Studentombod

Studentombodet for fagskolen i Møre og Romsdal er ein uavhengig ressursperson som skal vareta interessene og rettane til fagskolestudentar. Studentombodet har teieplikt, og er meint som et gratis lågterskeltilbod til studentar i fagskolen i fylket.

Studentombodet kan hjelpe deg om du treng råd og hjelp om forhold som gjeld din studiesituasjon og dine rettar som student i fagskolen. Ombodet kan vere ein diskusjonspartnar for deg som student, vise deg veg i systemet eller hjelpe deg med å ta saken din vidare. Du bestemmer kva hjelp du ønsker, og kor involvert du vil at ombodet skal vere. Hugs at ordninga med studentombod er gratis, og at ombodet har teieplikt. Studentombodet tek ikkje saken din vidare utan at du har samtykka til det.          

Kjersti Bjørnevik

Tlf.: 920 68 299

E-post: studentombud@mrfylke.no