Pedagogisk psykologisk teneste i vidaregåande opplæring (PPT vgo)

Alle elevar, lærlingar og lærekandidatar i vidaregåande opplæring har rett på pedagogisk-psykologisk rådgiving. PPT vgo skal også hjelpe skolane og lærebedriftene med å legge til rette opplæringa slik at alle lærer på ein god måte.

Kva slags hjelp gir PPT vgo?

PPT vgo kan gi elevar, lærlingar eller lærekandidatar råd og rettleiing om opplæringssituasjonen. Det kan til dømes vere fagvanskar eller personlege eller sosiale utfordringar. PPT  kan gjennomføre utgreiingar og gi rettleiing i forbindelse med spesialundervisning. Om det er nødvendig og ønskeleg, kan PPT vgo samarbeide med andre instansar som psykiatriske poliklinikkar, NAV og helsestasjonar. Dei som arbeidar i PPT vgo har teieplikt. 

Kven kan be om hjelp frå PPT vgo?

Elevar, lærlingar og lærekandidatar kan be om hjelp til å få vurdert fagvanskar eller andre lærevanskar, dei kan også ta kontakt om dei opplever eit dårleg læringsmiljø.

PPT vgo kan gi råd om kva tiltak som gjer det lettare å lære. Skolane kan be PPT vgo om hjelp til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for god læring. For dei som ønsker å få vurdert om ein har behov for spesialundervisning, er PPT vgo sakkunnig instans. 

Korleis få kontakt med PPT vgo når du er elev?

Elevar kan ta kontakt med PPT vgo sin kontaktperson på skolen eller ta direkte kontakt med det næraste PPT-kontoret. Det kan oftast vere lurt å først snakke med kontaktlærar eller rådgivar om det du opplever som vanskeleg i opplæringssituasjonen. Dei kan hjelpe deg med å opprette kontakt med PPT vgo.

Korleis få kontakt med PPT vgo når du er lærling eller lærekandidat?

Lærlingar og lærekandidatar kan ta kontakt med PPT vgo-kontoret du kjenner frå før dersom du har behov for dokumentasjon på vanskar. Dersom det er behov for å få hjelp til å få lagt til rette opplæringa i bedrifta kan du  sende inne skjemaet Bestilling av PPT-tenester for vidaregåande opplæring i bedrift . 

Dersom ein elev ber om å få vurdert retten sin til spesialundervisning, skal PPT vgo utarbeide ei sakkunnig vurdering som gjer greie for den vansken eleven har, og gi råd om kva for tiltak skole bør sette i verk for å hjelpe eleven til å få eit godt læringsutbytte.

Det er Opplæringslova som gjeld i dette arbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeida ein mal for sakkunnig vurdering om rett til spesialundervisning (Mal 4)

Her er ein rettleiar til sakkunnig vurdering om rett/ikkje rett til spesialundervisning. 

PPT vgo i Møre og Romsdal fylkeskommune tilhøyrer avdeling for Kompetanse og næring (KON)  i seksjon for Karriere og oppfølging. Den operative PP-tenesta er levert av 11 kommunale PPT vgo-kontor fordelt på heile fylket. Denne tenesta er regulert gjennom avtalar med kravspesifikasjon.

Du kan ta direkte kontakt med den fylkeskommunale PPT vgo her

Eller ta kontakt direkte med eit av dei kommunale PPT vgo-kontora som leverer tenester til dei vidaregåande skolane.

PPT vgo er organisert i 10 kommunale og interkommunale PPT-kontor (PP-kontor). Dei tilsette i PPT vgo er pedagogar og psykologar med kunnskap om den vidaregåande opplæringa.

Ta kontakt med PPT vgo-kontoret som ligg nærast den aktuelle vidaregåande skolen eller bedrifta.
​​​​​

Molde og Aukra:
Besøksadresse: Godtfred Lies Plass 4, Molde, postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde, telefon: 960 92 270, Organisasjonsnr: 973994573
Betener desse skolane: Molde vgs, Romsdal vgs, Fannefjord vgs, Hustadvika vgs, Tøndergård skole og ressurssenter

Surnadal og Rindal:

Postboks 46, 6656 Surnadal, telefon: 71 65 78 80, Organisasjonsnr: 974016850
Betener Surnadal vgs
Herøy:
Herøy helsesenter, Eggesbøvegen 11, 6091 Fosnavåg, telefon: 70 08 17 40, Organisasjonsnr: 974616904
Betener Herøy vgs m/avd. Vanylven
Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta:
Besøksadresse: Blåhuset 3. etasje, Vikemyra 1, postadresse: Postboks 200, 6067 Ulsteinvik, telefon: 70 01 75 00, Organisasjonsnr: 975319164
Betener desse skolane: Volda vgs, Ørsta vgs , Ulstein vgs
Sykkylven: 
Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, Haugneset 20, 6230 Sykkylven, telefon: 70 24 65 00, Organisasjonsnr: 974618648
Betener Sykkylven vgs
Stranda: 
Besøksadresse: Øynasenteret, Stranda, postadresse: Øyna 13, 6200 Stranda, telefon: 70 26 80 00, Organisasjonsnr: 874618012
Betener Stranda vgs og Vestborg privatskole
Rauma: 
Rådhuset, 6300 Åndalsnes, telefon: 71 16 66 00, Organisasjonsnr: 974747987
Betener Rauma vgs
Ytre Nordmøre: 
Fosnagt. 13, 6509 Kristiansund, telefon: 71 57 52 55, Organisasjonsnr: 974780259
Betener desse skolane: Kristiansund vgs og Atlanten vgs
Ålesund: 
Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgt.11, Ålesund, postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund, telefon: 70 16 25 00, Organisasjonsnr: 974573601
Betener desse skolane: Ålesund vgs, Borgund vgs, Spjelkavik vgs, Akademiet Ålesund
Sunndal og Tingvoll:
Pb. 120, 6601 Sunndalsøra, telefon: 71 69 90 00, Organisasjonsnr: 974619865
Betener Sunndal vgs og Tingvoll vgs

 

Snarvegar