Skoleskyss i vgs

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søke om skoleskyss kvart år.

Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Du har rett på fri skoleskyss dersom

 • du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole*.
 • du har behov for skyss, på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
 • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.

Avstanden er rekna ut frå Møre og Romsdal fylkeskommune sine kartdata, og kortaste farande veg frå eleven si bustadadresse til eleven sin skole.

For elevar som bur på hybel vert avstanden rekna til denne adressa. Elevar som har hybel har ikkje rett til fri skyss til folkeregistrert adresse.

Elevar med varig eller kortvarig funksjonshemming, skade eller sjukdom som gir behov for skoleskyss har rett til skyss uavhengig av avstand.  Fylkeskommunen gjer vedtak i slike saker etter at vi har motteke tilråding frå sakkunnig og informasjon frå skolen. Det er viktig at sakkunnig brukar skjema utarbeidd av fylkeskommunen.

Skolane sender erklæring frå sakkunnig saman med skjema for skyssinformasjon vidare til fylkeskommunen. Vi behandlar søknadar så raskt som råd og iverkset skyss, etter at vi har motteke nødvendige opplysningar.

Opplæringslova gjev ikkje skyssrett dersom eleven har tilbod om leksehjelp, eller mottek eit avlastningstilbod før og etter skoletid.

Søknad om tilrettelagt skyss må du sende via skolen.

Elevar som har delt bustad vil vere folkeregistret på ei adresse, sjølv om dei delar tida mellom to heim. Formålet med skyssreglane og hensynet til barna det gjeld, tilseier at det avgjerande må vere at barnet faktisk bor to stader. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos kvar av foreldra vere ein rimeleg fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikkje improviserte enkeltbesøk. (Sitat frå Udir-2-2019)

Du må levere skjemaet «Stadfesting av delt bustad» når du søker om skoleskyss. Legg skjema ved som pdf i din søknad i skoleskyssportalen. Om dette vert vanskeleg, kan skolen hjelpe deg og opprette søknad til to adresser og legge ved stadfestinga.

Elevar som er innvilga skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen. Om eleven alt har skoleskysskort, vert dette oppdatert automatisk. Ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal nyttast alle åra eleven har rett til gratis skoleskyss, både i grunnskole og i vidaregåande skole. Ved feil på kortet, eller ved tap av kortet, ta kontakt med skole.

 • Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
 • Skysskortet gir rett til skyss til og frå skolen ved skolen si ordinære start- og sluttid.
 • Kortet er eit elektronisk reisekort som skal registrerast ved kvar påstiging.
 • Kortet fungerer som ein billett med to reiser kvar dag, inkludert overgang. Ei reise til og ei frå skolen.
 • Du kan ikkje bruke kortet i samband med ekskursjonar, utplassering eller andre aktivitetar i skoletida.
 • Gjeld berre på dagar med undervisning på skolen.
 • Kortet inneheld opplysningar om strekning og reisetid som berre gjeld deg personleg.
 • Det er ikkje lov å låne ut kortet til andre.

 

Ved billettering

Grønt lys på billettmaskina: OK

Raudt lys på billettmaskina: det er ikkje tilgjengelege reiser på skysskortet, ta kontakt med skolen

Svart lys på billettmaskina: kortet er deaktivert, sjåføren vil inndra kortet 

Ved ny søknad eller endring av skyssrett må kortet oppdaterast.

Gløymd kortet?

Du får vere med om morgonen, sjølv om du har gløymd skoleskysskortet. Du må sjølv ta kontakt med skolen for å få eit midlertidig kort til heimreisa. Utan kort må du betale for heimreisa sjølv.

Misbruk av kortet eller sniking på bussen / båten kan medføre gebyr. Kontrollar blir gjennomført.

Det blir sendt ei oppdatering til skoleskysskortet innan 24 timar etter at det er registrert ei endring. Ved fyrste gongs bruk etter dette, må skoleskysskortet oppdaterast for å kunne nyttast. Dette gjer du ved å legge kortet på kortlesaren på buss/hurtigbåt heilt til billettmaskina lyser grønt eller raudt.

Det er viktig å ikkje avbryte denne oppdateringa. Vær tolmodig, det kan ta lenger tid enn venta.

 • Elevar med godkjent søknad om fri skoleskyss må oppdatere skoleskysskortet årleg ved skolestart.
 • Ved endringar som ny søknad (endra adresse eller skolestad) eller ny reisemåte (hurtigbåt) må skoleskysskortet oppdaterast på nytt.
 • Når du får nytt skoleskysskort må kortet oppdaterast

Skoleskyssportalen er fylkeskommunen sitt verktøy for registrering og handsaming av søknader om skoleskyss. Elevar i vidaregåande skole søkjer om skoleskyss gjennom skoleskyssportalen.

Om du legg til vedlegg til din søknad vil det bli oppretta eigen mappe på ditt namn i arkivet til Møre og Romsdal fylkeskommune. Vedlegget vil bli overført direkte til din arkivmappe som er skjerma for innsyn ved sensitiv informasjon.

Det er eleven sjølv som må søke, føresette kan ikkje søke på vegne av sine barn. Du skal nytte MinID ved innlogging. Etter at søknad er sendt, kan du logge deg inn og sjå status på søknaden, sende ny søknad ved flytting eller ved bytte til anna skole.

Måling av avstand vert gjort automatisk gjennom skoleskyssportalen, eller manuelt av saksbehandlar når avstanden er nær skyssgrensa. Ved automatisk oppmåling måler ein mellom folkeregistrert adresse/hybel og skole, det vert nytta førehandsdefinerte målepunkt.

Inkludert i den automatiske oppmålinga er det eit sikkerheitstillegg på 100 meter. Sikkerheitstillegget er meint å fange opp unøyaktigheiter langs målestrekning og umålt strekning mellom målepunkt og inngangsdør.

Skoleskyssportalen og publikumskartet nyttar same kartgrunnlag som vert brukt ved manuell kontrollmåling.

Trykk her for å finne publikumskartet.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med skolen din eller send e-post til skoleskyss@mrfylke.no

Sensitive personopplysningar bør ikkje sendast i e-post.

Møre og Romsdal fylkeskommune sitt eige skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole blei oppheva frå skolestart august 2021. 

Snarvegar

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.