må vurderast i lys av formålet med tiltaket, kulturminnet sin verdi, eigaren si nytte og om det ligg føre urimeleg stort vedlikehaldsansvar.

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.