Tilskot til kulturrabatt for ungdom

Alle innbyggarar, uansett etnisk og kulturell bakgrunn, skal ha tilgang til eit kulturtilbod med høg kvalitet, aktualitet og relevans. Tiltak som gir unge menneske gode kulturopplevingar er eit viktig mål i kulturpolitikken. 

 

Skriv ut

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet vedtok 30. august å legge ned denne ordninga frå 2024. 

Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremmer og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova § 4).

Ramma er på 1 200 000 kroner i 2023. 

Søknadsfrist 15. januar

Tilskotsordninga skal stimulere til at ungdom i alderen 15–20 år busett i Møre og Romsdal får kjennskap til eit breitt kultur- og idrettstilbod. Ordninga gir ungdommane rabatt på billett hos arrangørar som fylkeskommunen har inngått avtale med.

Det oppmodast til å gi rabatt gjennom digitalt billettsystem for å nå ut til flest mogleg ungdom.

Arrangørar av kultur- og idrettsarrangement i Møre og Romsdal.

 • Arrangørar kan søke tilskot for å kunne gi rabatt til ungdommar i aldersgruppa 15-20 år.
 • Tilskotet blir formalisert gjennom ein avtale, som gjer at arrangørane sin rabatt blir refundert av fylkeskommunen. Sjå under kva for vilkår som gjeld for ordninga.
 • Det er ikkje moglegheit til å gi rabatt på kjøp av sesongkort, kursavgift og medlemsavgift.
 • Det blir vektlagt at tilskota blir fordelt med omsyn til type arrangement og geografi

Støtteordninga opnar for nye søknadar 1.november. Når ordninga er open kan du søke støtte via Regionalforvaltning

Søknaden skal sendes elektronisk via Regionalforvaltning og innehalde:

 • namn på arrangør, kontaktperson, adresse og organisasjonsnummer
 • kontonummer
 • type arrangement/aktivitet
 • billettpris ungdom i alderen 15–20 år og rabatt på billetten
 • søknadssum basert på eit estimat av selde billettar for 2023 for ungdom i alderen 15–20 år
 • skildring av korleis du vil marknadsføre Kulturrabatt for ungdom

Saksbehandlingstid er inntil fire veker, frå første kvardag etter søknadsfrist.

Tildelingsbrevet gir opplysningar om eventuelt tildelt maksimal sum for rabattar som fylkeskommunen refunderer, og vilkår som må vere oppfylte før utbetaling skjer. 

 • Arrangør gir ein rabatt på 25 prosent per billett, der minimumsprisen er 100 kroner
 • For festivalpass refunderast 20 prosent, inntil 400 kroner
 • Arrangøren kan i tillegg, på eige initiativ, gi rabatt som arrangøren sjølv tar økonomisk ansvar for.
 • Rabatten er personleg, og kan ikkje bli brukt til grupper som for eksempel skuleklassar
 • Den som brukar rabatten skal legitimere seg
 • Ved tilsegn må arrangøren synleggjere at dei har Kulturrabatt for ungdom, blant anna i billettluke og ved annonsering av arrangement. Informasjonsmateriell kan lastast ned under.
 • Marknadsføring utover dette er arrangøren sitt ansvar. Arrangøren skal sende inn trykt materiell og/eller vise til nettside saman med rapporteringa.
Fylkeskommunen kan kontrollere at vilkåra er oppfylt

Møre og Romsdal fylkeskommune kan gjennomføre kontroll om at vilkåra for tilskotet etter ordninga er oppfylt. Søkar plikter på førespurnad å legge fram alle opplysningar som er nødvendig for at fylkeskommunen kan gjennomføre ein slik kontroll. Dette er heimla i bevilgningsreglementet § 10.

Fylkeskommunen kan krevje tilskot tilbakebetalt
 • Tildelinga gjeld det som står i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.
 • Dersom søkar gir ufullstendig eller feilaktige opplysingar i søknaden, og dette fører til at tilskotet blir utbetalt på feil grunnlag eller for mykje, kan tilskotet heilt eller delvis bli kravd tilbake
 • Dersom fylkeskommunen utbetaler feil beløp, skal det som er utbetalt for mykje betalast tilbake.
 • Tildeling gjeld berre for året det er inngått avtale.
Rapport og rekneskap
 • Det må sendast inn rapport og rekneskap for bruk av tilskotet seinast tre månader etter at tiltaket er gjennomført.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap for tiltaket. For tildelingar under 200 000 kroner årleg skal sluttrekneskapen vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen.
 • For tildelingar på 200 000 kroner eller meir er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.
 • Det må sendast inn spesifisert rapport over selde billettar/rabattar gitt per type arrangement/aktivitet (vedlagt til tildelingsbrev), samt billettpris
 • Rapporteringsfrist for aktørar med heilårsdrift er 1. august og 1. februar.
 • Rapporteringsfrist for aktørar med sesongbasert drift og for enkeltarrangement er 6 veker etter at sesongen/arrangementet er avslutta.
 • Arrangøren skal sende inn trykt materiell og/eller vise til nettside saman med refusjonskravet.
 • Ved rapportering, dersom verksemda er omfatta av kompensasjonsordninga for meirverdiavgift (mva.) er det alltid beløp utan mva. som er grunnlag for tilskot.

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket etter reglane i lova.

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oversikt over aktørar med Kulturrabatt for ungdom i 2023

Momentium Live AS

AS Regionalteatret i Møre og Romsdal

Molde kino AS

MYLDR AS

Rauma kulturhus

Stiftelsen Molde International Jazz festival

Moe Breivik Media

Surnadal kommune

Smøla Næring- og kultursenter KF

Volda filmteater v/Volda kommune

Ørsta kommune

Nynorsk kultursentrum (Ivar Aasen tunet)

Nordic Light Events AS

RaumaRock

Ulstein kommune kultur, Sjøborg kulturhus og kino

Fjord Cadenza Festivalen

Bjørnsonfestivalen

Molde Fotballklubb

Valldal Aktivitetspark

Ulstein kommune kultur, Ulsteinbadet

Strandafjellet Skisenter AS

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.