Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er ei opplæringsordning for vaksne som er i eit arbeidsforhold.

Ordninga stiller same krav til kompetanse i faget, og krev gjennomføring av eksamenar og fag- og sveineprøve, som for lærlinger og praksiskandidater. Ordninga gjeld alle lærefag.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje plikt til å tilby fagbrev på jobb. Ved stor pågang blir søknadar prioritert ut i frå kva kompetanse samfunnet treng.

Dette er ikkje ei ordning den enkelte kan søke på. Bedrifter/opplæringskontor som ønsker å teikne kontrakt må sende søknad til fylkeskommunen.

Neste søknadsperiode er 15. oktober til 15. november 2022

Fristen for å søke er 15. november 2022

 

Fagbrev på jobb er ei ordning der personar som er i eit arbeidsforhold kan avtale med bedrifta å få opplæring på arbeidsplassen, som fører fram til fagbrev.

Bedrifta/Opplæringskontoret må sende søknad til fylkeskommunen.

Lengda på kontrakten er avhengig av faget, og av kompetansen og praksisen til kandidaten.

Ordninga  skal føre fram til  fagbrev, og stiller dei same krava til gjennomføring av eksamenar og fag- og sveineprøve som for lærlingar og praksiskandidatar.

Kandidaten må blant anna greie ein tverrfagleg eksamen på Vg3-nivå i lærefaget før oppmelding til fag- eller sveineprøve. Nokre fag krever ein særskilt eksamen i tillegg.

Kontrakten om fagbrev på jobb blir automatisk heva om kandidaten sluttar i bedrifta.

 • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarande
 • Kandidaten må vere i eit arbeidsforhold i bedrifta som skal gi opplæring
 • Kandidaten må ha minst eit års dokumentert praksis i faget. For kandidatar som ikkje har hatt fulltidsstilling, må praksisen reknast om til 100 prosent stilling. Ei 80 prosent stilling kan godkjennast som fulltidsstilling.
 • Kandidaten må ha full stilling i bedrifta i kontraktsperioden
 • Kontrakten må ha ei lengd på minst eit år
 • Kandidaten får behalde den vanlege løna si
 • Kandidatar som ikkje har fullført vidaregåande opplæring tidlegare blir prioriterte
 • Kandidatar som er eller står i fare for å bli permitterte blir prioriterte
 • Kandidaten må vere folkeregistrert i Møre og Romsdal
 • Kandidaten må snakke og skrive norsk på linje med andre lærlingar og faglærde. Kravet til ordninga er B1 – nivå i lesing og skriving.

Bedrifta må være godkjend lærebedrift og ha ein godkjend fagleg leiar. Nye lærebedrifter kan søke om godkjenning til fylkeskommunen.

Er bedrifta knytt til eit opplæringskontor, er det opplæringskontoret som skal søke.

Bedrifta/opplæringskontoret får lærlingetilskot. Satsen er den same som for vaksne lærlingar (Basistilskot 2).

Kandidaten må sjølv avklare om arbeidsgivar kan skrive kontrakt om opplæring.

Kandidaten må også skaffe dokumentasjon på relevant kompetanse og praksis. Krava til dokumentasjon samsvarar med krava til praksiskandidatar.

Bedrifter/opplæringskontor som ønsker å teikne kontrakt med kandidatar må sende søknad til fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som avgjer om det skal skrivast kontrakt.

Slik går du fram:

 • Bedrifta/opplæringskontoret lagar forslag til intern opplæringsplan med bakgrunn i dokumentert praksis og vg3-læreplana i det aktuelle faget. I plana skal det også vere ein dato for gjennomføring av tverrfagleg teorieksamen. Eksamenen skal vere greidd før kandidaten kan meldast opp til fag- eller sveineprøve. Oppmeldinga skjer via Visma inschool i perodane 15. januar til 1. februar og 1. september til 15. september

Oppmelding for privatistar

 • Fyll ut og send inn søknad om fagbrev på jobb. Søknaden sendast via eDialog.
 • Arbeidsavtale og dokumentasjon på praksis skal vere vedlagt søknaden.
 • Forslag til intern opplæringsplan og malar finner du nederst på sida: "Informasjonshefte med malar til lærebedrift"
 • Behandlar søknadane etter innsending av naudsyn dokumentasjon
 • Godkjenner intern plan for opplæring
 • Vurderer kontraktstida. Om naudsynt vert det gjennomført ei yrkeskompetansevurdering av kandidaten
 • Godkjenner kontrakt for fagbrev på jobb
 • Kontrollerer at bedrifta og fagleg leiar er godkjend
 • Ubetalar tilskot til lærebedrifta/opplæringskontoret

Fylkeskommunen har ikkje plikt til å tilby fagbrev på jobb, og ein kan difor ikkje krevje deltaking i ordninga, sjøl ikkje om kandidaten elles har rett til vidaregåande opplæring. 

Du kan lese meir om Fagbrev på jobb på heimesidene til Utdanningsdirektoratet

Søknaden sendast til fylkeskommunen via eDialog

Søknadsskjema vil bli lagt ut her 15. oktober 2022.

Dokumenter

Kontakt