Skaparkraft - Grøne industrielle løft

Skriv ut

Formål

Det grøne skifte gjer at vi må sjå etter moglegheiter for utvikling av eksisterande og nye næringar. Vi har eit stort potensiale med auka foredling og verdiskaping i fylket og industrielle koplingar for sirkulær økonomi. 

Prosjekta  i grøne industrielle løft skal ha eit potensiale for berekraftig eksport og bidra til å skape løysingar for utvikling av sirkulære verdikjeder og industrielle symbiosar.

Ei sirkulær verdikjede er ein bedriftsmodell eller produksjonsprosess som er designet for å redusere avfall og negative miljøpåverknadar ved gjenbruk av materialar og ressursar så lenge som mogleg. Målet med sirkulær verdikjede er å skape ein meir berekraftig økonomi ved å forlenge produktets levetid og redusere behovet for nye ressursar.

Industriell symbiose er ein strategi for å oppnå sirkulær økonomi gjennom at bedrifter/verksemder innanfor eit geografisk avgrensa område samarbeider om bruk av ressursar som eksempelvis materialar, energi, vann og/eller bi-produkt.

Kva kan du søke tilskot til?

Du kan søke på forprosjekt eller forstudie som legg til rette for framtidige større prosjekt som kan utløyse nasjonale midlar (som til dømes Grøn plattform i regi av Forskingsrådet)  og internasjonale midlar (som til dømes Horisont Europa).

Vi gir støtte til ein prosjektperiode på maksimalt eitt år. 

Vurderingskriterium:

 • Beskriving av bakgrunn og mål med prosjektet
 • Beskriving av potensialet for berekraftig eksport
 • Beskriving av aktivitetar som bidrar til å utvikle sirkulære verdikjeder / industrielle symbiosar
 • Synleggjere korleis prosjektet bidreg til:
  • reduksjon i klimagassutslepp
  • forbetrar tilstanden for naturmangfald og miljø 
  • samarbeid i regionen
 • Beskriving av prosjektorganisering og gjennomføringsevne, og korleis faktisk samarbeid mellom partnerane skal føregå
 • Synleggjere korleis prosjektet bidrar til kompetanseheving i regionen  

Kven kan søke?

Regionale utviklingsaktørar som til dømes konsortium mellom fleire bedrifter, klynger, innovasjonsselskap (næringshagar og inkubatorar), forskingsaktørar, næringsforeiningar og andre utviklingsaktørar i samarbeid med fleire konkrete bedrifter.

Konsortium må minimum bestå av tre partnarar, der minimum to av aktørane må vere bedrifter.

Kven kan ikkje søke?

Enkeltbedrifter og kommunar 

Generelle vilkår

 • Du kan søke om støtte til ekstraordinære utviklingskostnader, ikkje til ordinær drift
 • Tilskotet skal ha utløysande effekt. Det vil seie at tilskotet skal bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vil bli gjennomført
 • Vi støttar ikkje aktivitetar som alt er starta eller gjennomført
 • Søknaden skal innehalde bakgrunn for prosjektet, mål, målgruppe, forventa resultat og effekt, organisering, aktivitetar, kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Vi kan finansiere inntil 50 prosent av dei totale kostnadane i prosjektet. Eigeninnsats kan vere ein del av finansieringa. Eigeninnsats skal prisast til 1,2 promille av årsløn, men maksimalt 1 100 kroner per time
 • Søkar må opplyse om ein har mottatt anna offentleg støtte dei  siste tre åra.

Korleis søker du?

Søk via Regionalforvaltning.no, ordninga heiter "Skaparkraft – Grøne industrielle løft” 

Søknadsfrist: 17. april og 16. oktober 2023 

Prosjekta vert vurdert av fagpanel samansett av representantar frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjekt med høgast skår sett i høve vurderingskriteria, vert lagt fram for politisk behandling i Kultur,- næring og folkehelseutvalet.

Økonomisk prosjektramme

1 mill. kroner pr forprosjekt, total ramme 4 mill. kroner

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.