Personvernerklæring for opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune

Denne personvernerklæringa beskriv korleis Møre og Romsdal fylkeskommune behandlar personopplysningar innanfor områda opplæring i skole, opplæring i bedrift og opplæring for vaksne. Vi tek personvern på alvor og er forplikta til å verne personopplysningar i samsvar med gjeldande lover og reglar, inkludert personvernforordninga (GDPR). 

Dette er ein del av Møre og Romsdal fylkeskommune si personvernerklæring.

Ansvarleg eining

Møre og Romsdal fylkeskommune er behandlingsansvarleg for personopplysningar.

Føremål med behandling av personopplysningar  

Møre og Romsdal fylkeskommune behandlar personopplysningar for følgande føremål:

Inntaksprosessen

Fylkeskommunen behandlar søknadar om skole- og læreplassar for å administrere inntaksprosessen til skulen. Dette inkluderer å samle inn nødvendige personopplysningar om søkarar, elevopptak og plassering.

Undervisning og læring

Fylkeskommunen gjennomfører opplæringsløp, eksamenar og fagprøver, og legg til rette for og evaluerer undervisning og læring. Dette inkluderer vurdering av elevprestasjonar, tilpassing av undervisningsmetodar og tilrettelegging for særskilde behov, samt privatisteksamen . Fylkeskommunen behandlar og personopplysningar for å kunne skrive ut dokumentasjon for elevar, lærlingar og studentar, og for å kunne rapportere til overordna myndigheit.

Administrasjon

Administrasjonen av skoledrifta omfattar elevregistrering, timeplanlegging, ressursallokering og kommunikasjon med elevar, føresette og tilsette. Fylkeskommunen godkjenner og faglege leiarar i lærebedrifter, oppnemner prøvenemndsmedlemmer og sikrar at vilkåra for å tilby opplæring og andre tiltak er oppfylte. Fylkeskommunen utfører lovpålagde oppgåver som budsjettarbeid, refusjonsordningar, rekneskap og rapportering til overordna myndigheit.

Bruk av digitale læremiddel

Fylkeskommunen behandlar personopplysningar for å administrere tilgangen til digitale læremiddel og plattformer, og for å forbetre pedagogisk praksis.

Sikkerheit og beredskap: 

Arbeidet med sikkerheit og beredskap på skolen inkluderer identifikasjon av risikoar, overvaking av tilgang og handtering av hendingar.

Typar personopplysningar vi behandlar  

Møre og Romsdal fylkeskommune  kan behandle følgjande typar personopplysningar:

Identifikasjonsinformasjon

Namn, fødselsnummer, kjønn, nasjonalitet, morsmål, bilde, kontaktinformasjon.

Elevopplysningar

Utdanningshistorikk, klasse, utdanningsprogram og fag, oppgåvesvar og vurderingar, test- og prøveresultat, karakterar, fråvær og merknader, anna informasjon nødvendig for gjennomføring av opplæringa.

Føresette-/føresetteinformasjon

Namn, kontaktopplysningar, fødselsnummer, relasjon til eleven, behov for tolk.

Digitale spor

IP-adresser, informasjon om einingar for tilgang til digitale læremiddel og plattformer.

Sensitive opplysningar

Opplysningar frå legeerklæringar, utgreiingar og vurderingar gjort av pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), opplysningar frå barnevernet, spesialisthelsetenesta eller Oppfølgingstenesta.

Rettsleg grunnlag for behandling av personopplysningar

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) med forskrifter, samt Lov om høgare yrkesfagleg utdanning (fagskolelova) er det viktigaste behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysningar, i samanheng med rettsleg grunnlag frå personopplysningslova. I enkelte tilfelle vil det vere nødvendig å hente inn samtykke for å behandle personopplysningar.

Deling av personopplysningar  

Møre og Romsdal fylkeskommune kan dele personopplysningar med følgjande mottakarar:

Interne mottakarar

Andre einingar innanfor Møre og Romsdal fylkeskommune, tilsette og lærarar ved skulen.

Eksterne mottakarar

Utdanningsmyndigheiter og tilsynsorgan, leverandørar av digitale læremiddel og plattformer, helsepersonell, juridiske rådgivarar, og andre relevante tredjepartar med samtykke eller i samsvar med lovkrav.

Bruk av digitale læremiddel og applikasjonar

Møre og Romsdal fylkeskommune brukar pedagogiske og administrative verktøy som behandlar personopplysningar. Oversikt og detaljert informasjon om applikasjonane er tilgjengeleg gjennom fylkeskommunen sin  sin tenestekatalog (lenkje til tenestekatalog).

Kor lenge opplysningane blir lagra  

Kor lenge  fylkeskommunen har lov til å lagre opplysningar (om deg) er avhengig av kva som er føremålet med at opplysningane vart registrert, og om dei er arkivpliktige etter arkivlova. Arkivpliktige opplysningar blir lagra på ubestemt tid i fylkeskommunen sitt arkiv.

Rettane dine

Som den registrerte har du visse rettar knytt til personopplysningane dine, inkludert retten til å:

  • Tilgang og korrigering: Få tilgang til personopplysningane dine og korrigere unøyaktigheiter.
  • Sletting og avgrensing: Slette eller avgrense behandlinga av personopplysningane dine  
  • Samtykke og tilbaketrekking: Trekke tilbake samtykke der behandling er basert på samtykke.
  • Protest og klage: Protestere mot behandling av personopplysningane dine og klage til tilsynsmyndigheit.

Kontakt oss  

Ved spørsmål om behandling av personopplysningar, eller om personvern og informasjonssikkerheit, kan du kontakte personvernombodet vårt på e-post. 

Oppdateringar til personvernerklæringa  

Vi tar atterhald om at denne personvernerklæringa kan bli oppdatert ved behov. Eventuelle endringar vil bli publisert på nettsida vår og trer i kraft ved publisering.  

Sist oppdatert: 11.06.2024