Bedriftsintern opplæring (BIO)

Skriv ut

Formål:

Tilskot til bedriftsintern opplæring skal bidra til å motverke utstøyting frå arbeidslivet ved å styrke kompetansen til tilsette i bedrifter som har omstillingsproblem, og som på bakgrunn av desse må foreta ein vesentlig endring av bedrifta sin produksjon eller etablere seg på nye marknader.  

Kva kan du søke tilskot til?

Bedriftsintern opplæring skal innehalde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det vert berre gitt tilskot til opplæring som kjem i tillegg til bedrifta si ordinære opplæring. Det vert ikkje gitt tilskot om det er knytt bindingstid til opplæringa, eller om opplæringa er obligatorisk for at tilsette skal oppfylle fastsette nasjonale krav.
 
Det vert berre gitt tilskot til gjennomføring av opplæring av eigne tilsette. Det vert ikkje gitt tilskot til bedriftsintern opplæring for tilsette som er 100 prosent permittert. Delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak i den tida dei er i jobb.

Kriterium for ordninga finn du i "Retningslinjer for BIO-ordninga 2021".

Kven kan søke?

Bedrifter i Møre og Romsdal med omstillingsproblem.

Søknadsfrist:

Løpande gjennom året. 

Søknaden må vere sendt innan 30. november 2021 for behandling i 2021.

Korleis søker du:

Fylkeskommunen har eit tett samarbeid med marknadskoordinatorane i Nav i forvaltning av ordninga. Fylkeskommunen ønskjer at alle bedrifter i forkant av søknad gjennomfører eit møte med fylkeskommunen og marknadskoordinator i Nav i sin region.

Dokumenter

Kontakt