Innføringsklasse for seint ankomne minoritetsspråklege søkarar

Søknadsfrist: 31. juli

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innføringsklasse skoleåret 2022/2023. Tilbodet gjeld for dei som har kome til landet etter 15. februar.  

For å ha rett til å begynne i ein innføringsklasse skal søkaren:

 • vere mellom 16- 19 år
 • ha lovleg opphald i Noreg
 • ha dokumentert skolebakgrunn frå utlandet som tilsvarar 9-årig norsk grunnskole
 • ha kom til Noreg etter at fristen for å søke videregående opplæring gjekk ut. (1. mars 2022)

For å kunne gi eit godt opplæringstilbod treng vi oversikt over kor mange ungdommar som er busett og kor mange som treng skoleplass i dei ulike regionane. Det er derfor fint om de søker inn elevane fortløpande, og så snart som mogleg.

Rådgivarar ved vidaregåande skolar, ungdomsskolar og Flyktningtenesta kan søke inn ungdommane på eige skjema, som ligg lengre ned på sida.

For å få eit betre språkleg og kulturelt grunnlag til å gjennomføre vidaregåande opplæring skal elevane i hovudsak søke innføringsklasse. Det er få ledige etter at inntaket til vidaregåande opplæring er køyrd.

Hensikta med tilbodet:

 • Lære grunnleggande norsk
 • Lære om det norske samfunnet
 • Lære/halde ved like engelsk
 • Lære om norsk vidaregåande opplæring
 • Forberede søker til vidaregåande opplæring i Norge
 • Vere saman med jamnaldrande

Informasjon om innføringsklasse skoleåret 2022/2023 

Det er ikkje bestemt ved kva for skolar vi skal igangsette innføringsklassar. Dette avheng av kvar søkaren blir busett. Det betyr at søkaren vil få beskjed frå kompetanse -og næringsavdelinga om kva skole dei vil få eit tilbod på og oppstartsdato seinare. 

 • Dette året vil i utgangspunktet ikkje gi rett til grunnskolevitnemål. Dette fordi at søkaren allereie har dette frå utlandet.
 • Søkaren brukar ikkje av retten til vidaregåande opplæring.
 • Søkaren kan få moglegheit til å ta enkeltfag på vgs- nivå. Dette er avhengig av eleven sitt kunnskapsnivå og kapasiteten på skolen.
 • Elevane kan ikkje delta på nettundervisning frå heimlandet i skoletida.

Vi har laga eit eiga skjema for flyktningar som nyleg har kome til landet, og som i utgangspunktet er for sein til å søke vidaregåande opplæring skoleåret 2022/ 2023, fordi dei kom etter at søknadsfristen gjekk ut.

Slik søker ein om plass i innføringsklasse

For å få plass må dette søknadskjemaet fyllast ut (pdf)

Vedlegg:
Vedleggskjema for minoritetsspråklege søkarar
Vedleggsskjema for elevar som vil melde om tilretteleggingsbehov (B- skjema)

Korleis sende inn søknaden:

Søknad til vidaregåande opplæring

Søknadsfristen for skoleåret 2022/23 har gått ut, neste søknadsfrist er 1. mars 2023 for skoleåret 2023/24.

Kontakt