BIO Møre og Romsdal - Støtte til bedriftsintern opplæring

Skriv ut

Formål

Støtte til bedriftsintern opplæring kan bli gitt til kompetansetiltak som stimulerer til  grøn omstilling i bedrifter i Møre og Romsdal. 

Formålet med grøn omstilling er å redusere klimautsleppa, bevare naturressursar og biodiversitet, og bidra til ei meir rettferdig og berekraftig framtid for alle. Grøn omstilling kan inkludere ei  rekkje tiltak, som energieffektivisering, bruk av fornybare energikjelder, reduksjon av avfall og utslepp frå produksjonen, innføring og utvikling av grøn teknologi og infrastruktur, og fremme av berekraftig produksjon og forbruk. 

Det må ligge eit konkret grønt omstillingsprosjekt til grunn for søknaden, og 
støtta skal nyttast til å styrke kompetansen blant dei tilsette, slik at bedrifta blir i stand til å iverksette og gjennomføre denne omstillinga. Omstillinga vil typisk innebere å: 

•    gjere vesentlege endringar i produksjon,
•    introdusere nye produkt/tenester, eller
•    etablere seg i nye marknadar.

Det kan òg søkast om støtte til kompetansetiltak knytt til innføring av smart teknologi og digitalisering, som bidreg til grøn omstilling. 

Kven kan søke?

Bedrifter som har verksemd etablert i Møre og Romsdal, og omstillinga må gjelde verksemd  og tilsette i fylket.

Enkeltbedrifter kan søkje, eller fleire bedrifter i fellesskap der ei av bedriftene står som ansvarleg søkjar. 

Bedrifter som er i ferd med å bli avvikla, eller som sannsynleg vil bli avvikla uansett, kan ikkje søke. Heller ikkje nyetablerte oppstartbedrifter kan søkje. 

Tilbydarar av kursing/undervisning og medlemsorganisasjonar eller liknande, kan ikkje søke på vegne av bedrifter.

Dette kan bedrifta søke støtte til:

Opplæringsprosjekt som maksimalt kan vare i 26 veker, inkludert: 

 • Kurskostnader, som løn til kurshaldar, lokale, servering m.m. 
 • Kursmateriell – ikkje varig utstyr
 • Reiseutgifter knytt til sjølve opplæringa
 • Lønnsutgifter til tilsette under opplæring (maksimalt 2/3 av søknadssum) 

Kva kan bedrifta ikkje få støtte til? 

 

 • Ordinær drift utan omstilling, eller opplæring som kan karakteriserast som del av normal utvikling av bedrifta.
 • Opplæring som er obligatorisk for at tilsette skal oppfylle fastsette nasjonale og internasjonale krav.
 • Kostnader knytt til planlegging av tiltaket og utfylling av søknad.
 • Interne kartleggingsprosessar, gruppearbeid, idémyldring og planlegging.
 • Opplæringsprosjekt det tidlegare er gitt tilskot til.

Krav til opplæringa

 • Opplæringstida for kvar deltakar kan vare inntil 26 veker.
 • Opplæringa må være gjennomført innan 18 månader etter at søknaden er innvilga.
 • Opplæringa det blir søkt støtte til må ikkje starte før søknad og opplæringsplan er godkjend av fylkeskommunen.

Krav til søknaden og kva den må innehalde

 • Søknad skal fyllast ut og sendast inn på www.regionalforvaltning.no
 • Søknad skal innehalde ei skildring av det konkrete grøne omstillingsprosjektet som ligg til grunn for kompetansetiltaket, der det går klart fram kva grøne gevinstar dette vil gi.
 • Det må ligge føre ein opplæringsplan som inneheld;
  • Hovudmål
  • Delmål – milepelar
  • Forventa resultat, og korleis resultat skal evaluerast
  • Konkrete opplæringsaktiviteter
  • Tidsplan
  • Tal tilsette i bedrifta
  • Tal tilsette som skal delta i opplæringa
  • Evt. bruk av ekstern kompetansetilbydar, og kva denne skal bidra med
 • Budsjett for opplæringsprosjektet
  • Kostnadsplan, inkludert totalbeløp for opplæringsprosjektet
  • Finansieringsplan
 • Siste års rekneskap for bedrifta

Økonomiske rammer og vilkår for utbetaling

Det er graderte krav til eigenandel, der minimum er:  

 • 30 prosent for små bedrifter (1-9 tilsette)
 • 40 prosent for mellomstore bedrifter (10-49 tilsette)
 • 50 prosent for store bedrifter (fleire enn 50 tilsette)

Maksimalt støttebeløp per prosjekt er 600 000 kroner, og maksimalt 40 000 kroner per deltakar i opplæringa.

Godkjend fast timesats for lønn under opplæring er 500 kroner per time.

Tilskotet blir betalt ut etter at opplæringa er gjennomført, og vi har mottatt sluttrapport gjennom www.regionalforvaltning.no

Delutbetaling, avgrensa til inntil 50% av tilskotet, kan vurderast ved særskilde behov.

Søkar må dokumentere utgiftene i eit prosjektrekneskap. Dersom tilskotet er over 200 000 kroner, og verksemda er revisjonspliktig skal prosjektrekneskapen attesterast av revisor. Verksemder utan revisjonsplikt må få attest frå autorisert rekneskapsførar.

Tilskotet blir tildelt som gruppeunntak i medhald til Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1 som henviser til EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j, Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014, av 17. juni 2014, samt (EU) 2021/1237, av 23. juli 2021.
Støtten blir tildelt som opplæringsstøtte under artikkel nr. 31. 

Søknadsfrist

Søknad må være innsendt via Regionalforvaltning innan 30.10.2023. 

Dersom det er kjem inn fleire kvalifiserte søknader og det vert søkt om meir enn ramma som er sett av, vil søknadane bli sett opp mot kvarandre. Då vil dei søknadene som vert vurdert som best med omsyn til krava i utlysinga bli prioriterte. 

Kontakt før søknad

Vi tilbyr alle potensielle søkarar eit avklaringsmøte i forkant av søknadsprosessen for å drøfte bakgrunn og behov. 
Meld interesse for BIO-midlane ved å fylle ut skjemaet under. 

Ta kontakt dersom bedrifta har behov for å gjennomføre bedriftsintern opplæring for å unngå permitteringar eller oppseiingar (etter gamle kriterie for BIO-ordninga)

Meld interesse for BIO-midlane her

Fylkeskommunen tilbyr alle potensielle søkarar eit avklaringsmøte i forkant av søknadsprosessen for å drøfte bakgrunn og behov.

 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.