Anna drift og vedlikehald

Drift og vedlikehald er viktig for trafikktryggleiken og framkomsten heile året. I drift og vedlikehaldskontraktane Møre og Romsdal fylkeskommune har med ulike entreprenørar inngår det ei rekkje oppgåver ut over vinterdrift:

 • Reparasjonar på vegen
 • Reparasjonar av skader andre har påført vegen og vegutstyret
 • Reparasjonar og vedlikehald på ferjekaier.
 • Reinsking av grøfter og stikkrenner (dreneringsrøyr)
 • Visuell kontroll  og reparasjonar av bruer, tunnelar, murar og rekkverk
 • Reinhald av tunnelar
 • Reinhald og oppretting av skilt
 • Drift av rasteplassar
 • Søppeltømming
 • Kantklipp
 • Vedlikehald av parkareal og plenar