Skoleskyss i vgs

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen.  Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søke om skoleskyss kvart år.

Du har rett på fri skoleskyss dersom

 • du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole*.
 • du har behov for skyss, på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
 • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.

*Avstanden er rekna ut frå Møre og Romsdal fylkeskommune sine kartdata, og kortaste farande veg frå eleven si heimeadresse til eleven sin skole

Elevar med varig eller kortvarig funksjonshemming, skade eller sjukdom som gir behov for skoleskyss har rett til skyss uavhengig av avstand.  Fylkeskommunen gjer vedtak i slike saker etter at vi har motteke tilråding frå sakkunnig og informasjon frå skolen. Det er viktig at sakkunnig brukar skjema utarbeidd av fylkeskommunen.

Skolane sender erklæring frå sakkunnig saman med skjema for skyssinformasjon vidare til fylkeskommunen. Vi behandlar søknadar så raskt som råd og iverkset skyss, etter at vi har motteke nødvendige opplysningar.

Opplæringslova gjev ikkje skyssrett dersom eleven har tilbod om leksehjelp, eller mottek eit avlastningstilbod før og etter skoletid.

Søknad om tilrettelagt skyss må du sende via skolen.

Elevar som har delt bustad vil vere folkeregistret på ei adresse, sjølv om dei delar tida mellom to heim. Formålet med skyssreglane og hensynet til barna det gjeld, tilseirt at det avgjerande må vere at barnet faktisk bor to stader. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos kvar av foreldra vere ein rimeleg fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikkje improviserte enkeltbesøk. (Sitat frå Udir-2-2019)

Du må levere skjemaet «Stadfesting av delt bustad» når du søker om skoleskyss

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort.

 • Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
 • Skysskortet gir rett til skyss til og frå skolen ved skolen si ordinære start- og sluttid.
 • Du skal registrere kortet i billettmaskina hos sjåføren kvar gong du går på bussen. 
 • Kortet fungerer som ein billett med to reiser kvar dag, inkludert overgang. Ei reise til og ei frå skolen.
 • Du kan ikkje bruke kortet i samband med ekskursjonar, utplassering eller andre aktivitetar i skoletida.
 • Gjeld berre på dagar med undervisning på skolen.
 • Kortet inneheld opplysningar om strekning og reisetid som berre gjeld deg personleg.
 • Det er ikkje lov å låne ut kortet til andre. 

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

 • Reiser etter SFO og leksehjelp 
 • Transport i samband med ekskursjonar og andre aktivitetar i skoletida, samt utplassering i ungdomskole.
 • Reiser på ferie- og fridagar.

Ta godt vare på kortet

Du skal bruke kortet alle åra du går på skole og har rett til fri skoleskyss. For at kortet skal virke som det skal, er det viktig at du ikkje:

 • lar hol eller klipper i kortet
 • vaskar kortet i vaskemaskina
 • bøyer eller brettar kortet.

Mista eller øydelagt kort?

Dersom skoleskysskortet blir øydelagt, du mistar det, eller det har teknisk feil, må du ta kontakt med skolen.

 • Skolen vil bestille eit nytt kort
 • Kort som kjem til rette, skal du levere til skolen
 • Du må sjølv betale for å få erstatta mista eller øydelagt kort
 • Kort med teknisk feil blir erstatta utan kostnad

Misbruk av kortet eller sniking på bussen / båten kan medføre gebyr. Kontrollar blir gjennomført. 

Gløymd kortet?

Du får vere med om morgonen, sjølv om du har gløymd skoleskysskortet. Du må sjølv ta kontakt med skolen for å få eit midlertidig kort til heimreisa. Utan kort må du betale for heimreisa sjølv. 

 

 1. Du skal bruke kortet alle åra du går på skole, så lenge du har rett til fri skoleskyss
 2. Hugs skoleskysskortet kvar dag!
 3. Du må registrere kortet i billettmaskina kvar gong du går om bord i bussen / båten. 

Skoleskyssportalen blir brukt av:

 • Skole/kommune på vegner av eleven (grunnskole)
 • Eleven sjølv (vidaregående skole).
 • Tilsette på vgs (tilrettelagt skyss)

Skoleskyssportalen er integrert med folkeregisteret og vil hente riktig adresse ut i frå eleven sitt personnummer og etternamn.

 

Følgande tiltak er satt inn for å løyse utfordringane rundt skoleskyss for elevar frå Averøy som går på Atlanten og Kristiansund vidaregåande skolar:

 • Skolebussane til Atlanten vgs og Kristiansund vgs vil køyre direkte til dei næraste haldeplassane til skolane. Rutebussen har same avgangstidspunkt som skolebussen frå Bruhagen. Rutebussen vil alltid kome i tillegg til og vere eit supplement til skolebussane, men vil gå Kranaveien når vegen opnar igjen.
 • For heimkøyring frå Kristiansund til Averøy startar skolebussane ved St. Hanshaugen. Elevar ved Atlanten vidaregåande skole må gå til Hagelin. Måndag - torsdag kl. 16.10 går det to skolebussar. På dei andre skolebussavgangane er det ein buss.
Foto av tabell over skoleskyss frå Averøy
foto av rutetabell for buss kristiansund - averøy

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med skolen din eller send e-post til skoleskyss@mrfylke.no

Sensitive personopplysningar bør ikkje sendast i e-post.

Snarvegar