Reglement

 § 1 Som brukar av skulebiblioteket skal eleven følgje utlånsreglane. Alt materiell som vert lånt ut av skulebiblioteket, også lærebøkene, er skulen sin eigedom.

§ 2 Det ein låner skal innleverast til avtalt tid og i god stand. Det betyr at: - ein ikkje skal skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene - bøkene ikkje skal mangle sider, ha vasskade, vere tilgrisa eller på annan måte ha meir enn normal slitasje

§ 3 Låntakaren er sjølv ansvarleg for alt materiell som vert lånt på lånekortet. Dersom materiell går tapt eller vert øydelagt, er låntakaren erstatningspliktig.

§ 4 Etter 3 purringar frå skulebiblioteket, utan reaksjon frå låntakaren, vert det sendt rekning ut frå gjeldande erstatningssatsar. Dersom materiellet framleis ikkje vert innlevert, eller rekninga ikkje betalt, vil ein sende inkassokrav

Siste oppdateringar (11.08.2021)

Viktig endring: sjå § 1 i fråværsreglementet for endring av føring av fråvær ved overgang til Visma InSchool (VIS). Frå om med skoleåret 2021-22 skal det ikkje førast fråvær om ein elev kjem for seint til undervisningstimen. 

Fråværsgrensa og trafikkopplæring:  Sjå oppdatert fråværsreglement § 11 bokstav h. 

Deler av køyreopplæringa til førarkort klasse B skal unntas frå fråværsgrensa. Det gjeld tryggleikskurs på bane (4 timar) og andre og tredje del av tryggleikskurs på veg (5 timar køyring på landeveg og 4 timar planlegging og køyring i variert trafikkmiljø), jf. forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova § 3-9. Det er kun gjort unntak frå dei obligatoriske delane av køyreopplæringa som er vanskeleg å kombinere med skolekvardagen. Det er ikkje gjort unntak frå teoretisk og praktisk førarprøve. Endringane gjeld frå 1. august 2019. 

Det skal ikkje førast fråvær for avtalt samtale med rektor eller andre tilsette og intervju til læreplass, sjå oppdatert  fråværsreglement § 14 bokstav f og g.

Framleis gjeldande: 

Uekte legeerklæringar er dokumentforfalsking (og straffbart) - elevane må få vite dette

Det kan ikkje førast fråvær som sanksjon for å ikkje levere ei oppgåve (dersom til dømes læraren og eleven ikkje er i same rom)

Dokumentasjon bør bli vist fram frå første fråværsdag, og takast vare på av kontaktlærar. 

Eleven må få høve til å legge fram dokumentasjon før det vert fatta enkeltvedtak om at eleven ikkje får standpunktkarakter i fag. 

Dokumentasjonskrav:

Legeerklæring ved sjukdom.

Kvittering eller stadfesting på planlagde/ akutte timar hos lege, tannlege, sjukehus og liknande

Dokument som skal takast vare på etter arkivlova med forskrifter, skal arkiverast som fastsett av skolen/skoleeigar

Eleven skal ikkje få fråvær i eit fag når eleven er på skolen og gjer noko anna fagleg. Elevane skal alltid vite kva for eit fag dei har undervisning i. Sjå §§ 5 og 14 i Fråværsreglementet.

Eleven skal ikkje få fråvær i timar som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som likevel fell bort, til dømes grunna utløysing av brannalarm, mangel på vikar eller liknande.

Organisert studiearbeid og velferdsgrunnar kan ikkje nyttast for å unnta fråvær i forbindelse med køyreopplæring. Sjå § 11 bokstav h i fråværsreglementet for delar av køyreopplæringa til førarkort klasse B som skal unntakas frå fråværsgrensa.

Eleven mistar ikkje rett til undervegsvurdering og har rett til å delta i faget sjølv om han/ho ikkje får karakter

Skolane bør ha gode rutinar for varsling, vi tilrår varsling etter 5% fråvær og samling og koordinering av varselbrev for utsending til føresette eller elevar over 18 år.

Varsel for halvårsvurdering er ikkje gyldig som varsel for standpunktkarakter. Det skal sendast eige varsel når eleven står i fare for ikkje å få halvårsvurdering, og eige varsel når eleven står i fare for ikkje å få standpunktkarakter.

Varselbrev skal ikkje annulerast sjølv om eleven kjem med dokumentasjon. Hensikta med varsling er at eleven skal kunne rette opp i fråværet, enten med dokumentasjon, tilstedeværelse eller vurderingsgrunnlag der det er manglande. Rektor må sikre at reglane og rutinane for varsel om fare for ikkje å få vurdering med karakter er kjent for alle lærarane.

Skolane bør arbeide med felles handheving av ordensreglementet og rutinar for fråværsføring i sitt kollegiet.

For å ivareta elevar som har ein vanskeleg livssituasjon kan rektor bruke skjønn for udokumentert fråvær inntil 15%. Dette er ein snever unntaksregel, der årsaka til fråværet er den avgjerande faktoren i den skjønnsmessige vurderinga til rektor.

Rektor avgjer om levert dokumentasjon på kronisk sjukdom er eigna eller om det er behov for ny eller meir spesifikk dokumentasjon avhengig av eigenarten til faget eller varigheita til erklæringa.

Fråvær utan dokumentasjon kan føre til nedsett karakter i orden eller åtferd, og det er skolen som avgjer kor mange slike merknader som fører til nedsett karakter.

Det er nok med eitt varsel i fag med fleire karakterar, til dømes norskfaget.

Føring av fråvær på dokumentasjon:

Ved fritak i fag, skal ikkje fråvær i faget førast på dokumentasjon.

Ved fritak frå vurdering i faget, skal fråvær førast. Eleven har då plikt til å delta i opplæringa.    

Elevar kan følge med på eige fråvær i Visma InSchool (VIS). Her kan de lese meir om korleis ein reknar ut fråvær: Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen (udir.no)

Snarvegar

Kontakt