Tilskot til breibandsutbygging

Skriv ut

Formål:

Målet med ordninga er å gje støtte til utbygging av breiband i område som manglar grunnleggande breibandstilbod, og som ikkje er kommersielt lønsame å bygge ut.

Kva kan du søke tilskot til?

Ordninga skal støtte utbygging av breiband i område som i dag manglar tilbod om kapasitet på 30 Mbit/s eller høgare, og det ikkje er planlagt utbygging i regi av kommersielle aktørar.  

Kven kan søke?

Alle kommunar i Møre og Romsdal kan søke støtte frå ordninga.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 20. juli 2020. 

Korleis søker du:

Kommunane har meldt inn område der det kan vere aktuelt å søkje om støtte til utbygging. Desse områda ligg ute på høyring som rettleiande kunngjering i Doffin i perioden 8. juni til 8. juli 2020. Formålet er å kartlegge om kommersielle aktørar har konkrete planar om utbygging utan tilskot i nokon av dei aktuelle områda. Kommunane søkjer på eige skjema i www.regionalforvaltning.no .

Dokumenter

Kontakt