Organisasjonsstrategi

Organisasjonsstrategien beskriv korleis vi som organisasjon skal løyse samfunnsoppdraget vårt for å nå måla i den regionale planstrategien (RPS) og FN sine berekraftsmål. 

Samfunnsoppdraget omfattar fire hovudroller: Samfunnsutviklar, tenesteleverandør, myndigheitsutøvar og demokratisk aktør. I tillegg har fylkeskommunen rolla som ein av dei største arbeidsgivarane i regionen.  

Dette er eit utdrag av strategien. Du kan lese heile organisasjonsstrategien i Compilo.

Det overordna målet for strategien:

Vi samarbeider om å nå måla for Møre og Romsdal fylkeskommune og møter framtidas behov med berekraftige løysingar.

Visjon, verdiar og nye arbeidsmåtar

Visjonen og verdiane skal vere grunnlaget for og vegvisaren for handlingane våre, vurderingane vi gjer og haldningane våre.

Visjonen vår er: Ein tydeleg medspelar

Verdigrunnlaget vårt er: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein lærande organisasjon kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Skal vi vere ein lærande organisasjon kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit, må vi vere opne ved å lytte, lære og dele, rause overfor kvarandre og opne for nye synsmåtar. Vi skal utveksle kunnskap med andre og involverer innbyggarar og samarbeidspartnarar når vi løyser oppgåvene våre.

Vi må kjenne oss trygge for å kunne vere opne, bygge gode relasjonar og tillit. Vi skaper tillit gjennom måtane vi arbeider og samhandlar på, og dei resultata vi oppnår. 

Skal visjonen og verdigrunnlaget bli ein del av organisasjonskulturen vår, må både det politiske nivået og dei tilsette reflektere over korleis vi jobbar og resultata vi skapar i lag. 

Dei politiske og administrative leiarane, skal saman med våre tilsette, bruke arbeids- og kommunikasjonsformer som bygger tillit og godt omdømme. 

Dette er innsatsområda og prinsippa vi arbeider etter:

  1. Plansystem og verksemdstyring
  2. Organisasjons- og tenesteutvikling
  3. Leiar- og medarbeidarskap i ein lærande organisasjon
  4. Arbeidsmiljø og HMS