Oppstart av reguleringsplan for Lausundet i Haram kommune

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14 kunngjer Møre og Romsdal fylkeskommune oppstart av omregulering for fyllingsområdet i Lausundet, mellom Lepsøya og Lausundholmen i Haram kommune.

Målsetjinga med planarbeidet er å legge til rette for eit effektivt og trygt kollektivknutepunkt med busstopp og parkering, rasteplass og riggområde for vegdrifta med meir, på deler av området. I samråd med Haram kommune vil fylkeskommunen vurdere om det resterande arealet på fyllinga, som er regulert til industriformål i gjeldande plan for Nordøyvegen, kan endrast til anna formål. 

Bilde av kart som viser planområde - Klikk for stort biletePlanområde

Det er ikkje krav til planprogram og konsekvensutgreiing.

Om du har innspel til planarbeidet eller andre relevante opplysningar, kan du sende det til Møre og Romsdal fylkeskommune, Julsundvegen 9, 6412 Molde, på e-post til: post@mrfylke.no eller via digital post innan 25. juni 2024. Merk uttalen med saksnr: 23/48704

Grunneigarar innanfor planområdet, naboar og andre høyringsinstansar blir tilskrive direkte. 

Det blir halde eit informasjonsmøte på Bygdestova på Lepsøya, onsdag 19. juni kl. 18.00, der alle er velkomne til å kome med innspel.

Spørsmål kan rettast til planleggingsleiar Per Gunnar Løset på tlf. 943 65 962 eller e-post: per.gunnar.loset@mrfylke.no

Planinitiativ

Last ned planinitiativet for prosjektet. (PDF, 3 MB)

Tegning

Skisseteging Fv 659 Lausundet (PDF, 2 MB)

Andre dokument

Lausundholmen Fv 659 - Prinsippavklaringer Haram kommune - Politisk behandling (PDF, 477 kB)

Lausundet Fv 659 - Referat fra oppstartsmøte detaljregulering (PDF, 7 MB)